0 امتیاز
0 نفر

نظام حقوقی اسلام

نوع اثر : کتاب

ناشر : مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)

نویسنده :

قیمت نسخه چاپی : 17,500 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 376

رده بندی کنگره : ‫‭BP230/1‫‭/ق9ن6 1394

رده بندی دیویی : ‫‭297/4834

شماره کتابشناسی ملی : 4161865

شابک : ‫‭978-600-429-011-1

سال نشر : 1394

کد کتاب : BA0009

برچسب ها: اسلام و حقوق

خلاصه اثر

نظام حقوقی، مجموعه قوانین و مقررات منسجم و مرتبطی است که بر اساس مبانی ویژه و برای اهداف خاص تنظیم می‌شود. مؤلف کتاب، ضمن بیان چند ویژگی، مشخصات نظام حقوقی را برمی‌شمارد؛ از جمله: وجود قواعد عام، جامعیت قواعد کلی، ضمانت اجرایی و ... . همچنین روابط انسان با خدا و انسان با انسان را بررسی کرده و انسجام و هماهنگی مقررات و قوانین اسلامی را نشان می‌دهد. این کتاب برای سطح مقدماتی نگاشته شده و هدف از آن، نگاهی اجمالی به نظام حقوقی اسلام از طریق بیان احکام، قواعد و نظریات مختلف فقهی و حقوقی است تا انسجام، مبناداری و هد‌فمند بودن حقوق اسلامی آشکار گردد. ..

کتاب دیجیتال

6,000 تومان

حجم : 2.6 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 376

کاربر گرامی، برای مطالعه این کتاب ابتدا می بایست نرم افزار کتابخوان فراکتاب را دانلود و نصب نمایید.جهت دریافت بر روی لینک زیر کلیک کنید.
دریافت نسخه iOS دریافت نسخه اندروید

موضوعات

فهرست

پیشگفتار

بخش اوّل: کلیّات حقوق وضعی
مقدمه
فصل اول: مکاتب حقوقی
مکتب حقوق فطری
۱. مکتب تاریخی
۲. مکتب تحققی اجتماعی
۳. مکتب تحققی حقوقی
فصل دوم : تعریف و اوصاف قاعده حقوقی
فصل سوم: رابطه حقوق با سایر قواعد اجتماعی
رابطه حقوق و اخلاق
رابطه حقوق و عدالت
رابطه حقوق و مذهب
فصل چهارم : هدف قواعد حقوقی
مکتب حقوق فردی
نظریه حقوق اجتماعی
فصل پنجم : حقوق و دولت
مفهوم عام و خاص دولت
شخصیت حقوقی دولت
حاکمیت دولت
فصل ششم : شاخه های علم حقوق
شعبه های حقوق عمومی
شعبه های حقوق خصوصی
فصل هفتم: منابع حقوق
قانون
عرف
رویه قضایی و اندیشه های حقوقی
فصل هشتم : تفسیر قواعد حقوقی
انواع تفسیر
مکاتب تفسیری
فصل نهم : قلمرو اجرای قواعد حقوق در مکان
قوانین احوال شخصیه
قوانین اموال و قراردادها
قوانین طرز تنظیم اسناد
فصل دهم : نظام های حقوقی معاصر
نظام حقوقی رومی ژرمنی
نظام حقوقی سوسیالیستی
نظام حقوقی کامن لا
نظام حقوقی اسلام
۱. کلیات
۲. اقتباس و عدم اقتباس حقوق اسلام از حقوق روم
۳. وجوه تمایز حقوق اسلام از حقوق روم
۴. اهداف و مبانی حقوق اسلام
منابع حقوق اسلامی
بخش دوم: حقوق خصوصی اسلام
فصل اول: حقوق اشخاص
مبحث اول: کلیات
۱. شخص و شخصیت
۲. تعریف وضعیّت
۳. رابطه وضعیت و اهلیت
۴. احوال شخصیه
مبحث دوم: حقوق مربوط به شخصیت
مبحث سوم: شخص حقیقی
آغاز و پایان شخص حقیقی
مبحث چهارم: شخص حقوقی
۱. نظریه وجود فرضی
۲. نظریه وجود واقعی
۳. نظریه نفی شخصیت حقوقی
مبحث پنجم: حجر و محجورین
۱. تعریف حجر
۲. اسباب حجر
۳. احکام حجر
مبحث ششم: ولایت و قیمومت.
۱. ولایت
۲. وصی
۳. قیمّ
۴. فرق ولایت و قیمومت
۵. ولیّ خاص و ولیّ عام
۶. موارد سقوط ولایت
فصل دوم : حقوق مالکیت و اموال
مبحث اول: کلیات
۱. مفهوم مال
۲. اقسام مال
مبحث دوم: حقوق مختلف حاصل شده از اموال برای اشخاص
۱. حق مالکیت.
۲. حق انتفاع
۳. وقف
۴. حق انتفاع از مباحات
۵. حق ارتفاق
۶. اسباب تملک
فصل سوم: عقود و تعهدات
مبحث اول: کلیات
۱. عقد
۲. تعهد
۳. اقسام عقود
مبحث دوم: شرایط صحت عقد
۱. رضایت طرفین
۲. اهلیّت طرفین
۳. موضوع معامله.
۴. مشروعیت جهت
مبحث سوم: اثر معاملات
۱. قواعد عمومی
۲. اثر عقود نسبت به متعاملین
۳. خسارات حاصل از عدم اجرای تعهد
۴. اثر عقد نسبت به ثالث
مبحث چهارم: شروط ضمن العقد
۱. تعریف شرط
۲. اقسام شرط
۳. احکام شرط صفت
۴. احکام شرط نتیجه
۵. احکام شرط فعل
مبحث پنجم: معاملات فضولی
۱. تعریف معامله فضولی
۲. دلایل صحت معامله فضولی
۳. احکام معامله فضولی
فصل چهارم : سقوط تعهدات
وفای به عهد
اقاله
ابراء
تبدیل تعهد
تهاتر
مالکیت ما فی الذمّه
موت، سفاهت و جنون در عقود جایز
فسخ
تلف قبل از قبض
فصل پنجم : ضمان و مسئولیت قهری
کلیات
۱. تعریف ضمان
۲. مسئولیت مدنی
مبانی مسئولیت مدنی در فقه
۱. قاعده لاضرر
۲. قاعده اتلاف
۳. قاعده تسبیب
۴. مسقطات ضمان
موجبات ضمان قهری
۱. غصب
۲. اتلاف و تسبیب
۳. استیفاء
شرایط ضمان قهری
۱. وجود ضرر
۲. ارتکاب فعل زیانبار
۳. رابطه سببیت
بخش سوّم: حقوق اساسی اسلام
فصل اول: کلیات
مبحث اول: مفهوم و موضوع حقوق اساسی
مبحث دوم: جایگاه حقوق اساسی در میان شاخ ههای مختلف حقوق
۱. تعریف حقوق اساسی
۲ . حقوق اساسی اسلام
۳. ضرورت دولت
۴. ضرورت حکومت اسلامی
مبحث سوم: منابع حقوق اساسی
۱. مفهوم منبع
الف) منابع حقوق در معنای نخست
ب) منابع صوری حقوق اساسی
اول) قانون (قانون اساسی)
دوم) عرف
سوم) سایر قوانین
چهارم) فرمان رئیس کشور
ج) منابع حقوق اساسی اسلام
اول) قرآن
دوم) سّنت
سوم) عقل
چهارم) احکام حکومتی
پنجم) نظریات و فتاوای علمای اسلام
مبحث چهارم: قانون اساسی در نظام اسلامی
فصل دوم : دولت
مبحث اول: مفهوم و عناصر تشکیل دهنده دولت
۱. مفهوم دولت
۲. عناصر تشکیل دهنده دولت
مبحث دوم: دولت کشور در حقوق اساسی اسلام
۱. آرمان حکومت جهانی.
۲. واقعیت موجود
مبحث سوم: عنصر حاکمیت در دولت اسلامی
۱. منشأ حاکمیت در دولت اسلامی
۲. حاکمیت مردم در دولت اسلامی
مبحث چهارم: رژیم سیاسی یا شکل حکومت در اسلام
۱. انواع رژیم های سیاسی
۲. رژیم سیاسی اسلام (حکومت اسلامی)
الف)خلافت در دیدگاه علمای سنی
ب) امامت و خلافت در دیدگاه شیعی
مبحث پنجم: ساختار دولت (کشور) در حکومت اسلامی
۱. انواع دولت
الف) دولت فدرال
ب) کنفدراسیون دول
۲. ساختار دولت اسلامی
فصل سوم: قوای حاکم در حکومت اسلامی
مبحث اول: رهبری
۱. دلایل اثبات ولایت فقیه
۲. شرایط ولی فقیه
۳. وظایف و اختیارات رهبر
۴. ولایت سیاسی
مبحث دوم: ولایت مطلقه فقیه
۱. ولایت محدود
۲. ولایت عامه
۳. نظر امام خمینی & در باب ولایت فقیه
۴. ولایت مطلقه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مبحث سوم: حکومت اسلامی و اصل تفکیک قوا
۱. نظریه تفکیک قو
۲. فلسفه تفکیک قوا
۳. تفکیک قوا در نظام های متداول دنیا
۴. تفکیک قوا در حکومت اسلامی
۵. تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران
الف) قوه مقننه
ب) قوه مجریه
ج) قوه قضائیه
فصل چهارم : حقوق و آزاد ی های مردم
مبحث اول: اصول کلی
۱. اصل کرامت و ارزش والای انسان
۲. اصل آزادی
۳. اصل مساوات
الف) مساوات در خلقت و نژاد
ب) مساوات در حقوق و تکالیف
ج) مساوات در عقوبت و مجازات
مبحث دوم: حقوق و آزادی ها در زمینه حیات فیزیکی فرد
۱. حق حیات و آزادی تن
۲. امنیت فرد
۳. آزادی و مصونیت مسکن
۴. مصونیت مکاتبات و مراسلات افراد
۵. حق مالکیت
۶. حق اشتغال
مبحث سوم: حقوق و آزادی ها در زمینه حیات معنوی
۱. آزادی عیقده
۲. آزادی بیان
۳. حق برخورداری از آموزش و پرورش
مبحث چهارم: آزادی ها و حقوق سیاسی و اجتماعی
۱. حق تعیین سرنوشت۲۶۳
۲. حق گروه پیوندی
۳. حق دادخواهی
۴. حق برخورداری از تأمین اجتماعی
بخش چهارم: حقوق کیفری اسلام
مقدمه
فصل اول: حقوق جزای عمومی اسلام
جایگاه حقوق کیفری
جایگاه حقوق کیفری اسلام
مبانی حقوق کیفری اسلام
۱. اصل منصوص بودن جرایم و مجازات ها
الف) قاعده تفسیر محدود (مضیّق)
ب) عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری
۲. اصل شخصی بودن مجازات
۳. اصل عمومی بودن مجازات ها
۴. اصل تناسب جرم و مجازات
فصل دوم : عناصر عمومی جرم
عنصر مادی
مراحل شکل گیری عنصر مادی
الف) مرحله تفکر و تصمیم
ب) مرحله اقدامات مقدماتی و تهیه وسایل
ج) مرحله اجرای مقاصد مجرمانه
عنصر روانی
عنصر قانونی
فصل سوم: طبقه بندی جرایم
طبقه بندی جرایم بر حسب عنصر قانونی
طبقه بندی جرایم بر حسب عنصر مادی
۱. جرم آنی و جرم مستمر
۲. جرم ساده و اعتیادی
۳. جرایم ساده و جرایم مرکب
۴. جرایم مطلق و جرایم مقید
۵. جرایم مشهود و غیر مشهود
طبقه بندی جرایم بر حسب عنصر روانی
۱. جرایم عمومی و جرایم سیاسی
۲. جرایم عمد و غیر عمد
۳. جرایم مرتبط و جر ایم ساده
فصل چهارم : تقسیم بندی جرایم در حقوق جزای اسلام
تقسیم جرایم از جهت عنصر روانی آن
تقسیم جرایم از جهت مجازات
تقسیم جرایم از جهت حق الله و حق الناس
فصل پنجم : مجرم و مسئولیت کیفری
فصل ششم : عوامل موجهه جرم
دفاع مشروع
اجرای حکم قانون
رضایت مجنی علیه
اضطرار
فصل هفتم: عوامل رافع مسئولیت کیفری
کودکی (صَِغر)
جنون
اکراه
اجبار
جهل
خطا و نسیان
خواب
مستی
فصل هشتم : مجازات
تعریف مجازات
تقسیم مجازات
۱. تقسیم مجازات بر اساس اصلی و اضافی بودن
۲. تقسیم مجازات بر اساس اختیار و عدم اختیار قاضی در تقلیل و تشدید
۳. تقسیم مجازات از جهت معیّن و مقدّر بودن
۴. تقسیم مجازات ها بر حسب ماهیت و محل اجرای آنها
۵. تقسیم مجازات ها بر حسب جرم های مستوجب آنها
اهداف مجازات
میزان مجازات
۱. تعدد جرم
۲. تکرار جرم
شرکت و معاونت در جرم
۱. مباشر جرم
۲. سبب
۳. اجتماع سبب و مباشر
۴. اجتماع دو سبب
الف) شرکت در جرم
ب) معاونت در جرم
فصل نهم : سقوط مجازات
فوت محکوم
انکار پس از اقرار به زنا ِ ی موجب قتل یا رجم
توبه
فرار از حفره در رجم اقرار
گذشت شاکی در جرایم خصوصی
بخش پنجم: حقوق بین الملل اسلامی
فصل اول: مفاهیم
مفهوم حقوق بین الملل عمومی
۱. مفهوم حقوق بین الملل اسلامی
۲. مبانی حقوق بین الملل اسلامی
۳. منابع حقوق بین الملل اسلامی
حقوق قراردادهای بین المللی در اسلام
مفهوم قرارداد
الف)شرایط قراردادهای بین المللی
یکم: شرایط شکلی
دوم: شرایط ماهوی
ب) انواع قراردادهای بین المللی در اسلام
یکم: قراردادهای معین
دوم: قراردادهای غیر معیّن
جامعه بین المللی
۱. مرزهای بین المللی
۲. جمعیت یا عنصر انسانی در حقوق بین الملل اسلامی
فصل دوم : حقوق جنگ در اسلام
مبحث اول: حقوق جنگ
مبحث دوم: ممنوعیت توسل به زور
فصل سوم: روابط بین المللی در اسلام
منشور مدینه یا قانون اساسی مدینه
فصل چهارم : اصول حاکم بر روابط بی ن المللی در اسلام
اصل همزیستی مسالمت آمیز
اصل رسالت جهانی
اصل اعتزال (عدم مداخله و بیطرفی )
اصل وفا به تعهدات
فصل پنج م: حقوق دیپلماتیک در اسلام
فهرست منابع

محصولات مشابه

بیشتر