× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
5 امتیاز
3 نفر

مبانی مهندسی نرم افزار

نوع اثر : کتاب

ناشر : حریم دانش

نویسنده : ,

قیمت نسخه چاپی : 10,000 تومان

صفحات کتاب : 133

کنگره : ‫‬‭‬‭QA76/758‫‭/‮الف‬53م2 1392

دیویی : ‫‬‭005/1

کتابشناسی ملی : 3330026

شابک : 978-964-2706-20-4

سال نشر : 1392

برچسب ها:

خلاصه اثر

به کلیه روشها و راه حلهایی که با به کارگیری ابزارها و تکنیکهای مختلف باعث تولید یک نرم افزار با کیفیت مطلوب و صرف کمترین هزینه ممکن است، علم مهندسی نرم افزار گفته می شود. انجام هر کار و فعالیت نیاز به برنامه ریزی و طرح نقشه از پیش آماده شده دارد. بدون داشتن یک برنامه دقیق و مشخص انجام هر فعالیتی هر چند ساده و کوچک محال و غیرممکن می نماید. مطالبی که در این کتاب بیان خواهد شد در کارهای روزمره نیز قابل بکارگیری می باشد تا بتوانیم بهتر و اصولی کارهایمان را انجام دهیم و اگر اشکالی پیش آمد بدانیم چگونه باید با آن برخورد کنیم و چه باید بکنیم تا دیگر در کارهای مشابه اشکالی پیش نیاید.

کتاب دیجیتال

2,000 تومان

حجم : 1.0 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 134

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

موضوعات

فهرست

فصل اول:مقدمه ای بر مهندسی نرم افزار
1-1 تعریف سیستم
2-1 زیر سیستم
3-1 اجزای سیستم
1-3-1 ورودی سیستم
2-3-1 خروجی سیستم
3-3-1 پردازش سیستم
پردازش دسته ای
پردازش اشتراک زمانی (Time sharing)
پردازش محاوره ای
پردازش بلادرنگ
پردازش موازی
4-3-1 کنترل سیستم
5-3-1 بازخورد سیستم
6-3-1 محدوده و محیط سیستم
4-1 انواع سیستم ها
1-4-1 سیستم های بسته
2-4-1 سیستم های باز
5-1 ویژگیهای سیستم
1-5-1 هدفمندی
2-5-1 کل گرایی
3-5-1 نظام یافتگی
4-5-1 سازش پذیری
5-5-1 به هم وابستگی
7-5-1 تعامل
8-5-1 تفکیک پذیری
6-1 رویکرد یا دیدگاه سیستمی
7-1 انواع نرم افزارها از دیدگاه مهندسی نرم افزار
فصل دوم:چرخه ی تکامل سیستم
1-2 چرخه ی سنتی حیات سیستم
1-1-2 بررسی اولیه
2-1-2 مطالعه ی امکان سنجی
3-1-2 تجزیه و تحلیل و بررسی سیستم
4-1-2 طراحی سیستم
5-1-2 برنامه سازی سیستم
6-1-2 آزمایش سیستم
7-1-2 استقرار و اجرای سیستم
8-1-2 نگهداری سیستم
9-1-2 بازنگری سیستم
2-2 چرخه ی ساخت یافته حیات سیستم
1-2-2 بررسی اولیه
2-2-2 مطالعه ی امکان سنجی
3-2-2 بررسی تفصیلی سیستم موجود
4-2-2 تعیین نیازهای سیستم جدید
5-2-2 انتخاب بهترین راه حل
6-2-2 تعیین پیکربندی سیستم
7-2-2 طراحی سیستم جدید
8-2-2 برنامه سازی و آزمایش سیستم
9-2-2 استقرار و آموزش سیستم
10-2-2 نگهداری و بازنگری سیستم
3-2 انواع مدل های طراحی سیستم
1-3-2 مدل ترتیب خطی (The linear sequential model)
2-3-2 مدل آبشاری (Waterfall model)
3-3-2 مدل نمونه سازی (The prototyping model)
4-3-2 مدل تقسیم کار یا تولید سریع (Rapid Application Development)
5-3-2 مدل افزایشی (Incremental model)
6-3-2 مدل حلزونی یا مارپیچ (Spiral model)
7-3-2 مدل جمع آوری اجزا (Component Assembly model)
8-3-2 مدل توسعه موازی (The concurrent development model)
9-3-2 مدل روشهای رسمی (Formal methods model)
10-3-2 تکنیکهای نسل چهارم (Fourth generation techniques)
4-2 مدل سازی وانواع مدل ها
1-4-2 مدل فیزیکی سیستم
2-4-2 مدل منطقی سیستم
5-2 کاربرد مدل های فیزیکی ومنطقی در تجزیه و تحلیل و طراحی ساخت یافته
فصل سوم: برنامه ریزی وکنترل پروژه
مرحله نظری
مرحله ی طرح و برنامه ریزی
مرحله ی اجرا
مرحله ی پایانی
1-3 نمودار گانت یا نمودارمیله ای
2-3 روش مسیر بحرانی
فعالیت مجازی
ثبت مدت زمان اجرای هر یک از فعالیتها
محاسبه ی زودترین زمان شروع فعالیتها
محاسبه ی دیرترین زمان شروع فعالیتها
محاسبه ی فعالیتهای بحرانی
* تنظیم جدول زمانی فعالیتها
3-3 شبکه ی پیش نیازی
فصل چهارم: بررسی اولیه و امکان سنجی
1-4 هدف های بررسی اولیه
2-4 شفاف سازی درخواست
3-4 جمع آوری اطلاعات
4-4 رسم مدل فیزیکی سیستم موجود
5-4 مطالعه امکان سنجی
1-5-4 امکان سنجی فنی
2-5-6-امکان سنجی عملیاتی
3-5-4 امکان سنجی اقتصادی
4-5-4 امکان سنجی سیاستی
5-5-4 شرح گام های مطالعه امکان سنجی
1- شناخت و تعیین نیاز درخواست کننده
2- تعریف نیاز درخواست کننده و محدوده مطالعه امکان سنجی
3- جمع آوری و بررسی اطلاعات در مورد سیستم موجود
4- تعیین هدف های سیستم موردنظر
5- تعیین ورودی ها، خروجی ها و وظایف اصلی سیستم موردنظر
6- آزمایش امکان سنجی ها و تعیین راه حل ها
7- ارزیابی راه حل ها و انتخاب راه حل پیشنهادی
8- مشخص نمودن تاثیرات سیستم پیشنهادی
9- تنظیم برنامه کلی پروژه و تهیه گزارشات هزینه
10- تهیه و تدوین گزارش امکان سنجی
6-4 پذیرش درخواست
فصل پنجم: تجزیه و تحلیل و بررسی تفصیلی سیستم
1-5 شناخت سیستم موجود و شرح جامع آن
1-1-5 تعریف مسئله
2-1-5 بیان هدف های سیستم
3-1-5 سازماندهی جهت بررسی سیستم
4-1-5 جمع آوری گسترده اطلاعات
5-1-5 مشاهده کارکنان
6-1-5 نمونه گیری و آمار
7-1-5 بررسی در مورد سیستم های مشابه
8-1-5 تجزیه و تحلیل خروجی
9-1-5 صورت برداری از اقلام موجود
10-1-5 مصاحبه
11-1-5 تنظیم پرسشنامه
12-1-5 تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک
13-1-5 رسم روندنمای سیستم و روندنماهای تفصیلی یا رسم نمودارهای فیزیکی جریان داده ها
2-5 نمودار جریان داده ها
3-5 تجزیه و تحلیل نیازمندیها و شرح آنها
فصل ششم : طراحی مفهومی سیستم
1-6 تعریف مسائل
2-6 تعیین هدف های سیستم جدید
3-6 تعیین محدودیت های سیستم جدید
1-3-6 محدودیتهای داخلی (Internal constraints)
2-3-6 محدودیتهای خارجی (External constraints)
4-6 تعیین نیازهای اطلاعاتی
5-6 تعیین منابع اطلاعاتی
6-6 طراحی طرح های مفهومی و انتخاب یکی از آنها
1-6-6 جدول تصمیم گیری
2-6-6 درخت تصمیم گیری
7-6 مستندسازی طراحی مفهومی سیستم
فصل هفتم: طراحی تفصیلی سیستم
1-7 آگاه سازی سازمان از ماهیت طراحی سیستم
2-7 هدف از طراحی تفصیلی سیستم
3-7 طراحی وظایف درون سیستم
4-7 طراحی معماری سیستم
5-7 طراحی ساختمان داد ه ها
6-7 طراحی روش های عمل سیستم
7-7 شرح مشخصات طراحی تفصیلی
8-7 بازنگری برنامه ریزی پروژه
9-7 مستندسازی طراحی تفصیلی سیستم
فصل هشتم: ساخت و پیاده سازی سیستم
1-8 فرآیند برنامه سازی
1- تشریح مسئله یا کار
2-تجزیه و تحلیل مسئله یا کار
3-طراحی منطق کلی برنامه
4- طراحی منطق تفصیلی برنامه
5- نوشتن یا کد کردن برنامه
6- آزمایش و غلط گیری یا اشکال زدایی برنامه
7-مستند سازی برنامه
2-8 زبان های برنامه سازی
3-8 بهینه سازی سبک برنامه سازی
4-8 غلط گیری یا اشکال زدایی برنامه ها
1-شبیه سازها:
2-تحلیل گرهای منطقی:
3-نقاط انفصال:
4-روال های ردگیری:
5-رو برداری های حافظه:
6-وقفه های نرم افزاری:
5-8 آزمایش برنامه ها زیر سیستم ها و سیستم کاربردی
6-8 طرح آزمایش نرم افزار
7-8 گزارش تجزیه و تحلیل آزمایش نرم افزار
2-4-نارسایی ها
3-4- پیشنهادات و برآوردها
فصل نهم : مستند سازی ،آموزش، تحویل ونگهداری سیستم
1-9 راهنمای کاربران
2-9 راهنمای عملیات
3-9 راهنمای نگهداری
4-9 آموزش سیستم
5-9 تحویل ونگهداری سیستم

محصولات مشابه

بیشتر