3 امتیاز
13 نفر

دور دنیا در هشتاد روز

نوع اثر : کتاب

نویسنده :

ارائه دهنده : تأمین محتوای نگین

مجموعه اثر : -

خلاصه اثر

فیلیس فاگ رو به حریفش کرد و گفت : آقا، من مجبورم ھرچه زودتر به اروپا برگردم و کوچکترین تأخیر زیان‬‬‬‬‬‬ ‫جبران ناپذیری به من وارد می کند. پس از ملاقاتی که با شمــا در سانفرانسیسکو داشتم تصمیم گرفتم که در اولین فرصت به‬‬‬‬‬‬ ‫آمریکا بازگردم و شما را دوباره بیابم.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫نه بابا!‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫آیا حاضرید مبارزه را شش ماه عقب بیندازیم؟‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫چرا شش سال دیگر نباشد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫آقای فاگ گفت : گفتم شش ماه دیگر و قول می دھم به موقع در وعده گاه حاضر باشم.‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫استامپ دبلیو. پروکتور بانگ زد : اینھا همه عذر و بھانه است. یا ھمین الآن یا ھیچ وقت.‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫آقای فاگ گفت : شما به نیویورک می روید؟‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫نه.‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫شیکاگو؟‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫نه.‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫اوماھا؟‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫به تو چه مربوطه من به کجا می روم. پالم گریک را بلدی؟‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫آقای فاگ جواب داد : خیر.‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫پالم گریک ایستگاه بعدی است. قطار تا یک ساعت دیگر به آنجا می رسد و ده دقیقه توقف دارد. به اندازه کافی وقت ھست تا‬‬‬‬‬‬ ‫چند گلوله خالی کنیم.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫آقای فاگ گفت : موافقم. در پالم گریک پیاده می شوم.‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫آمریکایی با خنده زشتی گفت : و مطمئنم که تا ابد ھمان جا خواھی ماند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫آقای فاگ که به کوپه اش بازمی گشت گفت : کسی چه می داند آقا.‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫در آنجا جنتلمن انگلیسی به بانو آئودا اطمینان داد و گفت : از آدمھـــــــــای پرمدعا نباید ترسید. سپس فیکس را به گوشه ای‬‬‬‬‬‬ ‫کشاند و از او خواست در این نبرد گواه او باشد. فیکس نمی توانست نپذیرد. فیلیس فاگ مھره ھایش را چید و بازی دوباره‬‬‬‬‬‬ ‫ادامه یافت.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫ساعت یازده قطار به ایستگاه پالم گریک رسید. آقای فاگ بلند شد و به ھمراه فیکس از کوپه خارج شد. پاسپارتو ھم با‬‬‬‬‬‬ ‫دوقبضه روولور به دنبال آنها بیرون رفت. در این لحظه سر و کله آقای پروکتور و گواھش، که یکی از دوستان آمریکاییش‬‬‬‬‬‬ ‫بود، پیدا شد. وقتی که دو دشمن خواستند از قطار پیاده شوند، رئیس قطار به سرعت خود را به آنھـــــــــــا رساند و گفت :‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫آقایان لطفا اینجا پیاده نشوید.‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫پروکتور پرسید : چرا؟‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫چون تا حالا بیست دقیقه تأخیر داریم، باید آن را جبران کنیم.‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫اما من باید با این آقا دوئل کنم.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

پی دی اف

رایگان

حجم : 1.2 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 159

موضوعات

فهرست

‫1. آﻗﺎی ﻓﻴﻠﻴﺲ ﻓﺎگ‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫2. ﺧﺪﻣﺘﻜﺎر او‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫3. آﻗﺎی ﻓﺎگ ﺑﻪ ﻛﻠﻮپ ﻣﻲ رود‬‬‬‬‬‬‬‬
‫4. ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺎﻧﻚ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫5. ﺷﺮط ﺑﻨﺪی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫6. ﭘﺎﺳﭙﺎرﺗﻮ ﺷﮕﻔﺖ زده ﻣﻲ ﺷﻮد‬‬‬‬‬‬‬‬
‫7. کارآگاه ﭘﻠﻴﺲ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫8. ﻓﻴﻜﺲ و ﭘﺎﺳﭙﺎرﺗﻮ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫9. آﻗﺎی ﻓﻴﻜﺲ و ﻛﻨﺴﻮل‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫10. از ﺳﻮﺋﺰ ﺑﻪ ﺑﻤﺒﺌﻲ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫11. ﭘﺎﺳﭙﺎرﺗﻮ ﻛﻔﺸﻬﺎﻳﺶ را ﮔﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫12. ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﻗﻄﺎر آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫13. ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﻗﻄﺎر ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫14. آﻗﺎی ﻓﺎگ ﻳﻚ ﻓﻴﻞ ﻣﻲ ﺧﺮد‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫15. ﻣﻨﻈﺮه ﻋﺠﻴﺐ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
16. ﺳﺘﻲ‬‬‬‬‬‬
‫17. ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ زن را ﻧﺠﺎت دﻫﻴﻢ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫18. اوﻟﻴﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻲ ﺧﻮرد‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫19. دوﻣﻴﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻲ ﺧﻮرد‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫20. ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫21. ﭘﺎﺳﭙﺎرﺗﻮ ﻧﻘﺸﻪ ای ﻣﻲ رﻳﺰد‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫22. راﺟﻪ زﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫23. ﭘﺎﺳﭙﺎرﺗﻮ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻲ ﺷﻮد‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫24. ﺑﻪ ﻃﺮف اﷲ آﺑﺎد‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫25. ﭘﺎداش وﻓﺎداری‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫26. ﺑﻪ ﻃﺮف ﻛﻠﻜﺘﻪ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫27. ﭘﻠﻴﺲ آﻧﺎن را ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫28. در ﻣﺤﻀﺮ ﻗﺎﺿﻲ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫29. ﻧﻘﺸﻪ کارآگاه‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫30. زﻧﺪان‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫31. وﺟﻪ اﻟﻀﻤﺎن‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫32. از ﻛﻠﻜﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫33. ﭘﺎﺳﭙﺎرﺗﻮ اﺷﺘﺒﺎه ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫34. در ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫35. ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﻴﺎن ﻓﻴﻜﺲ و ﭘﺎﺳﭙﺎرﺗﻮ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫36. ﻓﻴﻜﺲ ﻧﮕﺮان ﻣﻲ ﺷﻮد‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫37. ﻫﻮای ﺑﺪ و ﺳﺮﻋﺖ ﻛﻢ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫38. ﺧﺒﺮ ﺧﻮش‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫39. ﻋﻤﻮی آﺋﻮدا‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫40. ﻓﻴﻜﺲ ﻧﺎراﺣﺖ اﺳﺖ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫41. ﻓﻴﻜﺲ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺪﻳﺪی ﻣﻲ رﻳﺰد‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫42. ﻓﻴﻜﺲ از ﭘﺎﺳﭙﺎرﺗﻮ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫43. ارﺑﺎب ﺗﻮ ﻳﻚ ﺳﺎرق اﺳﺖ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫44. ﭘﺎﺳﭙﺎرﺗﻮ از ﺣﺎل ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﺮدد‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫45. ﭘﺎﺳﭙﺎرﺗﻮ ﺑﺎز ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫46. ﻓﻴﻜﺲ ﺧﻮﺷﺤﺎل اﺳﺖ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫47. ﻧﺎﺧﺪا‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫48. ﻧﻘﺸﻪ ﻧﺎﺧﺪا‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫49. ﻓﺎگ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻧﺎﺧﺪا ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫50. ﻫﻨﮓ ﻛﻨﮓ را ﺗﺮک ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫51. اوﻟﻴﻦ ﺷﺐ در ﺗﺎﻧﻜﺎدر‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫52. ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﻮای ﺑﺪ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫53. ﻃﻮﻓﺎن‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫54. ﻛﻤﻲ دﻳﺮ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫55. ﭘﺎﺳﭙﺎرﺗﻮ از ﻛﺎرﻧﺎﺗﻴﻚ ﺳﺮ درﻣﻲ آورد‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫56. آﻗﺎی ﻓﺎگ در ﻛﺎرﻧﺎﺗﻴﻚ ﻧﻴﺴﺖ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫57. ﭘﺎﺳﭙﺎرﺗﻮ وارد ﻳﻮﻛﻮﻫﺎﻣﺎ ﻣﻲ ﺷﺪ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫58. ﭘﺎﺳﭙﺎرﺗﻮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﺒﺎس ﻣﻲ دﻫﺪ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫59. ﺳﻴﺮک ﺑﻴﻨﻲ درازان‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫60. ﻫﺮم‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫61. آﻗﺎی ﻓﺎگ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﻮﻛﻮﻫﺎﻣﺎ رﺳﻴﺪ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫62. اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫63. ﻓﺎﺻﻠﻪ و زﻣﺎﻧﻬﺎ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫64. ﻓﻴﻜﺲ ﻛﺠﺎ ﺑﻮد؟‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫65. ﻣﻼﻗﺎت ﻓﻴﻜﺲ و ﭘﺎﺳﭙﺎرﺗﻮ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫66. ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫67. اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫68. ﻣﺠﺎدﻟﻪ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫69. اوﻟﻴﻦ ﺷﺐ در ﻗﻄﺎر‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫70. ﺑﻮﻓﺎﻟﻮﻫﺎ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫71. ﺧﻄﺮ ﺟﺪﻳﺪ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫72. ﺑﺎزی ﺷﻄﺮﻧﺞ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫73. ﭘﻞ ﻧﺎاﻣﻦ اﺳﺖ‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫74. ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻤﺎم‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫75. ﻣﻼﻗﺎت ﻓﺎگ و ﭘﺮوﻛﺘﻮر‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫76. دوﺋﻞ‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫77. ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺘﻬﺎ‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫78. ﭘﺎﺳﭙﺎرﺗﻮ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫79. ﮔﺮوه ﻧﺠﺎت ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫80. ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫81. اﻧﺘﻈﺎر‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫82. ﻧﺠﺎت‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫83. ﺳﻮرﺗﻤﻪ ﺑﺎدﺑﺎن دار‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫84. ﺣﺮﻛﺖ از روی ﺑﺮف‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫85. از اوﻣﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻴﻮﻳﻮک‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫86. ﻛﻤﻲ دﻳﺮ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫87. در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻛﺸﺘﻲ‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫88. ﻧﺎﺧﺪا اﺳﭙﻴﺪی‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫89. ﻛﺎﭘﻴﺘﺎن اﺳﭙﻴﺪی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫90. ﻧﺎﺧﺪا ﻋﻮض ﻣﻲ ﺷﻮد‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫91. ﭘﺎﺳﭙﺎرﺗﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎل اﺳﺖ‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫92. ﺑﺎد ﺷﺪت ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫93. زغال ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن می رسد‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫94. آﻗﺎی ﻓﺎگ ﻫﻨﺮﻳﺘﺎ را ﻣﻲ ﺧﺮد‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫95. از ﻛﻮﺋﻴﺰﺗﺎون ﺑﻪ ﻟﻴﻮرﭘﻮل‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫96. آﻗﺎی ﻓﺎگ زﻧﺪاﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫97. آﻗﺎی ﻓﺎگ آزاد ﻣﻲ ﺷﻮد‬‬‬‬‬‬‬‬
‫98. در ﺳﺎوﻳﻞ رو‬‬‬‬‬‬‬‬
‫99. در ﻛﻠﻮپ رﻳﻔﻮرم‬‬‬‬‬‬‬‬
‫100. اﺷﺘﺒﺎه در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ روز‬‬‬‬‬‬‬
‫101. ﻳﻚ روز زودﺗﺮ‬‬‬‬‬‬‬
‫102. ﭘﺎﻳﺎن ﺧﻮش‬‬‬‬‬‬‬

محصولات مشابه