0 امتیاز
0 نفر

فراشناخت

تفکر درباره ی تفکر

نوع اثر : کتاب

ناشر : چشم انداز قطب

نویسنده :

مجموعه اثر : -

قیمت نسخه چاپی : 7,000 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 93

رده بندی کنگره : ‫‬‮‭LB1060‫‮‬‭‭/ب27ف4 1394

رده بندی دیویی : ‫‬‮‭370/1523

شماره کتابشناسی ملی : 3957410

شابک : 978-600-7461-57-0‬

سال نشر : 1394

خلاصه اثر

یادگیری اساس رفتار افراد را تشکیل می‌دهد. از طریق یادگیری فرد با محیط خود آشنا می‌شود، در مقابل محیط ایستادگی می‌کند، از محیط برای تأمین احتیاجات خود استفاده می‌نماید، گاهی محیط را تحت تسلط و فرمان خود در می‌آورد و زمانی خویشتن را با آن سازگار می‌سازد.
زندگی در هر مرحله از رشد مستلزم فراگرفتن اموری است که بدون آن‌ها زندگی برای فرد میسر نیست. قسمت عمده رفتار آدمی آموختنی است. فرد انسان سخن گفتن را یاد می‌گیرد و از این راه مقاصد خود را با دیگران در میان می‌گذارد و از افکار و عقاید دیگران مطلع می‌شود.

متنی

1,400 تومان

حجم : 488.6 کیلو بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 100

موضوعات

فهرست

چکیده
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه
1-2 بیان مسئله
1-3 اهمیت و ضرورت
1-4 اهداف پژوهش
1-5 فرضیات
1-6 تعاریف واژه ها
فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1 فراشناخت
2-2 راهبردهای فراشناختی
2-3 اهمیت فراشناخت در آموزش
2-4 تعریف ادراک
2-5 عوامل مؤثر بر ادراک
2-6 انگیزش
2-7 انواع انگیزش
2-8 نظریه خودمختاری
2-9 احساس شایستگی
2-10 الگوی هارتر
2-11 رابطه احساس شایستگی با انگیزش
2-12 خودپنداره
2-13 تعریف خودپنداره و ویژگی های آن
2-14 اهمیت و کاربرد خودپنداره
2-15سطوح خودپنداره
2-16 ویژگی های خودپنداره
2-17 تفاوت عزت نفس با خود پنداره
2-18 شکل گیری خود و خودپنداره
2-19 چند دیدگاه در مورد چگونگی شکل گیری خودپنداره
2-19-1 دیدگاه اجتماعی
2-19-2 دیدگاه شناختی
2-19-3 دیدگاه اسلام درباره خودپنداره
2-20 دیدگاه صاحب نظران غربی در مورد خودپنداره
2-21عوامل مؤثر در شکل گیری خودپنداره مثبت در کودکان
2-22عوامل مؤثر در شکل گیری خودپنداره منفی در کودکان
2-23 رهنمودهایی علمی برای ارتقاء مفهوم خود
2-24علل پیدایی پدیده خود، خود پنداره
2-25 پیشرفت تحصیلی
2-26 اهداف پیشرفت تحصیلی
2-27 عوامل پیشرفت تحصیلی
2-28 مدل های پیشرفت تحصیلی
2-29 پیشینه تحقیق
2-30 جمع بندی فصل
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه
3-2روش تحقیق
3-3جامعه آماری
3-4حجم نمونه و روش نمونه گیری
3-5 ابزار گردآوری داده ها
3-6 روش انجام کار
3-7 تجزیه و تحلیل اطلاعات و روش آماری
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 توصیف داده ها
4-2 تحلیل داده ها
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه
5-2 بررسی نتایج
5-3 محدودیت های پژوهش
5-4 پیشنهادات پژوهش
5-4-1 پیشنهادات کاربردی
5-4-2 پیشنهادات پژوهشی
5-5 منابع و مأخذ

محصولات مشابه