× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 3

عزت نفس در فقه

با نگاهی به آثار تربیتی آن

نوع اثر : کتاب

ناشر : دانشگاه علوم اسلامی رضوی

نویسنده :

صفحات کتاب : 120

کنگره : BP۲۵۰/۵۵‏‫‭‏‫‬‮‭/ع۸ع۴ ۱۳۹۸

دیویی : ۲۹۷/۶۳۲

کتابشناسی ملی : 5631101

شابک : 978-600-7044-43-8‬‬

سال نشر : 1398

خلاصه اثر

تحقیق پیشِ رو، در سه بخش ارائه شده است. مؤلف در بخش اول، به تبیین مفهوم عزت نفس در آموزه های دینی و روان شناختی می پردازد و راه های صحیح سنجش آن را با نگاه دینی بررسی می کند.

در بخش دوم، گستره و پراکندگی احکام عزت نفس در فقه به همراه ادلۀ آن ارزیابی می شود. مباحث این بخش با بحث از «امکان تأسیس قاعده ای فقهی در موضوع عزت نفس» پایان می یابد.

توجه به آثار تربیتیِ عزت نفس نقش مهمی در صدور حکم فقهی دارد. از این رو، مؤلف، بخش سوم کتاب را به تبیین آثار تربیتی عزت نفس دینی اختصاص داد و کوشید پس از تبیین این آثار، آسیب شناسی عزت نفس را بررسی کند.

شایان ذکر است که موضوع پژوهش حاضر، موضوعی کم وبیش تازه است که پیشینۀ تحقیقی منسجمی دربارۀ آن وجود ندارد. از آنجا که موضوع این پژوهش، موضوعی میان رشته ای است، نوآوری ها و چه بسا کاستی ها و نواقصی خواهد داشت که امید است خوانندگان فرهیخته و استادان ارجمند، نگارنده را از آن مطلع سازند.

امیدواریم این پژوهش دست مایه ای باشد برای پژوهشگران تا با تحقیقات گسترده تر و عمیق تر در موضوع عزت نفس و موضوعات مشابه، کارآمدی و پویایی فقه امامی بیش از پیش تبیین شود.

کتاب‌الکترونیکی

4,000 تومان

حجم : 1.1 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 120

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

موضوعات

فهرست

سخن ناشر
مقدمه
بخش اول: مفهوم شناسی عزت نفس و راه های سنجش آن
فصل اول: مفهوم شناسی
یک- بررسی واژگانی «عزت نفس»
الف- «عزت» در لغت
ب- عزت نفس در آموزه های دینی
ج- عزت نفس در روان شناسی
د- جمع بندی و نتیجه گیری
دو- بررسی واژۀ «منت»
سه- بررسی واژۀ «مروت»
چهار- بررسی واژۀ «ذلت»
پنج- بررسی واژۀ «شأن»
فصل دوم: سنجش عزت نفس
یک- سنجش عزت نفس در روان شناسی
دو- سنجش عزت نفس در آموزه های دینی
الف- ارزشیابی مؤمن نسبت به اندیشۀ خود
ب- ارزشیابی مؤمن نسبت به رفتار خود
1- تقوا معیار عزت در رفتار
2- ناخشنودی همیشگی مؤمن از تقوای خویش
اول- نعمت های الهی
دوم- قبولی یا عدم قبولی
سوم- گناهان
3- رفتارهای تقواگرایانه و لطف الهی
4- پرهیز از رفتارهای ذلت آمیز در حضور دیگران
5- ارج و احترام مؤمن در جامعه
نتیجۀ گزاره ها
سه- سنجش اعتماد به نفس
الف- توانمندی های بالقوه
ب- توانمندی های بالفعل
نتیجه گیری
بخش دوم: گسترۀ احکام عزت نفس در فقه و بررسی ادلۀ آن
فصل اول: گسترۀ احکام مرتبط با عزت نفس
فصل دوم: بررسی دلایل احکام مرتبط با عزت نفس
یک- نفی حرج
الف- توضیح و تطبیق قاعدۀ نفی حرج
ب- بررسی دلالت نفی حرج
دو- نفی ضرر
الف- توضیح و تطبیق قاعدۀ نفی ضرر
ب- بررسی دلالت نفی ضرر
سه- حرمت اذلال نفس و ذلت پذیری
الف- توضیح و تطبیق حرمت اذلال نفس
ب- بررسی دلالت اذلال نفس
1- قاعدۀ نفی سبیل
اول- توضیح و تطبیق قاعدۀ نفی سبیل
دوم- بررسی دلالت قاعدۀ نفی سبیل
2- آیۀ عزت
3- احادیث حرمت اذلال نفس
چهار- وجوب حفظ آبرو
الف- توضیح و تطبیق وجوب حفظ آبرو
ب- بررسی دلالت وجوب حفظ آبرو
پنج- بررسی دلایل خاص احکام عزت نفس
الف- عزت نفس در بحث زکات
ب- عزت نفس در بحث خمس
ج- عزت نفس در بحث حج
د- عزت نفس در بحث نکاح
ه - عزت نفس در بحث عدالت
نتیجه گیری
فصل سوم: بررسی امکان تأسیس قاعده در موضوع عزت نفس
یک- تعریف قاعدۀ فقهی
شاخص های قاعدۀ فقهی
دو- مضمون قاعدۀ فقهی عزت نفس
بررسی شاخص های قاعدۀ فقهی در قاعدۀ عزت نفس
نتیجه گیری
بخش سوم: آثار تربیتی عزت نفس دینی و آسیب های آن
فصل اول: آثار تربیتی عزت نفس
یک- عبودیت و انکسار در پیشگاه الهی (عزت در سایۀ ذلت)
دو- مصونیت از تکبر و عجب
الف- تکبر
ب- عجب
ج- تفاوت «عزت نفس» و «تکبر و عجب» و عدم تلازم آنها با یکدیگر
سه- افزایش اعتماد به خدای تعالی و توکل
چهار- مانع انحطاط و عامل تکامل
پنج- مصونیت از جوّزدگی و همرنگی با محیط
شش- نقدپذیری، اعتراف به اشتباه و عذرخواهی
هفت- خودشناسی، خودباوری، تقویت اراده و قدرت تصمیم گیری
هشت- جرئت و شهامت ابراز وجود
نه- مصونیت از دروغ، ریا و پنهان کاری
ده- مقاومت در مقابل بحران ها و قدرت یافتن برای عبور از آنها
یازده- سهولت در گذشت و فداکاری
دوازده- تن ندادن به امور پست
سیزده- احیای دین و دفاع از آن
چهارده- خوش خلقی و توجه به دیگران
فصل دوم: آسیب شناسی عزت نفس
یک- طمع و چشمداشت به اموال دیگران
دو- اظهار گرفتاری نزد دیگران
سه- کنترل نکردن زبان
چهار- زیاده روی در کسب روزی
پنج- انجام کاری خارج از توان
شش- بدخلقی
هفت- خنده و شوخی بسیار
هشت- همراهی و همسفری با غیر هم ترازان
نتیجه گیری
کتابنامه

محصولات مشابه

بیشتر