× public_lbl_my_posts آثار من shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit خروج از حساب کاربری
0 امتیاز
0 نفر

بهایی چه می گوید

نوع اثر : کتاب

ناشر : انتخاب

نویسنده :

صفحات کتاب : 74

کنگره : ‫‬‮‭‭BP365‫‭/س8ب9 1389

دیویی : ‫‭297/564

کتابشناسی ملی : 2059388

شابک : 978-964-2779-35-2

سال نشر : 1389

خلاصه اثر

مردم ایران هنوز از بیماری جان فرسا و خانمان سوز تصو ف و صوفیگری که از هرنوع اعتیادی برای جوانان جامعه اسلامی ما خطرناکتر است رها نشد که بدام بیماری خطرناک تر از آن یعنی بهائیت گرفتار شد همان طور که تصوف ریشه در عقاید الحادی فلاسفه یونان قدیم دارد و میراث شوم دنیای رب النوعی ر ا بدوش می کشد بهائیت هم فرزند تصو ف و فرزند زاده فیلسوفان از خدا بی خبر است . این بار به جای زمرفه فیلسوفانه، نرم تنان زهر در کام یا مارصفتا ن ضد خدا رهبریت انسان های ناآگاه و اسیر وساوس شیطان را بدست دارند .
دشمنان قسم خورده اسلام یعنی امریکا و اسرائیل و اذناب آنان میداندار این فرقه ضد دین و الحادی هستند . همان کاری که اصل 4 ترومن در کشاورزی ایران کرد سموم بیماری را در داخل زمین های سالم و پاک کشورمان ترزیق کرد که بعد از گذشت سالیان متمادی هنوز زمین های ما مسموم است محصولات آن بیماری ز ا آلان رهبریت فرقه بهائیت را بدست گرفت تا جوانان ما را از د رون بپوساند و بتدریج خفه کّند .
معنویت فرقه کّند . معنویت را از مردم ایران بگیرد . بیتفاوتی نسبت به دین و خدا را رونق بخشد و اسلام را نابود کند همان کاری که با ترویج اعتیاد کرد جوانان را معتاد نمود تا قدر ت خلاّقه را از آنان بگیرد و بعد به زیر یوغ بندگی خود در آورد . برای مبارزه و مقابل با اهداف دشمنان اسلام باید جوانان ماهیت بهائیت را بشناسند و بفهمند چه دست ها ئی در تبلیغ و تشویق و ترویج این فرقه در کار است و بدانند این فرقه قبل از هرچیز ماهیت سیاسی دارد نه دینی و مذهبی، یک فرقه لائیک و سکولاریسم است چیزی جزبی دینی در چنته ندارد در آن صورت خواهید دانست که نباید به دنبال این هباء منثور رفت.

کتاب الکترونیکی

500 تومان

حجم : 461.3 کیلو بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 74

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

موضوعات

فهرست

بهائی چه میگوید.
. بابیت با بهائیت چه فرقی دارد.
. سیدعلی محمد باب چه مذهبی داشت .
. آیا سیدعلی محمد باب در ادعای بابیگری باقی ماند
. بعد از بابیت و امامت سیدعلی محمد چه ادعائی کرد.
. آیا سیدعلی محمد به همین مقدار و به امامت خود بسنده کرده یا ادعای دیگری هم کرد .
مطالب کتاب « بیان » سیدعلی محمد باب چه بود.
آیا ادعای سیدعلی محمد باب همین جا« نبوت » خاتم یافت
. پس سیدعلی محمد فرزند محمدرضا و خدیجه خدا شد؟ از احکام خدائی او بگوئید.
. حکم دیگرش چه بود
. آیا سیدعلی محمد در خانواده « صوفی » به دنیا آمد
. فرقه صوفیه چه میگویند
. آیا فرقه صوفیه یکی است یا فروعی دارد.
. فرقه صوفیه از کجا سر در آورده و از کی در اسلام پیدا شده است
. وحدت وجودیها چه میگویند
. فرقه بابیه چه موقع اعلام موجودیت کرد.
. فرقه بابیه از تلفیق چه عقایدی بوجود آمد.
. چه کشورهائی از فرقه بابیت پشتیبانی کردند
. چرا چانشینی دروغین حسینعلی نوری .
. سیدعلی محمد در کجا و برای چه مشغول ریاضت بود .
. آیا سیدعلی محمد در نزد علمای شیعه اقرار به« خدا بودن »خود کرد؟
. سیدعلی محمد باب مدعی معجزه ای هم شد؟
. حکم قتل وی در چه تاریخ صادر و اجرا شد؟
. سیدعلی محمد شیرازی که بود چه کرد و چه شد
. کتاب« بیان »تنها توسط سید علی محمد نوشته شد
. الواح چیست؟
. فرق بین کمونیسم و بهائیت چیست .
. آیا صوفیان فنافی الله دارند.
. سیدعلی محمد باب بعد از خود چهکسی را به جانشینی خود انتخاب کرد .
. از مکیت شیخیه که باعث تحول روحی سیدعلی محمد شیرازی گردید بگوئید.
. آیا دائی سیدعلی محمد با کشورهای خارجی ارتباطی داشت؟ .
. علت پیشرفت کار ب ا بیان در داخل کشور چه بود.
. سیدعلی محمد باب به چه نحوی کشته شد .
. حد کتابهائی بنام سیدعلی محمد باب یا منتب باوست .
. ابتدای اظهار امر باب و اعلان دعوی وی کی بوده است .
. احکام دیگر سیدعلی محمد باب چیست
. آیا با بیان به ائمه معصومین اعتقاد داشتند .
. بابیان چه مرامی داشتند و با اسلام چه کردند.
. چه اشخاصی سیدعلی محمد باب را در کار پیشرفت مردم او کمک کردند
. رزین تاج که بود.
. عکس العمل پدر و عمو و شوهر قره العین چگونه بود .
. عکس العمل قره العین نسبت به خانواده خود چگونه بود .
. آیا پدر و عمو و شوهر قره العین بهحکم او به تقل رسیدند.
. داستان قریه بدشت چه بود
. قضیه به حمام رفتن قره العین با حاج محمدعلی بارفروش چه بود.
. ملاحسین بشروئی که بود .
. سرنوشت حاج محمدعلی بارفروش« قدوس »چه شد
. ملامحمدعلی زنجانی که بود .
. نحوه ارتباط و حمایت ملامحمدعلی زنجانی با باب چگونه بود .
. سرانجام کار ملامحمدعلی زنجانی چه شد .
. بهائی با مجوس و نصاری« مسیحی » چه فرقی دارد
. حسینعلی نوری « بهاء » چه نسبتی با سیدعلی محمد باب داشت.
. میرزا حسینعلی نوری مازندرانی کی متولد شد و لقب « بها » توسط چه کسی به او داده شد.
. آیا حسینعلی بها هم صوفی بود
. عرفائی که میرزا حسنعلی بها به آنها ارادت داشت کیانند .
. میرزا حسینعلی چگونه به سیدعلی محمد باب پیوست
. تدبیر حسینعلی بها در ماجرای بدشت توسط قره العین چه بود
. توطئه قتل ناصرالدین شاه توسط چه کسی طرح ریزی شد .
. حسینعلی بها پس از این توطئه چگونه از زندان خلاصی یافت

محصولات مشابه

بیشتر