× public_lbl_my_posts آثار من shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit خروج از حساب کاربری
0 امتیاز
0 نفر

قرار تامین در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

نوع اثر : کتاب

ناشر : قانون یار

نویسنده :

قیمت نسخه چاپی : 19,000 تومان

صفحات کتاب : 192

کنگره : ‏‫‬‮‭KMH۴۶۱۰‏‫‬‮‭/ص۷۴ق۴ ۱۳۹۵

دیویی : 345/5505

کتابشناسی ملی : 4567019

شابک : 978-600-8077-57-2‏‫

سال نشر : 1395

خلاصه اثر

به رغم تغییر قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال 1378، جای خالی قانون جامع و همه جانبه ای که دربردارنده ی حقوق مردم و دولت باشد، احساس گردید که در این راستا در سال 1392 قانون آیین دادرسی کیفری بعد از فراز و نشیب های فراوانی به تصویب رسید و اجرایی گردید.

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 در باب قرارهای تأمین، نه تنها تحول جدی ایجاد نکرد، بلکه ابهام و اجمال مواد موجب بروز اختلاف نظرهای زیادی در مراجع قضایی و مراکز علمی شد که همین اختلافات غالباً با صدور رأی وحدت رویه ی هیأت عمومی دیوان عالی کشور برطرف گردید. از زمان آغاز فرایند رسیدگی تا زمانی که تحقیقات مقدماتی در دادسرا پایان می یابد، قرارهای مختلفی صادر می شود که پاره ای از آن ها به منظور دسترسی به متهم است، برخی دیگر برای تکمیل تحقیقات می باشد و تعدادی نیز در پایان تحقیقات صادر می شود.

به دیگر سخن، قرارها به دو نوع قرارهای مقدماتی و قرارهای نهایی تقسیم می گردند. قرارهای تأمین کیفری که انواع آن در قانون سابق به پنج مورد محدود می گردید، در قانون جدید به ده مورد افزایش یافته است. ماده ی 217 قانون آیین دادرسی کیفری (1392) جایگزین ماده 132 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری شده است. از مواردی که در قانون جدی ...

کتاب دیجیتال

8,000 تومان

حجم : 670.6 کیلو بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 165

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

موضوعات

فهرست

مقدمه
فصل اول: کلیات
مبحث اول: تعریف، مفهوم و انواع قرارهای تأمین کیفری
گفتار اول: تعریف قرار تأمین کیفری
گفتار سوم: انواع قراردر قانون دادرسی کیفری
مبحث دوم: الزام قانونی و معیارهای تناسب تأمین کیفری در قانون جدید کیفری
گفتار اول: قرارهای نظارت قضایی و مبانی آن
گفتار دوم: موقعیت داشتن تعقیب یا الزامی بودن در نظام قضایی ایران
فصل دوم: بررسی قرار های تامین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 و مصوب 1392
مبحث اول: تقسیم بندی قرار تأمین کیفری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1378
گفتار اول: قرار بازداشت موقت
گفتار دوم: قرار وثیقه
گفتارسوم: قرار کفالت
گفتار چهارم: قرار التزام به حضور با وجه التزام
گفتار پنجم: قرار التزام به حضور با قول شرف
گفتار ششم: قرار منع خروج از کشور
گفتار هفتم: وجه الضمان
مبحث دوم: تقسیم بندی قرار تأمین کیفری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
گفتار اول: قرار التزام به حضور با قول شرف
گفتار دوم: قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام
گفتار سوم: قرار التزام به عدم خروج از حوزه ی قضایی با قول شرف
گفتار چهارم: قرار التزام به عدم خروج از حوزه ی قضایی با تعیین وجه التزام
گفتار پنجم: قرار التزام به معرفی نوبه ای خود به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
گفتار ششم: التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
گفتار هفتم: التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامات تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
گفتار هشتم: قرار اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله
گفتار نهم: قرار اخذ وثیقه
مبحث سوم: تقسیم بندی قرار تأمین کیفری اشخاص حقوقی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
گفتار اول: قرار منع از انجام بعضی فعالیت های شغلی
گفتار دوم: قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی
فصل سوم: موارد منتفی شدن قرارهای تامین کیفری و جهات عدم ضبط اموال در این قرار ها
مبحث اول: موانع و شرایط منتفی شدن در قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
گفتار اول: حضور متهم در موعد مقرر
گفتار دوم: تعلیق اجرای تمام مجازات مقرر در حکم
گفتار سوم: رفع اتهام از متهم
گفتار چهارم: صدور قرار موقوفی تعقیب ،تعلیق تعقیب و تعلیق اجرای مجازات
گفتار پنجم: ترک تعقیب و قرار بایگانی کردن
مبحث دوم: موانع و جهات سقوط و عدم ضبط اموال در قرار تأمین کیفری در قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1378
گفتار اول: موانع ضبط اموال ناشی از قرارهای تأمین
گفتار دوم: عدم تلقی مواردمانع ضبط
گفتار سوم: استنکاف متهم از حضور
خاتمه
نتیجه گیری
الف: نتیجه گیری
ب: پیشنهادات
منابع و مأخذ
الف) کتب
ب) مقالات
ج) قوانین

محصولات مشابه

بیشتر