× public_lbl_my_posts آثار من shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit خروج از حساب کاربری
0 امتیاز
0 نفر

فرهنگ روابط اجتماعی در آموزه های اسلامی

ارزش های رفتاری

نوع اثر : کتاب

ناشر : دانشگاه علوم اسلامی رضوی

نویسنده : , , ,

مجموعه اثر : فرهنگ روابط اجتماعی در آموزه های اسلامی

صفحات کتاب : 544

کنگره : BP230‮‬‏‫‭/ف46 1387

دیویی : 297/483‮‬

کتابشناسی ملی : 1269714‮‬

شابک : 978-964-7673-59-4

سال نشر : 1387

خلاصه اثر

نیازهای مادّی و معنوی، انسان را به «زندگی اجتماعی» کشانده است. وی جهت بهره گیری از خدمات مادّی و معنوی دیگران، نیازمند ارتباط با آن هاست و برای دوام ارتباط و زندگی جمعی، نیازمند ضابطه و قانون در روابط اجتماعی است؛ چه بدون ضابطه و پایبندی به آن، شالودۀ زندگی اجتماعی از هم می پاشد و اجتماع از بین می رود؛ از این رو، توجه کردن و به کار بستن اصولِ حاکم بر روابط اجتماعی برای افراد در نهادهای مختلف اجتماعی امری ضروری است و بر تمام اعضای جامعه است که از هنجارها، ارزش ها و قوانینی که اساس جامعه را تشکیل می دهد، پیروی نمایند.

روشن است که این اصول در ابعاد گوناگون جامعه و در حوزه های اقتصاد، سیاست، اجتماع و فرهنگ تبلور دارد.

به کاربستن اصول پیش گفته از سوی افراد جامعه نیازمند انگیزه و ضمانت اجراست؛ چراکه به کار بستن برخی از قوانین از سوی گروهی و ترک آن از سوی دیگران، جامعه را به تعالی نخواهد کشاند. فشار فیزیکی و به کارگیری قید و بند بی حساب نیز چنین حاصلی نخواهد داشت.

اساسی ترین ضمانت اجرایی در به کار بستن این اصول، بسترسازی و ایجاد فرهنگ مناسب آن است؛ از این رو، باید این اصول را به ارزش تبدیل نمود و در درون و برون (رفتار) به آن پایبند شد؛ چراکه نگاه ارزشی به اصول و تبدیل آن ها به فرهنگ، انگیزۀ انجام و پایبندی به آن را تقویت می نماید.

کتاب الکترونیکی

4,800 تومان

حجم : 2.2 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 691

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

موضوعات

فهرست

سخن ناشر
مقدمه
فصل اول: وفای به عهد
اشاره
گفتار اول: واژه شناسی «عهد» و کاربرد قرآنی آن
1- «عقد»
2- «میثاق»
3- «ذمَّه»
گفتار دوم: برخی مصادیق عهد
1- وعده دادن
2- امان دادن
گفتار سوم: ضرورت پایبندی به عهد
گفتار چهارم: گونه های عهد
1- عهدهای خدا و انسان
2- عهد انسان با خویشتن
3- عهد انسان با جامعه (پیمانهای اجتماعی)
الف- پیمان با خانواده
ب- پیمانهای درونْ صنفی
ج- پیمانهای دوسویه حاکمان و مردم
د- پیمانهای بین المللی
گفتار پنجم: نشانه های وفای به عهد
1- راستگویی
2- عمل به گفتار
3- پرهیز از نیرنگ
گفتار ششم: ثمرات پایبندی به عهد
1- برخورداری از برکتهای الهی
2- ثبات جامعه
3- کسب اعتماد دوسویه
4- عامل گرایش به دین
گفتار هفتم: سیمای وفاکنندگان به عهد و عهدشکنان
1- سیمای پایبندان به عهد
الف- قرآن کریم
ب- روایات
2- چهرۀ عهدشکنان
الف- قرآن کریم
ب- روایات
گفتار هشتم: چند نمونه از وفاکنندگان به عهد و پیمان شکنان
1- دو نمونه از پایبندان به عهد
الف- پایبندی رسول اکرم(ص) به عهد
ب- امام علی(ع)
2- دو نمونه از پیمان شکنان
الف- بنی اسرائیل و پیمان شکنی
ب- ثعلبه بن حاطب و پیمان شکنی
گفتار نهم: ضمانت اجرا در عهدها
فصل دوم: امانتداری
درآمد
گفتار اول: مفهوم شناسی
مفاهیم همگون
گفتار دوم: بایستگی و اهمیّت امانتداری
گفتار سوم: گسترۀ امانتداری
1- گسترۀ امانت نسبت به صاحبان امانت
الف- امانتداری نسبت به خداوند
ب- امانتداری نسبت به پیامبر(ص)
ج- امانتداری نسبت به خود
د- نمونه هایی از خیانت به خود
ه - امانتداری نسبت به دیگران
2- گسترۀ امانت نسبت به حقوق فردی و اجتماعی
الف- امانتداری نسبت به حقوق فردی
ب- امانتداری در جامعه
گفتار چهارم: گونه های خیانت
1- اسراف
2- زراندوزی
3- احتکار
4- پرهیز از پرداخت مالیاتها
گفتار پنجم: زمینه ها
1- زمینه ها و عوامل گسترش امانتداری
الف- ایمان
ب- پاداش و کیفر
ج- نظارت
د- برخورد قاطع
2- زمینه ها و عوامل بروز خیانت
الف- انحراف عقیده
ب- حمایت از خیانتکاران
ج- بدگمانی
د- نادانی و ناآگاهی
ه - رشک ورزی
و- افسردگی
گفتار ششم: آثار و پیامدها
1- آثار امانتداری
الف- تقویت ایمان و گسترش دین باوری
ب- گسترش راستی و درست کرداری
ج- امنیّت اجتماعی
د- عزّت اجتماعی
ه - رشد اقتصادی
و- رهایی از کیفر دوزخ
2- پیامدهای امانت شکنی
الف- سستی دین باوری
ب- خواری و ناکامی
ج- شرمساری
د- تنگدستی
ه - بی اعتمادی
فصل سوم: پنددهی و پندپذیری
درآمد
گفتار اول: مفهوم شناسی
1- وَعْظ
2- نُصْح
3- عبرت
4- ذکر
گفتار دوم: ارکان و مبانی پنددهی، پندپذیری و پند
1- پنددهنده
الف- خودسازی
ب- اخلاص در عمل
ج- سخنورزی
2- پندپذیر
آسیب شناسی پندپذیری
3- پند
الف- هماهنگی با فطرت یا فرهنگ مشترک بشری
ب- سازگاری با شرایط زمانی
ج- فراگیری حوزه های پنددهی
4- زمینه ها و شرایط کارایی پند
الف- سعۀ صدر
ب- اصل تدریج
ج- درسهای آزموده
5- روشهایی قرآنی در پنددهی
الف- بهره گیری از داستانهای تاریخی
ب- به کارگیری «مَثَل»
ج- تشویق و تهدید
6- پندهایی از سخنان پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم
الف- پندی از پیامبر اکرم(ص)
ب- اندرزی از امام علی(ع) در فریبندگی دنیا
ج- اندرزی از امام صادق(ع) در بی اعتباری دنیا
د- موعظه ای از امام حسین(ع)
فصل چهارم: امر به معروف و نهی از منکر
آغاز سخن
گفتار اول: مفهوم شناسی
گفتار دوم: معیار تشخیص معروف و منکر
گفتار سوم: مفاهیم همگون و تفاوتها
1- حسبه
2- دعوت به خیر
3- نُصح و موعظه
4- ارشاد جاهل
گفتار چهارم: جایگاه و اهمیت
1- ضرورت عقلانی
2- اهمیت و ضرورت وحیانی
الف- قرآن
ب- روایات
گفتار پنجم: شرایط امر به معروف و نهی از منکر
1- شرایط رکن اول
2- شرایط رکن دوم
3- شرایط رکن سوم
4- شرایط رکن چهارم
گفتار ششم: مبانی و اصول موضوعه
1- ایمان
2- قدرت
دلایل کسب قدرت در امر به معروف
گفتار هفتم: مسؤولیت پذیری اجتماعی
گفتار هشتم: فرایند امر به معروف و نهی از منکر
1- مرحلۀ قلبی
2- مرحلۀ زبانی
3- مرحلۀ عملی
4- نتیجه و چند نکته
گفتار نهم: شیوه ها
1- شیوه های ترویج معروف
الف- آسان سازی
ب- بسترسازی
ج- آشکارسازی امور معروف
2- شیوه های تعامل مناسب با اهل معروف
الف- تشویق
ب- سپاسگزاری
ج- محبت و مهرورزی
د- حمایت
3- شیوه های برخورد با منکر
الف- خطاپوشی
ب- بستن چشمۀ فساد
ج- به کارگیری روش منطقی
د- به کارگیری تدریج
4- شیوه های برخورد با اهل منکر
الف- مدارا و ترحم
ب- امید دادن
ج- یادآوری خوبیها
د- رازداری
ه - نادیده انگاری
و- کمکهای مالی
گفتار دهم: آسیب شناسی و راه علاج آن
1- عوامل ناشی از ضعف در بینش فکری و عقیدتی
الف- ضعف غیرت دینی
ب- جبرباوری
ج- انتظارباوری غلط
د- جهل و ناآگاهی
ه - چالشها و پرسشها
2- عوامل ناشی از ضعف شخصیت
الف- ترس
ب- آزمندی
ج- کمرویی
د- سازشکاری
ه - انزواطلبی
و- عدم حمایت
گفتار یازدهم: آثار و پیامدها
1- آثار امر به معروف و نهی از منکر
الف- آثار فردی
ب- آثار اجتماعی
2- پیامدهای کوتاهی در امر به معروف و نهی از منکر
الف- پیامدهای فردی
ب- پیامدهای اجتماعی
فصل پنجم: مدارا و عفو
پیش گفتار
گفتار اول: مفهوم شناسی مدارا و عفو
گفتار دوم: محدودۀ مدارا و آسان گیری، خشونت و صلابت
1- محدودۀ شدت عمل و قاطعیت
الف- حفظ اصول و ارزشها
ب- مقابله با دشمنان
ج- برخورد با توطئه گران منافق
د- اجرای حدود الهی
ه - اجرای عدالت
و- در برابر ستم
2- حوزۀ مدارا و عفو
گفتار سوم: ارزش و جایگاه مدارا و عفو
1- عفو، پرتوی از تقوا
2- عفو، زمینه ساز آمرزش و محبّت الهی
3- پاداش الهی
4- عفو برترین مکارم اخلاق
5- عفو مکمّل قانون
الف- عفو از قصاص
ب- عفو و گذشت بعد از طلاق
6- عفو، جوهر انفاق
گفتار چهارم: راز ارزشمندی عفو و مدارا
گفتار پنجم: آثار مثبت مدارا و عفو در زندگی
1- آثار فردی
الف- سلامت روانی و جسمانی
ب- آرامش و آسایش
ج- برکت و فزونی روزی
2- آثار اجتماعی
الف- تبدیل کینه ها و دشمنیها به محبّت و دوستی
ب- محبوبیّت
ج- امنیت
د- جذب افراد به دین
گفتار ششم: خشونت دینداران؛ آثار و پیامدها
گفتار هفتم: رفق و مدارا در تربیت
گفتار هشتم: آنان که به دارا بودن مدارا و عفو سزاوارترند
1- دانشمندان
2- مبلّغان دینی
3- زمامداران
گفتار نهم: راه بردهای دست یابی به شخصیت مدارا و عفو
1- ایجاد و تقویت مبانی عقیدتی و اخلاقی
الف- تقویت شرح صدر و عظمت روح در سایۀ ایمان
ب- باورمندی به سرای آخرت
ج- صبر و تقوا
2- مقابلۀ با خاستگاههای خشم
3- توجه به آثار مثبت مدارا و عفو
4- تمرین و مراقبت
گفتار دهم: چند راهکار عملی در مهار خشم
فصل ششم: تواضع و فروتنی
مقدمه
گفتار اول: مفهوم شناسی
مفاهیم همگون و تفاوتها
الف- خشوع
ب- خضوع
ج- تذلّل
د- اخبات
گفتار دوم: ارزش معنوی تواضع
گفتار سوم: خاستگاه تواضع
گفتار چهارم: مرزهای تواضع
1- فروتنی نه فرومایگی
2- تواضع برای خدا نه برای دنیا
3- منعِ تواضع در برابر متکبران
گفتار پنجم: انواع و گسترۀ تواضع
1- تواضع تکوینی
2- تواضع تشریعی
الف- تواضع قلبی
ب- تواضع رفتاری
گفتار ششم: عوامل مؤثر در ایجاد و تقویت تواضع
1- ایمان
2- معرفت خدا
3- خردورزی
4- شرح صدر
5- بزرگی و کمال یافتگی
6- دانش و حکمت
گفتار هفتم: نشانه های تواضع
1- پیش دستی در سلام و دادن پاسخ آن
2- عدم توقع ستایش از دیگران
3- پرهیز از خودنمایی و شهرت طلبی
4- نشستن در پایین مجلس
5- ساده پوشی
6- همنشینی با تهیدستان
7- وانهادن جدل
8- آرامش در راه رفتن
گفتار هشتم: آثار و فواید فروتنی
1- تقرب به خدا
2- پذیرش عمل
3- جلب محبت
4- بزرگی و ارجمندی
5- فزونی علم
6- امنیت یافتگی از خطر شیطان
فصل هفتم: انفاق
مقدمه
گفتار اول: مفهوم انفاق
گفتار دوم: انفاق در قرآن در یک نگاه
گفتار سوم: گسترۀ انفاق
1- انفاقهای مالی
الف- زکات
ب- خمس
ج- حقّ معلوم
د- صدقه
ه - قرض
2- انفاقهای غیر مالی
گفتار چهارم: اثرات انفاق
1- آثار معنوی
الف- پاداش بزرگ
ب- آرامش روحی
ج- کفارۀ گناهان و آمرزش الهی
د- تزکیه و خودسازی
ه - امدادهای غیبی
و- انفاق، زمینه ساز اقامۀ نماز
2- آثار فردی
الف- طول عمر
ب- دفع بلا و فقر
ج- داروی دردها
د- جایگزینی و برکت
3- آثار اجتماعی
الف- صیانت جامعه از تباهی
ب- عدالت اجتماعی
گفتار پنجم: پیامدهای بی توجهی به انفاق
گفتار ششم: آداب و شرایط انفاق ارزشمند
1- ایمان
2- انگیزۀ سالم
3- انفاق از اموال با ارزش
4- انفاق از اموال حلال
5- رعایت اولویتها
6- برخورد مناسب با مستمندان
7- رعایت میانه روی
8- انفاق از اموال مورد علاقه
9- انفاق نهانی و آشکار؛ امتیازها و آسیبها
گفتار هفتم: آسیب شناسی انفاق
1- ریا
2- منّت و آزار
3- بزرگ نُمایی
4- نافرمانی
5- اکراه و اجبار
گفتار هشتم: عوامل بی توجهی به انفاق
1- ضعف بینش
2- ترس از تهیدستی
3- تنگ چشمی و خودمحوری
4- آزمندی و زراندوزی
گفتار نهم: اسوه های انفاق
گفتار دهم: اخلاق تنگدستی
فصل هشتم: اخلاق و دادوستد
به جای مقدمه
گفتار اول: مفهوم شناسی
1- اخلاق
2- تجارت
گفتار دوم: پیوند اخلاق با اقتصاد
گفتار سوم: جایگاه تجارت در اقتصاد اسلامی
گفتار چهارم: آداب و اخلاق دادوستد
1- آداب پیش از تجارت
الف- انگیزۀ سالم
ب- دانش و تخصّص
ج- اولویت تجارت داخلی
د- انتخاب کالای مرغوب
ه - استفادۀ بهینه از امکانات
و- اصلاح سرمایه
ز- نفی واسطه گریهای غیر ضروری
2- آداب هنگام تجارت
الف- یاد خدا
ب- راستی
ج- نظم و میانه روی
د- پرهیز از فریب (غِش) در دادوستد
ه - نفی گران فروشی
و- دخالت نکردن در دادوستد دیگران
ز- نفی احتکار
ح- برخورد مناسب با طرف معامله
ط- پرهیز از دادوستد با افرادی خاص
3- آداب پس از تجارت
الف- تنظیم سندهای تجاری
ب- پرهیز از درخواست کاهش قیمت
ج- پذیرش فسخ (اقاله)
گفتار پنجم: کارکردهای اقتصادی اخلاق
گفتار ششم: شیوه ها و راهکارهای نهادینه سازی اخلاق دادوستد
1- تقویت باورها
2- استوارسازی عناصر جامعۀ ایمانی
الف- عدالت و دادگری
ب- برادری
3- نظارت بر بازار
فصل نهم: صلۀ رحم
مقدمه
گفتار اول: مفهوم شناسی صلۀ رحم
1- مفهوم «صله» و «قطع»
2- معنای «رَحِم»
گفتار دوم: اقسام رَحِم
1- ارحام جسمانی
2- ارحام روحانی
الف- صله و احسان به ذرّیۀ پیامبر اسلام(ص)
ب- نکوداشت عالمان وارسته
ج- صلۀ با مؤمنان
د- صله با دوستان
گفتار سوم: بررسی حکم فقهی صلۀ رحم
گفتار چهارم: مقدار وجوب صله و حرمت قطع
گفتار پنجم: مراتب ارحام
گفتار ششم: آثار و پیامدها
1- آثار صلۀ رحم
الف- آرامش و سلامت جسم و جان
ب- افزایش عمر
ج- هویت بخشی
د- فقرزدایی و افزایش نعمت
ه - پیشگیری از آلودگیها
و- برخورداری از حمایت خویشاوندان
ز- فزونی و برکت نسل
ح- ناراحتی و نومیدی دشمنان
ط- تقویت روحیۀ دفاع از دین
ی- راهیابی به بهشت
2- پیامدهای قطع رحم
الف- اضطراب و سلب آسایش
ب- کاهش عمر
ج- کاهش نسل و جمعیت
د- سلب نعمتها
ه - کاهش شأن اجتماعی
و- غلبۀ دشمنان
ز- ابتلا به لعن الهی
ح- سقوط در دوزخ
گفتار هفتم: موانع و آفات (آسیب شناسی صلۀ رحم)
1- کمبود شناخت
2- هزینه بری زیاد (تجملات و تشریفات)
3- حرص و زراندوزی
4- بیم انحراف
فصل دهم: مشاوره
آغاز سخن
گفتار اول: مفهوم شناسی
گفتار دوم: ضرورت عقلانی مشاوره در فرایند زندگی فردی و اجتماعی
گفتار سوم: اهمیت و جایگاه مشاوره در مکتب وحیانی
1- اهمیت مشاوره در قرآن
2- اهمیت مشاوره در حدیث و منطق عملی پیشوایان
گفتار چهارم: گستره
1- گسترۀ عرضی
2- گسترۀ طولی (مرزها)
الف- الزامات شرعی
ب- جانشینی پیامبر(ص)
ج- امر خارج از فکر بشر
گفتار پنجم: انواع مشاوره
گفتار ششم: وظائف و مسؤولیتها
1- اصول اخلاقی در مشورت خواهی
الف- حسن معاشرت
ب- بیان مشکل
ج- عدم اتهام مشاور
د- تصمیم گیری
2- وظائف و مسؤولیتها در مشورت دهی
گفتار هفتم: ویژگیهای مشاوران
1- خردمندی
2- دینداری و آزادگی
3- دانایی
4- تجربه و آزمودگی
5- راستی و درستی
6- صراحت و دلیری
گفتار هشتم: ادب مشورت دهی
1- مسؤولیت پذیری
2- رفق و مدارا
3- امانتداری
4- تلاش در پیداکردن راه حل
5- دخالت ندادن دشمنیهای پنهان
6- ارجاع به اصلاح
گفتار نهم: روشها و مهارتها
1- اعتمادسازی
2- امیدآفرینی
3- شنیدن دقیق
4- همسانی با مُراجع
گفتار دهم: آثار و فواید مشاوره
1- فواید فردی
الف- بهره مندی از امدادهای الهی
ب- بهره مندی از اندیشۀ دیگران
ج- قدرت بر انتخاب اصلح
د- آگاهی و پویایی
ه - مصونیت از خطا
و- پیشگیری از ندامت
ز- پیشگیری از حسادت و ملامت
2- فواید اجتماعی
الف- گسترش فرهنگ مشاوره
ب- تقویت روحیۀ مسؤولیت پذیری
ج- پویایی معنوی
د- ارزیابی و شناسایی فرهیختگان
ه - ایجاد تفاهم و همگرایی
گفتار یازدهم: پیامدهای مشورت گریزی
1- پیامدهای فردی
الف- خطرپذیری
ب- لغزش و گمراهی
ج- شکست پذیری از دشمن
2- پیامدهای اجتماعی
الف- تقویت خوی استبدادگری
ب- گسترش روحیۀ انزواگری
ج- محرومیت از پشتوانۀ عقل جمعی
د- رکود مرگبار
گفتار دوازدهم: آسیب شناسی مشاوره
1- موانع اقدام به مشاوره
الف- نادانی
ب- خودپسندی
ج- پندار ناتوانی
د- شتابزدگی
ه - استخاره به جای استشاره
و- اختلال در سیستم برخی منابع مشورتی
ز- مسؤولیت گریزی مشاوران
2- سبب ناکارآمدی مشاوره
الف- تحمیل نظر به جای راهنمایی
ب- سرزنش و بازگویی ناکامیها
ج- ناپختگی مشاوران
د- خیره سری
گفتار سیزدهم: بررسی تطبیقی مشاوره از نگاه اسلام و علوم رفتاری
1- وجوه مشترک
2- تفاوتها
الف- رسالت مشورت دهی نخبگان
ب- پشتوانه های معنوی
ج- برخورداری از حدّ و مرز
د- شرایط مشاوران
ه - مشاوره با زنان
فصل یازدهم: مهارتهای گفتاری
مقدمه
گفتار اول: مفهوم شناسی
تعریف ارتباط و آثار آن
سکوت یا سخن و رجحان نسبی آن دو!
گفتار دوم: عوامل برقراری ارتباط گفتاری مؤثّر
1- ادب و احترام متقابل
2- مثبت نگری
3- اعتمادآفرینی
عناصر اعتمادآفرین در روابط گفتاری
4- همگامی
5- رازداری
6- اولویت شناسی
7- توجه به سطح فهم و نیاز مخاطب
8- هنر خوب گوش دادن
9- بهره گیری از نشانه های غیر کلامی
10- شایستگی سخن
معیارهای سخن شایسته
گفتار سوم: موانع برقراری ارتباط مؤثّر گفتاری
1- ارتباط یکسویه در فضای گفتگو
2- شروع از نقاط منفی (انتقاد گزنده)
3- ستایش افراطی مخاطب
4- گفتگوی آمرانه و منفعلانه
5- خودنمایی در بیان
6- مجادله
7- پرسشگری منفی
گفتار چهارم: آسیب شناسی سخن
1- پرگویی
2- زشت گویی
3- گناه آلودی
4- نجوا در سخن
5- نازگویی (سخن دام افکنانه)
6- تعارض بین گفتار و شخصیت گوینده
الف- تعارض سخن با باورهای درونی
ب- دورویی در سخن
ج- ناهمگونی سخن با سطح دانش
د- تعارض گفتار با رفتار
گفتار پنجم: آداب ویژۀ گفتگو
1- سخن با پدر و مادر
2- سخن با فرزند
3- سخن با همسر
الف- چه بگوییم؟
ب- چگونه بگوییم؟
ج- چه زمان بگوییم؟
4- سخن با معلّم
5- گفتگو با مخالف
الف- ایجاد محیطی آرام برای تفکّر آزاد
ب- دانش و شناخت
ج- به کارگیری شیوه های برتر
د- پرهیز از تعصّبات
ه - ملایمت در سخن
گفتار ششم: زیرساختها و راهکارهای تحقق آداب گفتگو
1- خودسازی و رشد شخصیتی
2- باورهای دینی
3- اندیشیدن پیش از سخن
4- تمرین و تکرار
فصل دوازدهم: تعاون و تبادل فرهنگی
اشاره
گفتار اول: چیستی تعاون و تبادل فرهنگی
گفتار دوم: تعاون و تبادل فرهنگی و ضرورت آن
گفتار سوم: تفاوتهای دادوستد فرهنگی در گذشته و حال
گفتار چهارم: متغیرهای دادوستد فرهنگی
گفتار پنجم: اهداف
گفتار ششم: زبان فطرت یا زبان مشترک در تعاون و تبادل فرهنگی از نگاه قرآن
گفتار هفتم: ریشه های تعاون و تبادل فرهنگی در آیات و روایات
گفتار هشتم: ابزارها و راهکارهای دادوستد فرهنگی
1- زبان
2- دانش اندوزی
3- ادب آموزی
4- مناظره و گفت وگو
5- محیط زندگی و هجرت
6- عمل به شعائر و نمادهای مذهبی
گفتار نهم: آداب و شرایطِ کارآمدی تعاون و تبادل فرهنگی
1- توجه به سخن نه به گویندۀ آن
2- پیروی از معیارهای علمی
3- رعایت ارزشهای اخلاقی - انسانی
4- اهتمام به ناشناخته ها
گفتار دهم: آفاتِ تعاون و تبادل فرهنگی
گفتار یازدهم: ویژگیهای فرهنگ خودی
کتاب نامه

محصولات مشابه

بیشتر