× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 3

درآمدی بر تاویل شناسی ادبی

نوع اثر : کتاب

ناشر : سوره مهر

نویسنده :

مترجم : علی محمدی آسیا بادی

صفحات کتاب : 308

کنگره : ‏‫‬‭PN۸۱‏‫‭/س۹د۴ ۱۳۹۵

دیویی : ‏‫‬‭۸۰۱/۹۵

کتابشناسی ملی : 4166012

شابک : 978-600-175-803-4

سال نشر : 1395

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

دریافت این اثر

کتاب‌الکترونیکی 12,000 تومان

خرید نسخه چاپی

خلاصه اثر

پژوهش درباره فهمیدنِ متن، مدت‎ها پیش از آنکه مورد توجه منتقدان ادبی واقع شود، مشغلة فکری حقوق‎دانان (فقها) و متکلمان بوده است. پیتر سوندی، در اینجا، با بررسی آثار محققانِ آلمانیِ قرن هجدهم، سیرِ تحولِ تأویل‎شناسی را ترسیم می‎کند.

تأویل‎شناسی روزگاری فقط نظامی از قواعد بوده است، در حالی که، امروزه، منحصراً نظریه‎ای دربارة فهم است.

کتاب‌الکترونیکی

12,000 تومان

حجم : 1.8 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 312

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

موضوعات

فهرست

مقدمة مترجم
پیشگفتارها
پیشگفتار جوئل واینسهایمر
پیشگفتار مترجم از زبان آلمانی به انگلیسی
فصل 1
مقدمه
فقدانِ یک تأویل‎شناسیِ ادبی
نظریة دیلتای دربارة فهم و تحوّل تأویل‎شناسیِ مادی به تأویل‎شناسیِ فلسفی
توسّل‎جوییِ مسئله‎ساز به دور تأویلی در «هنر تأویل»
تأویل‎شناسیِ ادبی و فقه‎اللغئ سنتی
فعلیت‎بخشیِ تأویل دستوری و تمثیلی؛ شرح تمثیلِ هومری و تأویلِ نوع‎شناختی تورات
تقابل میان تأویل دستوری و تمثیلی؛ تقابلِ آن‎ها در تأویل‎شناسی آباء کلیسا و در تفکر عصر اصلاحات
مشروط به شرایط تاریخی بودنِ شیوة دستوری ـ تاریخیِ تأویل
روش درآمدی بر تأویل‎شناسیِ ادبی: تلفیقِ رهیافتِ تاریخی با رهیافت نظام‎مند
فصل 2
کلادنیوس، 1
دربارة اثر کلادنیوس و تلقّی نادرست از آن
شروع تأویل‎شناسی به منزلة یک نظریة عام برای تأویل
یادسپاریِ تمایزِ تأویلِ متون مقدس و غیر مقدس؛ تناقض میان اعتبار عام و مقیّد به محتوا بودنِ مفروض
مبانیِ یک منطق ادبیِ ناقص در بحث از قطعه‎های پُرمعنی
تعریف هنر تأویل به این صورت که هنری است که مفاهیم لازم برای فهم را در اختیار می‎گذارد
تمایز انواع ابهام با ارجاع به تمایز سنّتی میان تصحیح انتقادی، دستور زبان، و تأویل‎شناسی
ابهام قطعه‎‎های مبهم و نظریة تعقّلی محتمل‎ها
فصل 3
کلادنیوس، 2
تأویلی که از منظور نویسنده انتزاع می‎شود؛ نقشِ هنجاریِ خرد و روان‎شناسیِ خردگرایانة دریافت
مفهومِ کامل (بی‎واسطه و باواسطه) و توسعة تأویل‎شناسی کلامی به تأویل‎شناسی همگانی (عام)
در مفهوم بی‎واسطه از ذهنی بودنِ تأویل اجتناب می‎شود
مفهوم باواسطه همچون کاربردی ضروری، یعنی تأثیرگذاری در روح
شناختِ واضحْ عنصری در تأویل‎شناسی است که بر روان‎شناسی ادراک مبتنی است
سومین مؤلفة معنی: حاشیه‎پردازی؛ تقابل میان اصول هنجاری و تجربیِ خردگرایی
فصل 4
کلادنیوس، 3
ادبیات به مثابة تعبیر یک موضوع؛ منظور عبارت است از: محدودسازیِ اندیشه‎ای که نویسنده دربارة موضوع داشته است
ریشه‎داریِ فهم و محتوای متن در برداشتی از ادبیات که، بر طبق آن، ادبیات تقلیدِ طبیعت محسوب می‎شود
معنیِ مقیّد به نوع بودن
همرأییِ نویسنده و خواننده بر پایة آگاهیِ یکسان
ارتباط با مفهوم تعلّق در نزد گادامر
نظریة موقعیتمندیِ تاریخی و تغییر معنی به مثابة بیان اشیا
فصل 5
کلادنیوس، 4
تنوع دیدگاه‎ها، یعنی تنوع در ادراک‎های مختلف از یک شیء
تمایز پیشانتقادی میان شناخت و شیء فی‎نفسه
سنخ‎شناسی نظرگاه‎ها
مفهوم ذهنیت با ارجاعِ به مصداق محدود می‎شود
استعاره به مثابة نقلِ ویژگی‎ها
تعریف معنی مجازی
ارتباط با دیدگاه سنّتیِ بیانِ حقیقی
منبعِ بیان استعاری در شکل‎گیری یک مفهوم جدید
استعاره لازمة موضوع در متون تاریخی و موجدِ مفاهیم جدید در متون جزمی
مفهوم کلّیای که با کاربرد استعاری یک واژه به وجود می‎آید
تأویلِ قطعه‎های استعاری با متوسل شدن به یک نظام تأکید

فصل 6
مایر، 1
اثر اصلیْ تلخیصی برای سخنرانی‎ها بوده است
ویژگی یا تأویل‎شناسی نشانه‎ها
نشانه‎های طبیعی و قراردادی در نظریة آوگوستین
تفاوت در معنی نشانه‎های طبیعی در نظریة مایر
رابطة دال و مدلولی به مثابة رابطة کارکردیِ جهانِ لایب‎نیتسی و به مثابة رابطة نشانه و معنی
کمالِ نشانه‎های طبیعی و مصنوعی
انصاف تأویلی یا توقعِ کمال به مثابة معیار تأویل
کمالاتِ محتوا و صورت
مسئلة ویژگی‎های بالقوة متن


فصل 7
مایر، 2
پیامدهای اصل انصاف تأویلی برای قواعد تأویل‎شناسیِ آثار غیرمقدس
متوسّل شدن به منظور نویسنده و تغییر و تفاوت در انگیزه‎های این رویّه
معنیِ نشانه را کاربرد نویسنده تعیین می‎کند
فقه‎اللغئ به مثابة ساز و برگِ تأویل و استعمال به مثابة اصل تأویلی
عدمِ شناختِ وابستگیِ تأویل متن به معیّن‎سازیِ واژگان
موازنة واژگانی و موضوعی، تلفیق هر دو نوع موازنه به عنوان یک اصل تأویلی دیگر
کارکرد تأویلی قطعه‎های موازی در نظریة کلادنیوس
دلالت مرسوم و سلسلهمراتبِ معانی بالقوه (حقیقی یا استعاری)
ضرورت نقد عمل تأویل

فصل 8
آست
زمینة تاریخیِ طرح شلایرماخر؛ اسلاف او ف. آ. وُلف و آست
روح یونانی به مثابة فصل ممیّزِ تأویل‎شناسی عصر گوته
حرف به مثابة تجلیِ روح که، بر طبق نظر آست، صورت و محتوا را به هم مرتبط می‎کند و کارکرد هماهنگ‎سازیِ آن
وحدت زنده (به پیروی از شلینگ) به جای وساطت میان متقابل‎ها
تغییر در موضوع تأویل؛ روح بیگانه در جایگاه متن ارجاعی
پاکسازیِ زمانمندی در هویتِ امر روحانی
فلسفة تاریخ آست بر فلسفة شلینگ مبتنی است
وحدت جزء و کل که راه حلی برای معضلِ دور تأویلی تلقی می‎شود، اما، در حقیقت، پاک کردنِ صورت مسئله است
فهم به مثابة تکرار تکاملیِ فرایند خلّاقیت بر اساس الگوی تکامل روح
جایگزین شدنِ فهم‎های متعدد (تاریخی، دستوری، و معنوی) به جای معانی متعدد متنی

فصل 9
شلایرماخر، 1
تحولِ اندیشة شلایرماخر و برداشتِ دیلتای که در ویرایش کیمرله مورد ملاحظه قرار گرفته است
رابطة نظریة آست با خطابه‎های آکادمیک 1829
مبنای نظری تأویل‎شناسی
یکسان بودن گفتار و نوشتار به عنوان بیان‎های زندگی
پارهگفتار وقتی فهمیده می‎شود که لازم و مستعد شرح و تفسیر باشد
رابطة دوگانة گفتار: با زبان به طور کلی و با فکر خالق آن (تأویل دستوری و روانشناختی ـ فنی)
تأکید بیش از حد فلسفة تاریخگرایی و اصالت وجود بر همدلی در برداشت از نظریة او
دور تأویلی به مثابة شرطِ فهم

فصل 10
شلایرماخر، 2
بافت کلّی و بی‎واسطه (رابطة جانشینی و همنشینی)
تعیین مخاطبان اصلی
معنی حقیقی و مجازی در رابطه با وحدت معنی
ماهیت مناقشه‎انگیزِ نظریة این‎همانیِ کلمه
تقابل صوری و محتوایی و تقابل کیفی و کمّی به مثابة تقابل‎های دیگر در تأویل دستوری
تأکید و حشو
تمایز نسبی میانِ تأویل فنی و روان‎شناختی (شیوة خاص تصنیف و کلیتِ یک حیات فردی)
تاریخمندی پدیده‎ها و معنیِ تحتِ شمول یک نوع بودن
تلاقی شیوه‎های مختلف تأویل
تأویل‎شناسی به مثابة عکسِ دستور زبان و بوطیقا

پسگفتار ژان بُلاک
اعلام

محصولات مشابه

بیشتر