× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
5 امتیاز
2 نفر

سیتوژنتیک بالینی، کلاسیک و مولکولی

نوع اثر : کتاب

ناشر : وارستگان

نویسنده : , , ,

قیمت نسخه چاپی : 8,000 تومان

صفحات کتاب : 144

کنگره : ‫‭QH431‫‭‭‬‫‬‭/س9 1391

دیویی : ‫‬‭‭575/1

کتابشناسی ملی : 2964732

شابک : ‫‭978-600-6252-22-3

سال نشر : 1391

خلاصه اثر

بررسی های ژنتیکی
امروزه بررسی های ژنتیکی جهت تشخیص بیماری های ارثی- مادر زادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. لذا بر آن شدیم که در این کتاب یکی از تکنیک های مهم تشخیص های ژنتیکی را توضیح داده و پیشرفت های علم سیتوژنتیک مولکولی را بیان نماییم.

کتاب الکترونیکی

2,400 تومان

حجم : 1.7 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 144

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

موضوعات

فهرست

فصل اول: اصول سیتوژنتیک )سیتوژنتیک کلاسیک(
تکامل سیتوژنتیکا نسانی
سیکل سلولی
تقسیم میتوز
ساختمان کروموزوم
مراحل تبدیل رشته کروماتین به کروموزوم
اجزای ساختمانی کروموزوم
انواع کروموزوم ها ا ز نظر تعداد سانترومر
تعداد کروموزو مها
تعریف کاریوتایپ
علامت های اختصاری
انواع رو ش های بندینگ یا نواری کردن کاریوتایپ طیفی
فصل دوم: سیتوژنتیک مولکولی
تکنیک FISH
تکنیک CGH
فصل سوم: ناهنجاری های ساختاری و تعدادی کروموزو م های اتوزومی
آنیوپلوئیدی )ناهنجاری تعدادی و ساختاری کروموزوم های اتوزومی(
ناهنجاری های تعدادی کروموزوم های اتوزومی
تریزومی
تریزومی 21 )سندرم داون(
تریزومی 18 )سندرما دوارد(
تریزومی 13
تریزومی 8
تریزومی 9
تریزومی 16
تریزومی 20
تریزومی 22
منوزومی
منوزومی 21
منوزومی 22
پلی پلوئیدی
تری پلوئیدی
تتراپلوئیدی
آنیوپلوئیدهای اتوزومی جزئی
تترازومی 5p
تترازومی 8P
تترازومی 9P
تترازومی 12P
تترازومی 18P
ناهنجاری های ساختاری کروموزوم های اتوزومی
حذف کروموزومی
سندرم ویلیامز
سندرم فریاد گربه
مضاعف شدن.
سندرم دی جرج.
سندرم پرادر- ویلی و آنجلمن
واژگونی
واژگونی پری سانتریک
واژگونی پاراسانتریک
کروموزوم های دی سانتریک
کروموزوم های آسانتریک
ایزو کروموزوم ها
کروموزوم های حلقوی
جابه جایی کروموزوم
جابه جایی کروموزوم 11 و 22 ) 11:22 (
جابه جایی کروموزوم 4 و 8 ) 4:8 (
جابه جایی رابرتسونی
الحاق
فصل چهارم: ناهنجاری های ساختاری و تعدادی کروموزوم های جنسی
کروموزوم های جنسی و ناهنجاری آن ها
کروموزوم های X و Y و نقش آن ها در تمایز جنسی
غیرفعال شدن کروموزوم X
نواحی Pseudoautosomal
کروموزوم Y
اختلالات عددی کروموزوم های جنسی
سندرم ترنر
منشأ کروموزوم X در سندرم ترنر
انواع سندرم های ترنر
47,XXX
48,XXXX
47,XXY )سندرم کلاین فلتر(
48,XXYY
48,XXXY
منشأ کروموزوم اضافی
47,XYY
رابطه آنیوپلوئیدی در کروموزوم های جنسی و سن
ناهنجاری های ساختاری کروموزوم X
جابه جایی بین کروموزوم X و کروموزوم های اتوزومال
جابه جایی های متعادل
جابه جایی نامتعادل
حذف در بازوی کوتاه کروموزوم )Xp( X
حذف در بازوی بلند کروموزوم )Xq( X
دو برابر شدگی Xp
دوبرابرشدگی Xq
واژگونی در کروموزوم X
واژگونی پاراسانتریک
واژگونی پری سانتریک
کروموزوم های X ا یزودی سانتریک
ناهنجاری های ساختاری در کروموزوم Y
جابه جایی در کروموزوم Y
جابه جایی ) )X;Y
جابه جایی بین کروموزوم Y و کروموزوم های اتوزوم
حذ ف هایYp
حذ ف های 111.Yq
ایزو کروموزوم هایY
ایزو دی سانتریک Y
کروموزوم Y حلقوی
وجود ماهواره در کروموزوم Y
واژگونی در کروموزومY
وجود ناهنجاری های جنسی در افراد با کروموزوم های جنسی نرمال
مردان با ژنوتیپ 64,XX
زنان با ژنوتیپ 64,XY
هرمافرودیسم واقعی
هرمافرودیسم های کاذب
فصل پنجم: سیتوژنتیک عملی
مواد موردنیاز کشت خون محیطی
کشت خون محیطی
روش هاروست
مرحله اسپردینگ
روش بندکردن کروموزوم هابا پانکراتین و رنگ گیمسا
رنگ آمیزی G- بدون نواری کردن.
روش بندکردن گیمسا
کاریوتایپینگ
پروتکل آنالیز میکروسکوپی خون محیطی
نرم افزارآنالیز کاریوتایپینگ.
تعریف کروموزوم های انسانی
Worksheet 1 ، نمایی از یک گسترش کروموزومی با بزرگنمایی 10X
Worksheet 2 ، نمایی از یک متافاز با بزرگنمایی 100X
Worksheet 3 ، کاریوتایپ یک مرد نرمال
Worksheet 4 ، فرم کاریوتایپ و چیدمان کروموزومی
منابع و مآخذ

محصولات مشابه

بیشتر