× public_lbl_my_posts آثار من shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit خروج از حساب کاربری
0 امتیاز
0 نفر

حکمرانی حزبی و دمکراسی حزبی

نوع اثر : کتاب

ناشر : تیسا ساغر مهر

نویسنده : ,

مترجم : علی باقری دولت آبادی

صفحات کتاب : 477

کنگره : JF۲۰۵۱‏‫‭/ح۸ ۱۳۹۷

دیویی : 321/8

کتابشناسی ملی : 4728201

شابک : 978-600-7683-88-0‬

سال نشر : 1397

خلاصه اثر

این روزها، احزاب سیاسی به عنوان تنها مکانیسم موفقی تلقی می شوند که تضمین می کنند دموکراسی در یک دولت اتفاق بیفتد. به گفتهٔ ساتوری، «آن دسته از احزابی که شکل هیئت به خود گرفته اند، علت وجودی و نقش غیرقابل جایگزین خود را در پیاده کردن حکومتِ برخاسته از مردم و پاسخ گو یافته اند.»

لبته که احزاب سیاسی نوشدارو نیستند، ولی تا جایی که ما می دانیم، مکانیسمی با عیوب کمتر هستند که به واسطهٔ نهادهای دموکراسی به خوبی کار می کنند.

کتاب «حکم رانی حزبی و دموکراسی حزبی» در ۱۳ فصل دربارهٔ وجود احزاب و چگونگی تداخل آن ها با یکدیگر و نقش دولت در تشکیل آن ها و همچنین نقش آن ها در پارلمان های اروپایی می گوید. ابتدا از مفاهیم شروع می کند و بر رقابت سیاسی احزاب تمرکز می کند و رفتار آن ها را با یکدیگر تحلیل می کند.

پس از آن، دربارهٔ دموکراسی های پارلمانی و نقش دولت ها و چگونگی تشکیل دولت ها می نویسد و در نهایت هم نقش احزاب را در تشکیل دولت ها و همچنین تأثیر دولت را بر عملکرد احزاب واکاوی می کند.

کتاب‌الکترونیکی

16,600 تومان

حجم : 4.6 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 214

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

موضوعات

فهرست

دیباچه
فصل یکم: حکمرانی حزبی و دمکراسی حزبی
ولفگانگ سی. مولر، هانه مارسه نارود
1. دمکراسی حزبی
2. کمک به مطالعه دولت حزبی
3. کار استروم و مطالعه حکومت حزبی
فصل دوم: تشکیل دولت در دمکراسی های پارلمانی
بنجامین نایبلید
1. مقدمه
2. پیشینه تاریخی پژوهش
3. خطوط اصلی پژوهش
4. حدود و ثغور پژوهش جدید
نتیجه گیری
فصل سوم: چگونه احزاب حکومت می کنند: احزاب سیاسی و سازمان های داخلی حکومت
توربجورن برگمن، آلخاندرو اکر، ولفگانگ سی. مولر
1. مقدمه: احزاب و حکومت حزبی
2. جاه طلبی های متعارض، مسئله ای پیش روی حکمرانی
3. حکومتی با اکثریت تک حزبی: آرمان حکومت حزبی؟
4. دولت اکثریت تک حزبی: آیا نقطه ضعف می تواند به نقطه قوت تبدیل شود؟
5. دولت ائتلافی: از اولویت های پراکنده تا سیاست دولت منسجم؟
6. نتیجه گیری
فصل چهارم: عملکرد اقتصادی، نهادهای سیاسی و دوام کابینه در 28 دمکراسی پارلمانی اروپا
توماس سالفیلد
1. مقدمه
2. مروری بسیار کوتاه بر دوام کابینه
3. ارتباط عملکرد اقتصادی و دوام کابینه
1-3. هزینه انتخابات زودهنگام
2-3. هزینه جایگزینی کابینه بدون برگزاری انتخابات
4. داده، روش ها و طرح تحقیق
5. ارتباط دومتغیره میان عملکرد اقتصادی و بقای کابینه
6. عملکرد اقتصادی، ویژگی های ساختاری و خطر جایگزینی کابینه به شکل غیرانتخاباتی
7. عملکرد اقتصادی، ویژگی های ساختاری و خطر انتخابات زودهنگام
8. نتیجه گیری
فصل پنجم: تأثیرپذیری انتخاباتی، دولت حزبی و عملکرد ناقص انتخابات دمکراتیک
جی. بینگهام پاول
1. آنچه از انتخابات دمکراتیک انتظار داریم
2. چه نوع پاسخ دهی انتخاباتی دمکراتیک؟ نگرش های گوناگون اکثریت گرایی و نسبت گرایی
3. نهادهای انتخاباتی و دولتی و پاسخ دهی انتخاباتی
4. پاسخ گویی انتخابات به عنوان یک رابطه تجربی: آیا به لحاظ گزینش، انتخابات پاسخ گو به دولت هایی منجر می شود که سیاست های دلخواه رأی دهندگان را ایجاد کند؟
5. مفاهیم گوناگون پاسخ گویی: حساسیت به ضمانت های اجرایی
6. چرا انتخابات دمکراتیک عملکردی ناقص دارند؟
فصل ششم: احزاب در پارلمان: محو مخالفان
رودی بی. اندیویج
1. مقدمه
2. مخالفان در دو صحنه
3. احزاب مخالف حامی دولت
4. احزاب حاکم مخالف حکومت
5. مخالفت کاذب
6. دولت تقسیم شده
7. روند و پیامدها
فصل هفتم: گروه های حزبی پارلمان: چه کسانی در میانة میدان مسئول و پاسخ گو هستند؟
کنات هیدار
1. مقدمه
2. مطالعة گروه های حزبی پارلمان و استدلال های چندگانة اعضای پارلمان
1-2. چهار پرسش مهم درباره گروه های حزبی پارلمانی
2-2. عقلانیت چندگانه درون گروه های حزبی پارلمان
3. گروه های حزبی پارلمان به عنوان کارفرما و کارگزار
1-3. گروه های حزبی پارلمانی در راستای اعطای نمایندگی
2-3. مدل دو طرفه ای برای اعطای نمایندگی
4. شهروندان در برابر رأی دهندگان: سه وجه دمکراسی
1-4. بهینه سازی منافع
2-4. کنترل ها: قرارداد کجاست؟ رأی دهندگان چه چیزی را انتخاب می کنند؟
3-4. ویژگی های مدنی
5. نتیجه گیری: چه چیزی هست و چه چیزی باید باشد؟
فصل هشتم: رأی گیری پارلمانی
سیمون هاگ
1. مقدمه
2. پیشینه و تاریخ این رشته
3. خطوط اصلی پیشرفت
1-3. چه عاملی رفتار اعضای پارلمان را در رأی گیری ها تحت تأثیر قرار می دهد؟
2-3. چه امری هم بستگی احزاب را توضیح می دهد؟
3-3. سنجش تقسیم بندی ها و خطوط تضاد
4. مرزهای پژوهش اخیر
5. نتیجه گیری
فصل نهم: اعتماد شهروندان به پارلمان اروپایی: نهادها و موضوعات
کارین دایرستاد، اولا لیستهاگ
1. مقدمه
2. چه چیزی تغییرات اعتماد سیاسی را شرح می دهد؟
3. تحلیل داده ها 127
4. روندهای موجود درمورد اعتماد سیاسی
5. عوامل تعیین کنندة اعتماد به پارلمان
6. نتیجه گیری
فصل دهم: محدودیت های ساختاری انتخاب حزبی: تأثیر متغیرهای اجتماعی ـ ساختاری بر انتخاب حزبی از منظر تطبیقی
اُدبورن ناتسِن
1. مقدمه
2. شکاف مرکز ـ پیرامون: تغییر تأثیر منطقه بر انتخاب حزبی
3. رأی دهی مذهبی: تأثیر طبقه بندی مذهبی و بسامد حضور کلیسا
4. رأی دهی طبقاتی
1-4. مقدمه
2-4. نسل هایی از مطالعات مربوط به رأی دهی طبقات اجتماعی
3-4. الگوی طبقة اجتماعی
4-4. سنجش های رأی دهی طبقاتی
5-4. گرایش های موجود در رأی دهی طبقه اجتماعی
5. تضاد در بازار کالا: الگوی رأی دهی طبقة روستایی و تقابل روستایی ـ شهری
6. جنسیت: شکاف جنسیتی از سنتی تا مدرن
7. استخدام در بخش های گوناگون، متخصصان فرهنگی، اجتماعی و تکنوکرات ها
1-7. استخدامِ بخشی
2-7. متخصصان اجتماعی و فرهنگی در مقابل تکنوکرات ها
8. نتیجه گیری
فصل یازدهم: احزاب سیاسی و تغییر قانون اساسی
شِین مارتین، بورن اریک راش
1. مقدمه
2. قانون اساسی چطور تغییر می کند؟
3. سنجش و توضیح تغییر قانون اساسی
4. آوردن حزب به بازی
5. نتیجه گیری
فصل دوازدهم: تغییر روابط حزب ـ دولت در دمکراسی های پیشرفته: توسعة ویژة حزبی یا یک روند اجتماعی گسترده تر؟
نیکول بولیر
1. مقدمه
2. تغییر احزاب به عنوان فعالانی سازمانی: نشانه های افول
1-2. افول یا جهت گیری مجدد؟ از احزابی به عنوان نماینده تا احزابی به عنوان حاکم
3. تغییراتی در سطح سیستم حزبی: احزاب جدید در مورد افول حزب (قدیمی) چه اطلاعاتی می توانند به ما بدهند؟
4. کارتلی شدن حزب: توسعة ویژة حزبی یا روند اجتماعی گسترده تر؟
فصل سیزدهم: توسعة حزب در دنیای قدیم و در دنیای جدید Error! Bookmark not defined.
لارس اسواسند
1. مقدمه
2. احزاب سیاسی و دمکراسی
3. احزاب سیاسی در دمکراسی های جدید
4. سنخیت شناسی احزاب
1-4. برچسب های حزبی
5. کارکردهای احزاب در دمکراسی های جدید
1-5. احزاب در حوزه های انتخابیه
2-5. احزاب در مناصب دولتی
3-5. نظام حزبی
4-5. تنظیم حقوقی احزاب و مسئلة فرایند انتخابات
6. هم گرایی بین احزاب در دمکراسی های قدیم و جدید
7. نتیجه گیری

محصولات مشابه

بیشتر