× public_lbl_my_posts آثار من shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit خروج از حساب کاربری
0 امتیاز
0 نفر

انسجام در شعر معاصر

نوع اثر : کتاب

ناشر : روزگار

نویسنده :

صفحات کتاب : 252

کنگره : ‏‫‬‮‭PIR۳۸۱۱‏‫‭/د۹‮الف‬۸ ۱۳۹۵

دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۱/۶۲۰۹

کتابشناسی ملی : 4234214

شابک : 978-964-374-631-5

سال نشر : 1395

خلاصه اثر

تحوّلاتی که در سدۀ اخیر در حوزۀ شعر به وجود آمده، آنقدر عمیق است که نمی توان تنها بر اساس زندگی و سبک شاعران و به شیوۀ تاریخ ادبیات، شعر معاصر را مورد بررسی قرار داد. این تغییرات به حدی است که حتی بررسی یک رویکرد نیز در جریان های شعر معاصر با فراز و فرودهایی همراه است. یکی از مؤلفه های مؤثر در تأثیرگذاری عمیق شعر، پیوند میان عناصر شعر و عدم از هم گسیختگی آنها است که می توان آن را با عنوان وحدت، انسجام، پیوستگی، همبستگی، هماهنگی یا اصطلاحات دیگر نامگذاری کرد.

نویسنده در این کتاب، سه نوع انسجام برای شعر معرفی می کند. انسجام درونی، بیرونی و کلی.

انسجام بیرونی یا ظاهری همان چیزی است که در قالب وزن، قافیه و ردیف، تناسبات لفظی و به طور کلی عناصر دیداری یا شنیداری تجلی می یابد. این عناصر تا حد زیادی در بسیاری اشعار یکسان است و از این حیث یک شعر ممکن است نظیرهای زیادی داشته باشد. انسجام درونی و ذهنی، سطحی عمیقتر و به طور مستقیم با اندیشه و عاطفه و زمینه های معنوی شعر ارتباط دارد به گونه ای که بین عناصر شعر پیوند و وحدتی ارگانیک ایجاد می کند و از همین نظر عناصر انسجام هر شعر در محدودۀ آن شعر قابل بررسی است.

علاوه بر این دو نوع انسجام، انسجام دیگری نیز شکل می گیرد که حاصل همه هماهنگی هایی است که بین انسجام بیرونی و درونی شعر وجود دارد. علاوه بر آنکه عناصر موسیقایی و لفظی عناصر بیرونی با هم متناسب اند، با عناصر درونی نیز هماهنگی دارند و از مجموع همۀ آنها ساختار منسجم شعر به وجود می آید. بر این اساس انسجام کلی جریان هماهنگی است که در آن حس و عاطفه، اندیشه، تجربۀ شعری، موسیقی، لحن، معنا، الفاظ، درون مایه، تصویرها، انگاره های شاعرانه و فضای شعر همخوان و هماهنگ با هم به پیش می روند.

مهدی دهرامی در این اثر نگاهی به این سه گونه انسجام در شعر فارسی معاصر داشته است که موضوعی جذاب برای دوست داران ادبیات به ویژه شعر و شاعری است.

کتاب دیجیتال

11,000 تومان

حجم : 1.2 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 279

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

موضوعات

فهرست

پیش گفتار
فصل اول: مقدمه و طرح مباحث کتاب
مقدمه
تاریخچۀ مبحث انسجام در غرب
انسجام در متن ادبی و علمی
نگاهی به انسجام در شعر فارسی
انسجام در نگاه نیما
عناصر مؤثر در انسجام شعر
فصل دوم: عناصر معنوی و انسجام
تجربۀ شعری
تجربه و انسجام شعر
تجربیات واحد
تجربیات یکسان
عاطفۀ واحد
عاطفه و انسجام
تناسب عاطفه با عناصر دیگر شعر
اندیشه و انسجام
چگونگی درج اندیشه در شعر
تناسب اندیشه با عناصر دیگر شعر
استمرار اندیشه
لحن و انسجام
لحن های مختلف در یک شعر
تنوع لحن در یک شعر
تغییر لحن در یک شعر
تناسب لحن و عناصر دیگر شعر
فصل سوم: عناصر زبانی و انسجام
انواع انسجام زبانی
مقوله های دستوری
تناسب
فضاسازی های زبانی
تکرار
تقابل
فصل چهارم: عناصر تصویری و انسجام
هماهنگی و تناسب تصویر با عناصر دیگر شعر
تصاویر جزیی و حرکت تصویر
حرکت در میان تصاویر متنوع
حرکت در تصاویر واحد
حرکت در تصاویر تلفیقی
تصاویر جزیی و ثابت
وصف فضای واحد
توصیف و انسجام
نماد اندام وار و ساختمند
فصل پنجم: عناصر موسیقایی و انسجام
تعامل زبان و موسیقی
تناسب موسیقی با معنا و مفهوم
تناسب موسیقی و فضای شعر
فصل ششم: عناصر روایی و انسجام
روایت
روایت در شعر معاصر
انسجام زمانی در روایت
گفتگو
موضوع محوری در گفتگو
وصف در گفتگو
فعل های گفتگو
منابع و مآخذ

محصولات مشابه

بیشتر