× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
5 امتیاز
1 نفر

مکاتب فقهی

نوع اثر : کتاب

ناشر : دانشگاه علوم اسلامی رضوی

نویسنده :

قیمت نسخه چاپی : 11,000 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 244

رده بندی کنگره : ‫‬‮‭BP148‫‬‮‭/ر2م7 1395

رده بندی دیویی : ‫‬‮‭297/39

شماره کتابشناسی ملی : 4269843

شابک : 978-600-7044-18-6

سال نشر : 1395

خلاصه اثر

کتاب حاضر با تبیین مفهوم مکتب و نگاهی به فقه اهل سنت و مکاتب معروف می پردازد و از چگونگی شکل گیری هر مکتب سخن می گوید ومبانی آن را بررسی می کند.عناوین اصلی کتاب عبارتنداز: فقیهان حله، مکتب فقیهان جبل عامل، مکتب محقق اردبیلی، مکتب علامه وحید بهبهانی، مکتب فیض کاشانی، مکتب صاحب جواهر، مکتب شیخ انصاری ، مکتب آیت الله بروجردی، مکتب امام خمینی و مکتب آیت الله خویی.
نگاه ی نو و تطبیقی در استخراج مبانی مکاتب فقهی از منابع اصلی، اطلاعات کتاب شناسی، قلم روان و پرهیز از اطناب از ویژگی های کتاب حاضر است...

کتاب دیجیتال

3,300 تومان

حجم : 924.4 کیلو بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 248

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
الف- جایگاه پردازش به مذاهب و مکاتب فقهی
ب- تاریخ تطوّر فقه و فقها
ج- فقه و فتوا در لغت و اصطلاح
یک- فقه در لغت
دو- فقه در اصطلاح
بخش اوّل: تاریخ فقه اهل سنّت
الف- دورۀ تشریع فقه در زمان رسول خدا(ص)
یک- مذاهب صحابه
دو- خصوصیّات فقه در عهد صحابه
1- آسان بودن تفقّه
2- کم بودن اختلاف صحابه
3- محوریّت برخی صحابه
4- به کارگیری رأی و اجتهاد
5- آغاز تألیف کتاب در این دوره
6- اصطلاحی نبودن فقه
7- کاربرد لفظ اجتهاد
8- ممنوعیت برخی صحابه از فتوا دادن و بی اعتبار شدن فتاوای برخی
9- پیدا شدن خوارج، و فقه و فقهای آن ها
10- شورایی بودن بیان حکم
11- فقه حکومتی
سه- منابع بیان حکم در عصر صحابه
1- قرآن
2- سنّت رسول خدا(ص)
3- رأی و نظر
4- اجماع صحابه
ب- مذاهب تابعین
یک- اهل حدیث و اهل رأی
دو- فلسفۀ پیدایش دو تفکّر
سه- امتیازات و ویژگی های فقه در دورۀ تابعین
1-تعدّد گرایش های فقهی در نتیجۀ تقسیم های سیاسی
2- گسترش دایرۀ فقه و تحوّل آن در دورۀ تابعین
3- پیدایش مکتب رأی و قیاس و مدرسۀ نصّ و حدیث
4- روش علمی در فقه
5- پیدایش نگرش های گوناگون
6- اهمیّت به قرائت قرآن
7- غوغای جعل حدیث
8- گسترده شدن دایرۀ «فقه فرضی»
9- ظهور اصطلاحات فقهی
10- گسترش اختلافات فقهی
ج- مکاتب و مذاهب معروف چهارگانه
یک- مذاهب فراموش شده
دو- مذاهب چهارگانۀ فقهی اهل سنّت
1- مذهب حنفی
مبانی مذهب ابوحنیفه و منابع تشریع آن
2- مذهب مالکی
منابع مذهب مالکی
3- مذهب شافعی
اول- خصوصیّات فقه شافعی
دوم- جهش و خیزش فقه
سوم- منابع استنباط شافعی
4- مذهب حنبلی
اول- ویژگی های فتاوای احمد بن حنبل
دوم- منابع احمد بن حنبل در استنباط احکام شرعی
سوم.
سه- وجوه اختلافات فقهی ائمّۀ چهارگانه
چهار- انحصار مذاهب
پنج- سدّ باب اجتهاد
د- فقها در دورۀ رکود
یک- فقهای حنفیّه
دو- فقهای مالکیّه
سه- فقهای شافعیّه
چهار- فقهای حنابله
ه‍- دورۀ فقه تقلیدی
و- ظهور دولت عثمانی
بخش دوّم: تاریخ فقه شیعه
فصل اول- فقه در آغاز عصر غیبت
الف- رشد فقه در عصر ائمّه(ع)
ب- فقهای اصحاب ائمّه(ع)
ج- دورۀ غیبت
یک- مکتب محدّثان
ویژگی های مکتب محدّثان
دو- مکتب اصولیان
مهم ترین فقیهان مکتب اصولیان
فصل دوم- مکتب شیخ مفید
الف- مکتب شیخ مفید
یک- ویژگی های مکتب شیخ مفید
دو- امتیازات مکتب شیخ مفید
سه- برخی تألیفات شیخ مفید
ب- پیروان شیخ مفید
یک- سیّد مرتضی علم الهدی (م.
1- تألیفات سیّد مرتضی
اول- الذریعة الی اصول الشریعه
دوم- الناصریّات
2- وجه اشتراک تألیفات سیّد مرتضی علم الهدی
3- ویژگی های فقهی سیّد مرتضی
دو- مکتب شیخ طوسی (م.
1- تألیفات شیخ طوسی
اول- فقه
دوم- اصول
سوم- رجال
چهارم- روایات
پنجم- تفسیر
2- تأثیر فتاوای شیخ بر فقهای پس از او
فصل سوّم: مکتب حلّه
الف- مکتب محقّق حلّی (م.
یک- کتاب شناسی محقّق حلّی
شروح کتاب های محقّق حلّی
دو- فضای علمی حلّه
سه- روش حدیثی-رجالی محقّق حلّی (مکتب وثوق سندی)
1- توجّه به سند
2- دسترسی محقّق حلّی به اصول اصحاب ائمّه(ع)
ب- مکتب علّامۀ حلّی
یک- امتیازات علّامۀ حلّی
دو- تألیفات علّامۀ حلّی
سه- نوآوری های علّامۀ حلّی در علوم اسلامی
فصل چهارم: مکتب جبل عامل
الف- مکتب شهید اوّل
ویژگی های مکتب فقهی شهید اوّل
ب- مکتب محقّق کرکی
ج- مکتب شهید ثانی
یک- گرایش به اندیشۀ محقق حلّی در نیمۀ دوّم قرن دهم و قرن یازدهم
دو- کتاب شناسی شهید ثانی
سه- آرای شهید ثانی
1- سخت گیری در جرح و تعدیل
2- شهرت روایی و عملی
3- بی اساس بودن شهرت فتوایی
4- اهتمام به اصول مذهب
5- تکیه بر تواتر قرائات قرآن
فصل پنجم: مکتب محقّق اردبیلی
الف- ویژگی های مکتب اردبیلی
ب- پیروان مکتب اردبیلی
یک- سیّد محمّد عاملی (م.
دو- محمدباقر سبزواری و شیخ حسن عاملی
سه- حاج آقا حسین خوانساری
فصل ششم: مکتب علّامه وحید بهبهانی
الف- حرکت های علمی وحید بهبهانی
ب- حرکت اخباری گری و مبارزۀ وحید بهبهانی با آن
یک- نام های اخباریان
1- سلفیّه
2- حشویّه
3- اخباریان
دو- پیدایش اخباریان
سه- آرای اخباریان
1- عدم حجیّت ظواهر قرآن و روا نبودن تفسیر جز با روایات
2- حجّت نبودن دانش رجال
3- انکار تنویع و تقسیم حدیث
4- انکار حجیّت عقل و اجماع
5- شائبۀ تحریف قرآن
6- قول به احتیاط در شبهات حکمیه
چهار- عوامل پیدایش اخباری گری
پنج- شناسایی برخی بزرگان اخباری
شش- شکست اخباری گری
ج- ویژگی های مکتب فقهی-اصولی وحید بهبهانی
د- شاگردان وحید بهبهانی
یک و دو- ابوالقاسم قمی و سید علی طباطبایی
سه- سید محمدجواد حسینی عاملی
چهار- شیخ جعفر کاشف الغطاء
پنج- فاضل نراقی
فصل هفتم: مکتب فیض کاشانی
الف- تألیفات فیض کاشانی
ب- فتاوای متفرّد فیض کاشانی
اما در همین دوره، پیدایش اخباری گری در اصفهان گونه ای دیگر بود.
فصل هشتم: مکتب صاحب جواهر
الف- انواع سبک فقهی
یک- فقه جواهری
دو- فقه گویا
سه- فقه پویا
ب- ویژگی های جواهر الکلام
یک- توجّه به شهرت
دو- منهج رجالی
سه- توجّه به سیر تطوّر فتوا
چهار- توجّه به فتاوای فقهای اهل سنّت
پنج- فهم روایات
شش- جامعیّت جواهر الکلام
هفت- منابع کتاب جواهر الکلام
هشت- تسامح نکردن در فقه
نه- تکیه بر مذاق شارع
ده- احاطۀ گسترده بر فقه
یازده- توجّه به شهرت فتوایی
دوازده- ممنوعیّت اجتهاد در مقابل نص
فصل نهم: مکتب شیخ انصاری
الف- شاگردان شیخ انصاری
ب- تألیفات شیخ انصاری
ج- ویژگی های مکتب شیخ انصاری
یک- نوآوری در علم اصول
دو- پیرایش علم اصول از مباحث غیرمرتبط
سه- نقد مبانی اندیشۀ اخباریان
چهار- آرای جدید شیخ انصاری
پنج- استخراج آرای اصولی از فقه
د- شیوۀ نگارش مکاسب
ه‍ - فقه در دورۀ پس از شیخ
و- پیروان شیخ انصاری
فصل دهم: مکتب آیت اللّه بروجردی
الف- شاگردان
ب- ویژگی های مکتب فقهی آیت اللّه بروجردی
یک- توجّه به فقه اهل سنّت
دو- پرهیز از تفرّد در فتوا
سه- توجّه به شهرت قدما
چهار- توجّه به سیر تطوّر مسئلۀ فقهی
ج- نگرش های حدیثی و رجالی
فصل یازدهم: مکتب امام خمینی(ره)
الف- ویژگی های مکتب امام خمینی(ره)
یک- ولایت فقیه
دو- توجّه به فقه مستحدث
سه- نقش زمان و مکان و تغییر و تحوّل موضوع
چهار- دخالت مسائل سیاسی و حکومتی در فقه
پنج- توجّه به مقاصد شریعت
ب- شیوۀ رجالی امام خمینی(ره)
ج- برخی فتاوای نادر امام خمینی(ره)
فصل دوازدهم: مکتب آیت اللّه خویی
الف- شاگردان آقای خویی
ب- روش آیت اللّه خویی
یک- روش رجالی
1- نقد و بررسی سند روایات
2- نقد قراین و اعتبار و توثیقات راویان
3- اهتمام به تصحیف و تحریف در سلسله اسناد راویان
4- توجّه به وجود افتادگی در سلسله اسناد روایات
5- توجّه به تعارض اقوال رجالیان
6- توجّه به تعیین عنوان مشترک
7- توجّه نکردن به شهرت بین متقدّمان و متأخّران
8- شیوۀ نقدی به جای شیوۀ نقلی در معجم رجال الحدیث
9- نقد قراین
10- توجّه به نقد سخنان فقهای محدّث و رجالی
11- بررسی برخی آرای رجالی آیت اللّه خویی
دو- روش فقهی
سه- روش فقه الحدیثی
چهار- روش اصولی
فهرست منابع

محصولات مشابه

بیشتر