× public_lbl_my_posts آثار من shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit خروج از حساب کاربری
0 امتیاز
0 نفر

اصول و مبانی نظری ترجمه

ویژه‌ی دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور

نوع اثر : کتاب

ناشر : مؤلفین طلایی

ویراستار : محبوبه رمضان زاده

گردآورنده : اعظم فتاحی

قیمت نسخه چاپی : 39,000 تومان

صفحات کتاب : 472

کنگره : P306‏‫‭/ف2‮الف‬6 1391‬

دیویی : 418/02

کتابشناسی ملی : 3091728

شابک : 978-600-248-263-1‬

سال نشر : 1391

خلاصه اثر

کتاب حاضر شامل «اصول و مبانی نظری ترجمه» به گردآوری ٰاعظم فتاحی؛ ویراستار محبوبه رمضان زاده و مریم حسینی. برای دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور و در تمامی رشته ها است.

کتاب الکترونیکی

10,000 تومان

حجم : 3.9 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 472

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

موضوعات

فهرست

فصل اول: صورت و معنی
Chapter 2: Kinds of Translations
فصل دوم: انواع ترجمه
Chapter 3: The Semantic Structure of Language
فصل سوم: ساختار معنایی زبان
Chapter 4: Implicit Meaning
فصل چهارم: معنی ضمنی
Chapter 5: Steps in a Translation Project
فصل پنجم: مراحل کار ترجمه
Chapter 6: Words as “Bundles” of Meaning
فصل ششم: کلمات به عنوان « بسته های » معنایی
Chapter 7. Some Relationships between Lexical Items
فصل هفتم: برخی ارتباطات بین اجزای واژگانی
Chapter 8: Discovering Meaning by Grouping and Contrast
فصل هشتم: درک معنی از طریق گروه بندی و مقایسه
فصل نهم: ناسازگاری نظام های واژگانی بین زبان ها
Chapter 10: Multiple Senses of Lexical Items
فصل دهم: معانی مختلف اجزای واژگانی
Chapter 11: Figurative Senses of Lexical Items
فصل یازدهم: معانی مجازی اجزای واژگانی
Chapter 12: Person Reference
فصل دوازدهم: اشاره به شخص
Chapter 13: Lexical Items and Situational Context
فصل سیزدهم: اجزای واژگانی و بافت موقعیتی
Chapter 14: Collocation and Concordance of Lexical Items
فصل چهاردهم: باهم آیی و هماهنگی اجزای واژگانی
Chapter 15: Lexical Equivalents when Concepts are Shared
فصل پانزدهم: معادل های واژگانی برای مفاهیم مشترک
Chapter 16: Lexical Equivalents when Concepts are Unknown
فصل شانزدهم: معادل های واژگانی برای مفاهیم نامشخص
Chapter 17: Special Problems in Finding Lexical Equivalents
فصل هفدهم: مشکلات خاص در معادل یابی واژگانی
Chapter 34: Information Load
فصل هجدهم: بار اطلاعات
Chapter 35: Establishing the Project
فصل نوزدهم: مقدمات کار
Chapter 36: Translation Procedures
فصل بیستم: فرآیندهای ترجمه
Chapter 37: Testing the Translation
فصل بیست و یکم: آزمایش ترجمه

محصولات مشابه

بیشتر