× public_lbl_my_posts آثار من shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit خروج از حساب کاربری
0 امتیاز
0 نفر

جریان شناسی شعر دهه ی هفتاد

بررسی جریان‌های نو در شعر دهه‌ی هفتاد

نوع اثر : کتاب

ناشر : روزگار

نویسنده :

صفحات کتاب : 472

کتابشناسی ملی : 4533703

شابک : 978-964-374-695-7

سال نشر : 1395

خلاصه اثر

کتاب «جریان شناسی شعر دهه ی هفتاد» نوشته دکتر سعید زهره وند به برررسی جریان های نو در قالب، اندیشه و محتوای شعر دهه ی هفتاد ایران می پردازد.

ادبیات عامیانه و ژورنالیستی در شعر دهه هفتاد، پست مدرنیسم در ادبیات و شعر این دوره، تفکر و اندیشه شعری در دهه هفتاد، ویژگی های عمومی شعر دهه هفتاد و... برخی از مباحث این کتاب اند.

کتاب الکترونیکی

16,000 تومان

حجم : 2.3 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 472

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

موضوعات

فهرست

پیش گفتار
فصل اوّل
جریان و جریان شناسی
معنای نو بودن شعر
مدرنیسم (تجدّد گرایی)
تعریف مدرنیسم و تفاوت آن با مدرنیته و مدرنیزاسیون
مدرنیسم و هنر و ادبیّات
ویژگی های هنر مدرن
مدرنیته در ایران
تأثیر گرایش های مدرنیستی بر هنر و ادبیّات ایران
مؤلّفه های شعر مدرن فارسی
پست مدرنیسم
تاریخچۀ پست مدرنیسم
مبانی اندیشۀ پست مدرن
1-هویّت انسان پست مدرن
2-انکار واقعیّت
3-شالوده شکنی
4- نفی فرا روایت ها
5- نسبیت باوری
6- کثرت گرایی
7- حیرت زدگی به جای عقل مداری
8- احترام به سنّت ها
پست مدرنیسم در ایران
جریان های عمدۀ شعر نوین فارسی تا قبل از دهۀ هفتاد
1-شعر نئوکلاسیک
2-شعر نیمایی
خطوط کلی تحوّل در شعر نیما
3-شعر سپید
4-موج نو
5-شعر حجم
6-شعر ناب
7- شعر چریکی- انقلابی
8-شعر دهۀ شصت
موج سوم
یادداشت ها
فصل دوم
بررسی اوضاع عمومی
ب: وضعیّت فرهنگی- هنری
ج: وضعیّت ادبی
1-ادبیّات داستانی
2-شعر
3-ادبیّات کودکان
4-ادبیّات عامیانه و ژورنالیستی
وضعیّت حوزۀ اندیشه و فکر
بررسی وضعیّت شعر در دهه هفتاد
نظر موافقان
نظر مخالفان
نگاهی از بیرون
عوامل و اسباب آشفتگی وضعیّت شعر در این دهه
ویژگی های عام شعر دهۀ هفتاد
1-توجّه به فردیت شاعر
2-نقد سنّت و گذار از آن
3-عینیّت گرایی استعلایی
4-گرایش به تجربه های تازۀ شعری
7-توجّه بیشتر به زبان و امکانات آن
8-تکرار
9-فرم گرایی و گریز از نماد سازی و معنا محوری
10-نگرش بدبینانه و اندوهگین
11-اروتیسم
12- گرایش های فمنیستی
13-طنز
تقسیم بندی ها و نام گذاری جریان های ادبی
جریان ها و شاعران پیشرو (آوانگارد)
براهنی و تأثیر او بر شعر دهۀ هفتاد
جریان ها و شاعران گذشته گرا
جریان ها و شاعران اعتدال گرا
یادداشت ها
فصل سوم: شعر گفتار
مقدّمه
شعر گفتار سید علی صالحی
اصول و مبانی زیبایی شناسی شعر گفتار
1-نفی پیچیدگی ها و گرایش به سادگی
2-هماهنگی طبیعی لفظ و معنا
3-باز گشت به روح زبان
4- روایتگری
5- تازگی و نوشدن های مستمر
ویژگی های شعر گفتار
الف: ویژگی های زبانی
1-سطح آوایی
2-سطح واژگانی
3-سطح نحو و دستور زبان
ب: ویژگی های ساختاری و فرمی
ج: ویژگی های محتوایی
د: ویژگی های زیبایی شناختی (بلاغی)
1-موسیقی
2-تصویر
3-روایتگری
شاعران شعر گفتار
سیّد علی صالحی
شعر فراگفتار
هرمز علیپور
نقد و تحلیل شعر گفتار
یادداشت ها
فصل چهارم: شعر پست مدرن
پست مدرن / شعر در وضعیّتی دیگر/ شعر متفاوط
اصول زیبایی شناختی شعرپست مدرن
1-قاعده گریزی و عادت شکنی
2-چند صدایی بودن شعر
2-: نفی مطلق باوری
3-معنا یا معنا گریزی
4-مجنون نمایی
5-تعلیق و عدم قطعیّت
6-رمز زدایی
7-زبان و بازی های زبانی
8- طنز
9- توجّه به سطوح و فرم گرایی
10-توجّه به ادبیّات عامّه پسند و نفی نخبه گرایی
11-ساختار شکنی
الف: ساختار روایی
ب: ساختار تقابلی یا دیالکتیکی
ج: ساختار چندگانه و درهم شکسته
12-زیبایی شناسی نامتعارف
نقد و تحلیل جریان شعر پست مدرن
دستاوردهای شعر پست مدرن
کاستی ها و نتایج منفی
شاعران پست مدرن
شاعران گروه یک
رضا براهنی
نقد شیوۀ براهنی
شاگردان براهنی
1-رزا جمالی
2-شمس آقاجانی
3-رؤیا تفتی
علی باباچاهی
چگونگی شعر باباچاهی
محمّد آزرم
تفاوت در برابر تفاوط
شاعران گروه دو
1-علی عبد الرّضایی
مشخّصات عمدۀ شعر عبد الرضایی
نگاهی به برخی از آثار عبدالرّضایی
2-مهرداد فلاّح
3-بهزاد خواجات
4-شهرام شیدایی
5-بهزاد زرّین پور
5- آزیتا قهرمان
6-پگاه احمدی
7-گراناز موسوی
یادداشت ها
فصل پنجم: جریان های فرعی یا تک موج ها
الف-شعر حر کت
اصول زیبایی شناختی شعر حرکت
استحاله، مهم ترین مبنا در شعر حرکت
دیگر مبانی شعر حرکت
1-جزئی نگری و ترجیح آن بر آرمان گرایی
2-نفی پیش فرض های مفهوم مدار در خوانش شعر
3-وجود کلّیّت و هماهنگی میان اجزا
4-روایت غیر روایی
5-سیّالیّت معیارها
6-سفید نویسی
شاعران شعر حرکت
نقد و تحلیل شعر حرکت
1-رضا چایچی
2-هیوا مسیح
ج-غزل سپید یا متفاوت
د-شعر مفهومی و معنامحور
1- شعر انقلابی- دینی
1-مضامین دینی و مذهبی
2-مضامین دینی و پیوند آن ها با انقلاب و جنگ
4- امام، ولایت و رهبری
5-همنوایی با مظلومان عالم
2- جریان فکری-فلسفی
عناصر مورد اعتنا در شعر رمانتیک دهۀ هفتاد
2-نزدیکی به طبیعت و پیوند عمیق با آن
3- نوستالوژی و یادآوری خاطرات
4- مرگ و برخورد پذیرشمندانۀ آن
5-عشق به زندگی و زیبایی های آن
6-اندوه بی پایان انسان
7-عرفان
8-رؤیا
شاعران مفهوم گرا
1-مسعود احمدی
2-فرشته ساری
3-کسری عنقایی
4-محمّد باقر کلاهی اهری
5-شمس لنگرودی
6-حافظ موسوی
7-نازنین نظام شهیدی
8-کورش همه خانی
9-مریم هوله
در کوچه های آتن (1379)، باجۀ نفرین (2001)،
یادداشت ها
فصل ششم: سخن آخر
6-1: خلاصۀ آن چه گذشت
6-2: آیندۀ شعر دهۀ هفتاد
6-2-1: شعر فرانو
6-2-2: شعر فراسو
«دگرگونی در پهنۀ درونمایه ها
دگرگونی در پهنۀ زبان و فرم
6-2-3: شعر توگراف
فهرست منابع و مآخذ

محصولات مشابه

بیشتر