× public_lbl_my_posts آثار من shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit خروج از حساب کاربری
0 امتیاز
0 نفر

آشنایی با ارتباطات سلامت

نوع اثر : کتاب

ناشر : تیسا ساغر مهر

نویسنده :

قیمت نسخه چاپی : 25,900 تومان

صفحات کتاب : 167

کنگره : RA۴۴۰/۵‏‫‬‮‭‏‫‬‭/‮الف‬۳آ۵ ۱۳۹۷

دیویی : ۶۱۳/۰۷

کتابشناسی ملی : 4982444

شابک : 978-600-8942-28-3‬

سال نشر : 1397

خلاصه اثر

کتاب حاضر متشکل از ترجمهٔ مجموعه ای از مقالات منتخب در حوزهٔ میان رشته ای «ارتباطات سلامت» و حاصل فعالیت تعدادی از اعضای گروه علمی «ارتباطات سلامت و محیط زیست» در انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات است.

این گروه علمی تخصصی در سال ۱۳۹۳ با اهداف ارتقای دانش و آگاهی علمی، توسعهٔ پژوهش و همچنین تولید منابع اعم از تألیف و ترجمه در حوزهٔ ارتباطات سلامت و ارتباطات محیط زیست راه اندازی شد. این گروه در کنار فعالیت های علمی اش، مجموعه کتاب هایی نیز منتشر می کند تا هم زمان با تلاش در جهت راه اندازی رشتهٔ ارتباطات سلامت در مقاطع ارشد و دکترا، به تولید منابع مورد استفاده آن نیز بپردازد.

ارتباطات سلامت، مطالعه و کاربرد استراتژی های ارتباطی جهت اطلاع رسانی و تأثیرگذاری بر هرگونه تصمیم فردی و اجتماعی ای است که بر سلامت تأثیرگذار است. این حوزهٔ مطالعاتی، زمینهٔ پیوند علم ارتباطات و علوم پزشکی و سلامت را برقرار می کند.

در مجموعهٔ حاضر، پنج متن یا مقالهٔ منتخب حوزهٔ ارتباطات سلامت عرضه شده است.

فصل اول به معرفی ارتباطات سلامت اختصاص دارد که طی آن خواننده با ضرورت محوریت ارتباطات و نقش آن در سلامت و بهداشت افراد و جامعه، سازمان بندی رشتهٔ ارتباطات سلامت، ابعاد ارتباطات سلامت، نظریه های متنوع سطح فردی ارتباطات سلامت ...و درنهایت چالش ها و چشم انداز توسعهٔ ارتباطات سلامت آشنا می شود.

در فصل دوم، سوابق مطالعات و پژوهش ها در حوزهٔ ارتباطات سلامت در آسیا (در سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳) ارائه شده است.

فصل سوم به یکی از پرکاربردترین اقدامات و کاربردهای حوزهٔ ارتباطات سلامت یعنی کمپین های ارتباطات سلامت و پیشرفت های آن در سطح کشورهای درحال توسعه پرداخته است.

در فصل چهارم نیز به نقش و اهمیت رادیو به عنوان رسانه ای سنتی که می تواند در زمینهٔ مهم ترین اولویت های بهداشتی در عصر حاضر، یعنی عفونت اچ آی وی/ایدز، تأثیرگذار باشد پرداخته شده است.

درنهایت در فصل پنجم، با تأکید بر ابعاد اجتماعی و تعیین کنندگان اجتماعی سلامت، مشخصاً اهمیت سرمایهٔ اجتماعی در کمپین های ارتباطات سلامت به بحث گذاشته شده است، چراکه پژوهشگران ارتباطات سلامت اخیرا نقش سرمایهٔ اجتماعی را در تعیین میزان موفقیت کمپین های ارتباطات سلامت به ویژه کمپین های مبارزه با مواد مخدر، بیش از پیش دریافته اند.

کتاب الکترونیکی

6,000 تومان

حجم : 1.5 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 75

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

موضوعات

فهرست

مقدمه
فصل یکم: ارتباطات سلامت
نویسنده: ک. ویسواناث؛ مترجم: حبیب راثی تهرانی
ضرورت محوریت ارتباطات در سلامت
سازمان بندی رشتۀ ارتباطات سلامت
ابعاد ارتباطات سلامت
مدل های رفتارهای بهداشتی
ارتباطات سلامت و پردازش اطلاعات
ارتباطات بینفردی
ارتباطات میان ارائه دهندگان خدمات و مخاطبان
حمایت اجتماعی، سرمایۀ اجتماعی و شبکه های اجتماعی
ارتباطات ریسک
رسانه های جمعی و سلامت
استفادۀ روزمره از رسانه ها و سلامت
استفادۀ هدفمند و راهبردی از رسانه ها
جست وجوی اطلاعات
رسانه، تحریک و حمایت رسانه ای در سلامت
کمپینهای سلامت
استفاده از رسانه ها و تأثیرات رسانه ها بر سلامت
چند مجموعۀ آماری مهم برای کاربرد عمومی
ظهور چالش ها و ابعاد جدید در ارتباطات سلامت
منابع
فصل دوم: نگاهی به مطالعات ارتباطات سلامت در آسیا از سال 2000 تا سال 2013
نویسندگان: می او. لوین؛ چارلز تی. سالمون؛ وی کیم وی؛ مترجم: شیرین احمدنیا
مقدمه
سیمای پژوهش ارتباطات سلامت در آسیا
روشها
شروط دربرگیرندگی مطالعه
مقولههای کدگذاری
بیماری موردِنظر
فرایند کدگذاری و تحلیل
نتایج
تعداد مقالات منتشرشده (2013-2000)
کشور موردِنظر
منطقة موردِنظر
نظریة به کار گرفته شده
روشهای پژوهش و ابزار بهکارگرفتهشده
بیماری های موردِنظر
بحث
منابع
فصل سوم: کمپینهای ارتباطات سلامت در کشورهای درحال توسعه
نویسندگان: سوروچی سود، کورین شیفنر ـ راجرز، جوانا اسکینر؛
مترجم: معصومه شفعتی
کمپینهای ارتباطات سلامت در کشورهای درحال توسعه
تعریف کمپینهای ارتباطات سلامت
تعریف کشورهای درحال توسعه
روش
نتایج
بحث
محدودیتها
پیشنهادها
منابع
فصل چهارم: رادیو در عصر اچ آی وی/ایدز آیا می تواند همان گلولۀ جادویی باشد؟
نویسندگان: تاواندا سیداسکای نیاواشا و کریسپن چی پونزا؛ ترجمه: عاطفه آقایی
1. مقدمه
شرایط اچ آی وی/ایدز در آفریقای جنوبی
پخش رادیویی و ارتباطات ویروس نقص ایمنی/ایدز
رادیو، ارتباطات تغییر رفتار و خودکارآمدی
رسانه، آموزش و آگاهی دربارۀ ویروس نقص ایمنی
رسانههای جمعی و غربالگری و مشاورة ویروس نقص ایمنی/ایدز
رادیو و ویروس نقص ایمنی/ایدز: مطالعۀ موردی دانشگاه آفریقای جنوبی
اهداف پژوهش
چهارچوب نظری
هابرماس و حوزة عمومی
نظریة رفتار برنامهریزیشده
2. مسائل روششناسی
طراحی پژوهش
جمعیت، نمونه و روش نمونهگیری
جمعآوری دادهها
تجزیه و تحلیل دادهها
3. نتایج
رادیو و آگاهی انتقادی
رادیو به عنوان یک دنیای واقعی متشکل از تجربیات زنده و هنجارهای فرهنگی
رادیوی دانشگاهی و تشکیل سرمایة اجتماعی
توانمندسازی، گفت وگوهای رادیویی و سواد اچ آی وی/ایدز
پیامهای رادیویی، هنجارهای ذهنی و خودکارآمدی
4. بحث
5. نتیجهگیری
6. کاربردها در اقدامات اجتماعی
منابع
فصل پنجم: اهمیت سرمایۀ اجتماعی در کمپین های ارتباطات سلامت
نویسندگان: چول جو لی و جنیفر ا. کام؛
ترجمه: ثریا احمدی و عرفان رضایی صفا
مقدمه
نقش سرمایة اجتماعی در کمپین های ارتباطات سلامت
کاربست نظریۀ رفتار برنامه ریزی شده برای سرمایة اجتماعی ویژۀ کمپین
توضیح اثرات تعاملی سرمایة اجتماعی و مواجهه با کمپین
روش
سنجه ها
مواجهة کلی با تبلیغات کمپین ضد دارو )R1(
سرمایة اجتماعی معطوف به مبارزه با مواد مخدر )R1)
متغیر های رفتار برنامه ریزی شده (R2)
ارتباط هدفمند والد ـ فرزندی راجع به مواد مخدر (R2وR3)
متغیرهای کنترل )R1)
تجزیه و تحلیل آماری
نتایج
بحث
کاربرد کمپین های سلامت برای بهبود ارتباط هدفمند والد ـ فرزندی پیرامون...
اهمیت سرمایۀ اجتماعی درکمپین های سلامت
نظریه پردازی برای پیوند مواجهة رسانه ای و مکالمه
محدودیت ها و پژوهش های آینده
نتیجه گیری
منابع

محصولات مشابه

بیشتر