× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 3

کودکان استثنایی

راهنمای برای والدین

نوع اثر : کتاب

ناشر : آوای نور

نویسنده :

صفحات کتاب : 152

کنگره : ‏‫‬‭HQ773/5‏‫‭/م6ک9 1397

دیویی : ‏‫‬‭649/155

کتابشناسی ملی : 5306913

شابک : ‫‬‭978-600-309-412-3

سال نشر : 1397

خلاصه اثر

کتاب کودکان استثنایی: راهنمایی برای والدین نوشته ی زهره سادات معینی، به معرفی کودکان استثنایی از جهت انواع، تشخیص و شناسایی آن ها، اختلالات روانی در آن ها، سلامت روانی و نیازهای خانواده هایشان می پردازد و در نهایت راهکارهایی مفید برای کاهش فشارهای روانی والدین کودکان استثنایی ارائه می دهد.

یکی از موضوع های مطرح در علم روانشناسی، بحث در خصوص کودکان استثنایی است؛ کودکانی که متفاوت از سایر انسان ها به دنیا آمده اند و تحقیقات علمی نشان داده که از هر ده انسان یک نفر شناخته و یا ناشناخته با معلولیت و کمبودی درگیر است و نزدیک به پنج درصد کودکان، دچار نقص جسمی و حسی و یا ذهنی هستند که درصد قابل توجهی از این گروه، نیاز به آموزش خاص و مراقبت ویژه دارند. نیاز این هدیه های الهی به آموزش و مراقبت خاص، مولف را بر آن داشت تا با توجه به رشته تحصیلی خویش، به تالیف کتابی در زمینه کودکان استثنایی بپردازد و تا جای ممکن، در این کتاب، اصول و فنون برخورد با اینگونه کودکان را برای والدین آن ها جمع آوری و ارائه نماید.

بر این اساس، کتاب کودکان استثنایی: راهنمایی برای والدین که حاصل تلاش چندین ساله مولف می باشد، دارای نه فصل است. در فصل اول کتاب، به معرفی کودکان استثنایی از جهت انواع، تشخیص و شناسایی آن ها، اختلالات روانی در آن ها، سلامت روانی و نیازهای والدین، خواهر و برادر کودکان استثنایی و در نهایت، ارائه راهکارهایی مفید برای کاهش فشارهای روانی والدین کودکان استثنایی پرداخته شده است. فصل دوم، به آموزش و یادگیری در کودکان استثنایی اختصاص داده شده است. در فصل سوم، پرخاشگری در کودکان استثنایی مورد بحث قرار گرفته است.

فصل چهارم، به مهارت های اجتماعی کودکان استثنایی اختصاص داده شده است. در فصل پنجم، انزواطلبی در کودکان استثنایی از نظر ریشه ها و علل بروز انزواطلبی، انواع حالت های انزواطلبی در کودک و... مطرح شده است. در فصل ششم، اضطراب و ترس در کودکان استثنایی مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل هفتم، مطالبی پیرامون دلبستگی در کودکان استثنایی ارائه شده است. در فصل هشتم، مباحث مربوط به غریزه جنسی در کودکان استثنایی آورده شده است و در نهایت، در فصل نهم، به نقش موسیقی در سلامت روانی کودکان استثنایی پرداخته شده است.

در بخشی از کتاب کودکان استثنایی: راهنمایی برای والدین می خوانیم:

طبق تعریف، بازی عبارت است از هرگونه فعالیتی که برای تفریح و خوشی و بدون توجه به نتیجه نهایی، صورت می گیرد. انسان به طور داوطلبانه به این فعالیت می پردازد و هیچ نیروی خارجی و یا اجباری در آن دخیل نیست (اسلامیه و ملائیان، 1394).

تفاوت ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺑﯿﻦ ﺑﺎزی واﻗﻌی ﮐﻮدﮐﺎن و ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮه آن ها ﺑﺮای ﺑﺎزی، اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارد. در ﺑﺴﯿﺎری اوﻗﺎت ﮐﻮدک در ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺑﺎزی ﻧﺎﭘﺨﺘه ای را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣی دﻫﺪ و در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﯾﮕﺮی ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﯿﻌی ﺑﺎزی ﻣی ﮐﻨﺪ، در ﻣﻮرد ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻧﺎﺗﻮاﻧی اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺣﯿﺎﺗی اﺳﺖ. زﯾﺮا ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑی و اﺟﺘﻤﺎﻋی ﮐه اﯾﻦ ﮔﻮﻧه ﮐﻮدﮐﺎن در آن ﻗﺮار دارﻧﺪ اﻏﻠﺐ ﭼﻨﺪان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐه آن ها ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾی ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﻨﺪ (پیترهیوز، 18 ترجمه گنجی، 1395).

یافتهﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳی ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣی دﻫﺪ ﮐه اوﻻ ﮐﻮدﮐﺎﻧی ﮐه ﻧﻘﺺ ذﻫﻨی دارﻧﺪ در ﻇﺎﻫﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺎزلﻫﺎ و ﺑﺎزی ورق را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣی دﻫﻨﺪ. در ﺣﺎﻟی ﮐه ﮐﻮدﮐﺎن ﻃﺒﯿﻌی ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﻦ ﻋﻘﻠی وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺎزی ﻧﺎﻣﺤﺪود و ﺑی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺜﻞ ﻟﻮازم ﻫﻨﺮی را اﻧﺘﺨﺎب ﻣی ﮐﻨﻨﺪ ﮐه ﺑه آن ها اﺟﺎزه ﻣی دﻫﺪ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه و ﺧﯿﺎل پرداز ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺛﺎﻧﯿﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺷﯿﺎء در ﺑﺎزی از ﺳﻮی ﮐﻮدﮐﺎﻧی ﮐه ﺑه ﻟﺤﺎظ ذﻫﻨی ﻣﻌﻠﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﮐﻮدﮐﺎن ﻃﺒﯿﻌی اﺳﺖ.

ﮐﻮدﮐﺎن ﻃﺒﯿﻌی ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزی اﺷﯿﺎء را ﮔﺮد ﻫﻢ ﻣی آورﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣی ﮐه ﺑﺎ ﻗﻄﻌه ﻫﺎی ﺧﺎﻧه ﺳﺎزی ﭼﯿﺰی را ﻣی ﺳﺎزﻧﺪ. ﺑه ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻓﻨﺠﺎنﻫﺎ را ﺑﺎ ﻧﻌﻠﺒﮑی ﻫﺎ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣی ﮔﺬارﻧﺪ و ﻏﯿﺮه ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻧﺎﺗﻮاﻧی اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻤﺘﺮی دارد ﮐه اﯾﻦ ﮔﻮﻧه ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑه ﻟﻤﺲ ﮐﺮدن ﺑی ﻫﺪف اﺳﺒﺎبﺑﺎزیﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻣی ﺷﻮﻧﺪ (کاکاوند، 1393).

ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣی ﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐه ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﻠﻮل ﺑه وﯾﮋه آن هاﯾی ﮐه ﻧﺎﺗﻮاﻧی ذﻫﻨی دارﻧﺪ ﺑه راﻫﻨﻤﺎﯾی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎﯾی ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧه ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣی ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺰاﺣﻤﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕی و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎزی را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان درﯾﺎﻓﺘه اﻧﺪ ﮐه ﻣﯿﺰان ﺑﺎزی در ﮐﻼسﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺎدی ﺳه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﯾی اﺳﺖ. ﻣﺎدرﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن داون ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺎدرﻫﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻮدﮐﺎن، ﻣﺰاﺣﻢ ﺑﺎزی ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻣی ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺰاﺣﻤﺖﻫﺎی ﻣﺎدراﻧه ﺑﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪن ﻣﺪت ﺑﺎزی در ارﺗﺒﺎط است (پیترهیوز، ترجمه گنجی، 1395).

کتاب الکترونیکی

7,000 تومان

حجم : 550.2 کیلو بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 107

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
فصل اول:کودک استثنایی
تعریف کودک استثنایی
انواع کودکان استثنایی
تشخیص و شناسایی کودکان استثنایی
ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ دوﮔﺎﻧﻪ
پیامدهای استثنایی بودن
تفاوت بازی در کودکان عادی و استثنایی
اختلالات روانی دوره نوجوانی و بلوغ در نوجوانان استثنایی
سلامت روانی والدین کودکان استثنایی: پذیرش یا طرد کودک
نیازهای والدین کودکان استثنایی
اصول برخورد والدین با کودک استثنایی
نگرش خواهر و برادر به کودک استثنایی خانواده
راهکارهایی برای کاهش فشارهای روانی والدین کودکان استثنایی
فصل دوم: آموزش و یادگیری در کودکان استثنایی
فصل سوم: پرخاشگری در کودکان استثنایی
عوامل خانوادگی به وجود آورنده پرخاشگری
فصل چهارم: مهارت های اجتماعی در کودکان استثنایی
فصل پنجم: انزواطلبی در کودکان استثنایی
فصل ششم: اضطراب و ترس در کودکان استثنایی
فصل هفتم: دلبستگی در کودکان استثنایی
ویژگی های دلبستگی
فصل هشتم: غریزه جنسی در کودکان استثنایی
فصل نهم: نقش موسیقی در سلامت روانی کودکان استثنایی

محصولات مشابه

بیشتر