0 امتیاز
0 نفر

راهنمای گام به گام انجام پروژه های تحقیقاتی، پایان نامه و رساله

نوع اثر : کتاب

نویسنده :

مترجم : محمد آرمند , سید مرتضی نوربخش , نیره محمدی

قیمت نسخه چاپی : 5,000 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 190

خلاصه اثر

در این کتاب سعی شده شیوه پژوهش و نگارش پایان نامه و رساله از مرحله اتخاب موضوع و نگارش طرح تحقیق تا ارائه گزارش نهایی به زبان ساده و قدم به قدم مطرح گردد و می تواند مورد استفاده محققان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی قرار گیرد.کتاب دارای هشت فصل است.
در فصل اول : در مورد اینکه تحقیق چیست. معیار تحقیق و شیوه های مختلف آن چه مواردی هستند پرداخته می شود .
در فصل دوم کمک به یادگیری انواع روش های جمع آوری اطلاعات و آموزش شیوه های مختلف برای ثبت اطلاعات و یاری محققین در اصلاح و بهبود مهارت های خواندن و نوشتن و یادداشت برداری و معرفی روش های کارامد برای ذخیره سازی و استفاده از بانک اطلاعاتی در تحقیق پرداخته شده است.
فصل سوم: به بررسی نقش نظریه در تحقیق و کشف ماهیت و چگونگی ارزیابی آنها و بررسی انواع مختلف تحقیق و مشخصات هریک از آنها می پردازد.
فصل چهارم در مورد کاربردهای استدلال و ماهیت و کاربرد آن بحث شده است.
در فصل پنجم: به بررسی ابعاد فلسفه تحقیق و بحث پیرامون ماهیت دانش، و رویکردهای تحقیق بحث شده است.
در فصل ششم: اهداف تحقیق بیان می گردد و توضیحاتی درباره شناسایی مشخصات تحقیقات اکتشافی، شرح مراحل تحقیق آورده شده است.
در فصل هفتمبه معرفی گستره ای از روش های تحقیق قابل استفاده
برای محققان پرداخته شده است.
و در فصل هشتم روش تهیه طرح تحقیق )پروپوزال( گام به گام مطرح شده است.

کتاب الکترونیک (PDF)

5,000 تومان

حجم : 2.0 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 190

موضوعات

فهرست

مقدمه
فصل اول: اهمیت و ماهیت تحقیق
اهداف آموزشی
مقدمه
تجربه
استدلال
تمرین 1-1
علم یک ساختمان غیر اجتماعی
یافتن مشکل و آغاز پژوهش
برخی از اشتباهات رایج
تمرین 1-2
راهنمایی هایی در بررسی و تعیین مسائل
بازنگری اولیه متون و شناسایی مسئله
شناسایی مسئله تحقیق
مسائل جانبی تحقیق
بازنگری مجدد متون
تمرین 1-3
طرح تحقیق
فصل دوم: اطلاعات و روش جمع آوری آنها
مقدمه
جمع آوری اطلاعات
منابع اطلاعات
برگه دان کتابخانه
مجله چکیده منابع
ژورنال فهرست
کتاب نامه
پایگاه اطلاعاتی کتابنامه
تمرین 2-1
اینترنت
تمرین 2-2
خواندن
تمرین 2-3
یادداشت برداری
دلایل یادداشت برداری
اصول طلایی یادداشت برداری
فصل سوم: انواع تحقیق
اهداف آموزشی
نقش نظریه در تحقیق
مفاهیم و نظریه ها
نظریه
الگو
مفاهیم
تمرین 3-1
مفاهیم عینی و انتزاعی
تمرین 3-2
تمرین 3-3
اندازه گیری کمی مفاهیم
اندازه گیری کمی
سطح اسمی
سطح ترتیبی یا رتبه ای
سطح فاصله ای (انقطایی)
سطح نسبی اندازه گیری
تمرین 3-4
تئوری
قوانین
الگو
تحقیقات تاریخی
تحقیق توصیفی
تحقیق همبستگی
تحقیق تجربی (آزمایشی)
تحقیق مردم نگاری (قوم نگاری)
فصل چهارم: ماهیت و کاربرد استدلال
اهداف آموزشی
مقدمه
زبان
کاربردهای زبان
عبارات: وجود و وابستگی
1- عبارات نظری
2- عبارات عملکردی
3- عبارات محسوس
استدلال:
تمرین 4-1
تعریف قضیه
انواع قضیه در منطق
الف: قضیه معلوم
ب: قضیه مجهول
اهمیت استدلال
انواع استدلال
تمرین 4-2
نمودار ون
تمرین 4-3
تمرین 4-4
منطق در استدلال
تمرین 5-4
سفسطه در مباحث استدلالی
سفسطه
نتیجه گیری
تمرین 4-6
فصل پنجم: ماهیت پژوهش
اهداف آموزشی
مقدمه:
اثبات گرایی و تحقیق علمی
قیاس ابتدایی
تمرین 5-1
قیاس و اصل تحریف
تمرین 5-2
روش فرضی _استنتاجی
تشخیص و شرح مسائل
ساختار علم و ماهیت دانش
ثبات گرایی و تفسیر گرایی در تحقیقات اجتماعی
رویکرد ثبات گرایی
رویکرد تفسیر گرایی
رویکرد متعادل:
تمرین 5-3
فرضیه ها: آیا به آنها احتیاج دارید
فرضیه سازی
قابل استفاده سازی فرضیه
تمرین 5-4
فرضیه های متفاوت:
تمرین 5-5
پیشنهادهایی برای فرضیه ها
سؤال یا سؤالات
قیاس های منطقی
نتایج
وظایف
تثبیت و تشخیص
فصل ششم: اهداف آموزشی تحقیق
اهداف آموزشی
مقدمه
اهداف تحقیق
ایجاد فهم
کنترل
ارزیابی
انتزاعی بودن
مفهوم
ارتباط عینی
روند تحقیق
ماهیت و نقش داده ها
منابع اطلاعات اولیه و ثانویه
منابع اولیه
منابع ثانویه
تمرین 6-1
اطلاعات کمی و کیفی(کمیت و کیفیت داده ها)
تمرین 6-2
طراحی پروژه ی تحقیقاتی
تمرین6-3
انتخاب یک برنامه ی تحقیقاتی
اکتشافی
آموزشی
حل مسئله
اصول اخلاقی،صداقت و احترام به یکدیگر
تمرین 6-4
فصل هفتم: روش های پژوهش
اهداف آموزشی
مقدمه
جمع آوری و تحلیل داده ها
تحقیق کمی و کیفی
استراتژی های تحقیق
جمع آوری داده ها
جمع آوری داده های فرعی
کتابخانه ها و بایگانی ها
موزه ها و کلکسیون ها
بخش های دولتی و گروه های تجاری و حرفه ای
اینترنت
زمینه های کاری بشر
تصدیق داده ها
تفسیر داده ها
جمع آوری داده های اصلی
نمونه گیری
جمعیت
نمونه گیری تصادفی
نمونه گیری تصادفی ساده
نمونه گیری طبقاتی ساده
نمونه گیری طبقاتی نسبی
نمونه گیری خوشه ای
نمونه گیری منظم
نمونه گیری غیر تصادفی
نمونه گیری اتفاقی
نمونه گیری سهمیه ای
نمونه گیری نظری
اشتباه نمونه گیری
تمرین 7-1
پرسش نامه
بررسی مقدماتی پرسشنامه
مصاحبه ها
مقیاس ها و آزمون های استاندارد
گزارش ها
مشاهده و تحقیق فیزیکی
تمرین 7-2
تحلیل داده ها
آزمایش ها
پیش آزمایش
همبستگی
آمارهای استنباطی
آمار توصیفی
تحلیل محتوا
تحلیل کیفی
تحلیل اولیه هنگام جمع آوری داده
تحلیل اصلی در طول اجرا و پس از جمع آوری داده
فصل هشتم: شیوه تهیه طرح تحقیق (پروپوزال)
اهداف آموزشی
عنوان تحقیق
مقدمه طرح تحقیق
بیان مسأله تحقیق
اهداف پژوهش
تمرین 8-1
اهمیت و ضرورت تحقیق
پیشینه تحقیق
تدوین فرضیه ها
سؤالات پژوهش
تعریف متغیرهای تحقیق
مبانی نظری و پژوهشی
روش پژوهش
جامعه آماری
نمونه و شیوه نمونه گیری
تعیین حجم نمونه
ارتباط حجم نمونه با فرضیه پوچ (صفر یا آماری)
مزایای نمونه گیری
اشتباهات نمونه گیری
خطای نمونه گیری
انواع نمونه گیری
نمونه گیری برای تعیین یک نسبت
نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده
نمونه گیری سیستماتیک
نمونه گیری خوشه ای
نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای
مراحل اصلی در یک بررسی نمونه ای
نمونه گیری و انواع آن
ابزار پژوهش
تحقیق بنیادی
تحقیقات کاربردی
تحقیق توسعه ای
اعتبار(Validity ( و پایایی ) Reliability
اعتبار
پایایی یا قابلیت اعتماد
محدودیتهای پژوهش
تمرین 8-2
مراحل انجام تحقیق
برآورد زمان و هزینه
نتیجه گیری
منابع

محصولات مشابه