× public_lbl_my_posts آثار من shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit خروج از حساب کاربری
0 امتیاز
0 نفر

بارداری هفته به هفته

نوع اثر : کتاب

ناشر : فرهنگ و دانش

نویسنده :

صفحات کتاب : 53

برچسب ها:

خلاصه اثر

صرف نظز از اهمیت پیوند عاطفی مادر و کودک ، از آنجا که بارداری با تحولات و فراز و نشیب های جسمی و روحی گسترده ای همراه است و از انجا که بهداشت روحی و جسمی ، ارتباطی دوسویه با یکدیگر دارند .بنابراین ماندگار سازگاری تجربه شیرین بارداری طلب می کند که فرد هوشیارانه تغییرات جسمی و روحی خود را رصد کند .این کتاب دگردیسی مادر را در این 40 یا 42 هفته بررسی می کند . تا او شادمانه تر و آگاهانه تر به سوی تجربه ماندگار وضع حمل گام بردارد.

کتاب دیجیتال

1,000 تومان

حجم : 431.3 کیلو بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 53

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

موضوعات

فهرست

مقدمه
سه ماهة اول بارداری
هفته اول و دوم
سخنی با نومادران
تغییرهای جسمی در هفته های اول و دوم
تغییرات روحی در این هفته
هفتة سوم
معجزه آغاز می شود
تحولات جسمی هفتة سوم
تحولات روحی
تحولات جنین در این هفته
هفتة چهارم
تغییرات جسمانی هفتة چهارم
ناپایداری روحی
دگرگونی های رویان در این هفته
هفتة پنجم
آیا حامله ام؟
تغییرات جسمانی هفتة پنجم
تحول های روحی
تحولات جنین در این هفته
هفتة ششم
تغییرات جسمانی
تحولات روحی
رشد جنین در این هفته
هفتة هفتم
نگرش زن به اطرافش کاملاً دگرگون می شود
تغییرات جسمانی
تحولات روحی
چگونگی رشد جنین در این هفته
هفتة هشتم
تحولات جسمانی
تحولات روحی
چگونگی رشد جنین در این هفته
هفتة نهم
تحولات جسمانی
تحولات روحی
رشد جنین در این هفته
هفتة دهم
تحولات جسمانی
تحولات روحی هفتة دهم
رشد جنین در این هفته
هفتة یازدهم
تغییرات جسمانی
تحولات روحی
رشد جنین در این هفته
هفتة دوازدهم
نگرانی ها و شادی های خود را تقسیم کنید
تغییرات جسمی
تحولات روحی
رشد جنین در این هفته
هفتة سیزدهم
تحولات جسمی
مسائل روحی
تغییرات جنین در این هفته
سه ماهة دوم بارداری
هفتة چهاردهم
پایان سه ماهة نخست را جشن بگیرید
مسائل جسمی این هفته
حالت روحی و احساسی
رشد جنین در این هفته
هفتة پانزدهم
با توصیه های نابجای دیگران برخورد کنید
تحولات جسمی
حالت روحی
تحولات جنین
هفتة شانزدهم
همیشه اولویت را به بچه بدهید
مسائل جسمی
حالت های روحی
تحولات جنین
هفتة هفدهم
با فرزندتان ارتباط برقرار کنید
تغییرات جسمی
حالت روحی
تحولات جنین
هفتة هجدهم
از تجارب مادران دیگر استفاده کنید
مسائل جسمی
کیفیات روحی
رشد جنین در این هفته
هفتة نوزدهم
اکنون وقت فرصت طلبی است
مسائل جسمی
کیفیات روحی
چگونگی رشد جنین
هفتة بیستم
اکنون می توانید با بچه حرف بزنید
تغییرات جسمی
کیفیات روحی
رشد جنین در این هفته
هفتة بیست ویکم
جنین برای آغاز عملیات آماده می شود
تغییرات جسمی
کیفیات روحی
تحولات جنین در این هفته
هفتة بیست ودوم
اکنون زمان کسب دانش و آگاهی است
تحولات جسمی
کیفیات روحی
تحولات جنین
هفتة بیست وسوم
اکنون هنگام سفر است
مسائل جسمی
کیفیات روحی
تغییرات جنین در این هفته
هفتة بیست وچهارم
اکنون هنگام خانه تکانی است
تغییرات جسمی
احوالات روحی
رشد جنین در این هفته
هفتة بیست وپنجم
خود را برای وضع حمل آماده کنید
تغییرات جسمی
حال و هوای روحی
رشد جنین در این هفته
هفتة بیست وششم
گزینه های زایمانی را ارزیابی کنید
مسائل جسمی
حال و هوای روحی
رشد جنین در این هفته
هفتة بیست وهفتم
یک راهنمای کارآزموده استخدام کنید
مسائل جسمی
حال و هوای روحی
رشد جنین در این هفته
سه ماهة سوم بارداری
هفتة بیست و هشتم
بهتر است که همشیرها با بچه رابطه برقرار کنند
مسائل جسمی
کیفیات روحی
رشد جنین در این هفته
هفتة بیست ونهم
بی تابی مادران درک شدنی است
تغییرات جسمی
کیفیت روحی
تغییرات جنین در این هفته
هفتة سی ام
به هنر تربیتی آراسته شوید
مسائل جسمی
حال وهوای روحی
تغییرات جنین در این هفته
هفتة سی ویکم
فراموشی بارداری توجیه پذیر است
مسائل جسمی
حال و هوای روحی
رشد جنین در این هفته
هفتة سی و دوم
هنگام استحمام بچه را آکنده از عشق سازید
تغییرات جسمی
کیفیت روحی
رشد جنین در این هفته
هفتة سی وسوم
آیا نگران بزرگ بودن بچه هستید؟
تحولات جسمانی
حال وهوای روحی
رشد جنین در این هفته
هفتة سی و چهارم
جنین، خود را برای پایین آمدن آماده می کند
تغییرات جسمی
کیفیت روحی
تحولات جنین در این هفته
هفتة سی و پنجم
آمادگی خود را اعلام کنید
تحولات جسمی
وضعیت روحی
تغییرات رشدی جنین در این هفته
هفتة سی وششم
آیا بچه پایین آمده است؟
تغییرات جسمی
وضعیت روحی
تحولات جنین در این هفته
هفتة سی وهفتم
بی تابی به اوج می رسد
تحولات جسمی
وضعیت روحی
چگونگی رشد جنین در این هفته
هفتة سی وهشتم
با گذشته خداحافظی کنید
کیفیات جسمی
وضعیت روحی
تحولات جنین در هفتة سی وهشتم
هفتة سی و نهم
اکنون وقت معاینة دکتر است
تغییر جسمانی
وضعیت روحی
رشد جنین در این هفته
هفتة چهلم
وضعیت جسمی
وضعیت روحی
موقعیت جنین در این هفته
هفتة چهل ویکم
به نظر می رسد که به بچه خوش می گذرد!
وضعیت جسمی و روحی

محصولات مشابه

بیشتر