5 امتیاز
1 نفر

انقلاب اسلامی ایران

زمینه ها و فرآیندهای شکل گیری

نوع اثر : کتاب

ناشر : مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)

نویسنده :

قیمت نسخه چاپی : 3,100 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 208

رده بندی کنگره : ‫‬‭‬‭DSR1553‫‬‭‬‭/ب16‮الف‬8 1390

رده بندی دیویی : ‫‬‭955/083

شماره کتابشناسی ملی : 3170526

شابک : 978-964-7741-0-6

سال نشر : 1390

کد کتاب : BA0037

خلاصه اثر

هدف کتاب حاضر، آشنایی با زمینه ها و فرایند شکل گیری انقلاب اسلامی ایران است. نویسنده در این نوشتار با تبیین مبانی نظری و فکری انقلاب اسلامی، به تحلیل ریشه ها و زمینه های اعتقادی و تاریخی انقلاب اسلامی ایران و چگونگی شکل گیری آن به رهبری امام خمینی(ره) پرداخته و به تحولات پس از پیروزی آن نیز اشاره نموده است...

کتاب دیجیتال

1,500 تومان

حجم : 1.1 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 208

کاربر گرامی، برای مطالعه این کتاب ابتدا می بایست نرم افزار کتابخوان فراکتاب را دانلود و نصب نمایید.جهت دریافت بر روی لینک زیر کلیک کنید.
دریافت نسخه iOS دریافت نسخه اندروید

موضوعات

فهرست

مقدّمه مؤّلف
۱. مفهوم و تئور ی های انقلاب
۱. تعریف انقلاب و واژ ههای مرتبط با آن
الف) معنای لغوی انقلاب
ب) معنای اصطلاحی انق لاب
ج) ویژگی های انقلاب
د) تفاوت انقلاب با سایر تحوّلات سیاسی اجتماعی
یکم: انقلاب و کودتا
دوم: انقلاب و رفرم (اصلاح)
سوم: انقلاب و شورش
۲. تئوری های انقلاب و تطبیق آنها با انقلاب اسلامی
۱. تئوری متف ّ کران غیر اسلامی
الف) تئوری مبارزات ط بقاتی مارکس
ب) تئوری توسعه نامتوازن هانتینگتون
ج) تئوری تدا اسکاچپول
د) تئوری میشل فوکو
۲. تئوری متف ّ کران اسلامی
الف) فارابی و مدینه فاضله
ب) ابن خلدون و ظهور و سقوط حکوم ت ها
ج) تئوری آیت الله سید محمّدباقر صدر
د) تئوری شهید مطهّری &
نتیجه گیری
پرسش ها
جهت مطالعه
دیدگاه مارکس و مراحل تاریخ
هانتینگتون و الگوی غربی و شرقی
آرای اسکاچپول در مورد انقلاب ایران
۲. زمینه های فکری و عقیدتی انقلاب اسلامی
۱. ریشه های عقیدتی انقلاب اسلامی در قرآن
الف) اصل ظلم زدایی (نفی ظلم و ستم)
ب) اصل خلافت الّلهی
ج) اصل نفی سبیل
د) اقامه و توسعه عدل و قسط
ه ) تشکیل امت واحده و حکومت واحد جهانی
و) مبارزه مداوم بین حق و باطل
ز) اصل حاکمیت الهی
ح) اصل جهاد و مبارزه در راه خد ا
ط) حمایت از مستضعفان و مبارزه با مستکبران
ی) اصل نظارت همگانی
نتیجه گیری
۲. ریشه های عقیدتی انقلاب اسلامی در مکتب تشیّع
الف) نیاز مستمر بشر به هدایت الهی
ب) تعیین و نصب امام، عهد دائمی خداوند
ج) مبهم رها نکردن سرنوشت امّت از سوی پیامبر اکرم |
۳. تشیّع و انقلاب
مهم ترین خصوصیات و ویژگ ی های تشیّع
الف) اصل امامت
ب) اصل تقیه و رازداری
ج) انتظار فرج
نقش انتظار
و مکتب عاشور ا قیام امام حس ین
ه ) اصل ولایت فقیه و مرجعیت
نتیجه گیری
پرسش ها
۳. زمینه های تاریخی انقلاب اسلامی
۱. اندیشه های سیاسی و اصلاحی سیّد جمال الدین اسد آبادی
۲. جنبش تنباکو
الف) زمینه های واگذاری امتیاز تنباکو و متن فرمان اعطای امتیاز آن
ب) علل قیام و مقاومت مردم
تنافی امتیاز تنباکو با حکم صریح قرآن و احکام اسلام
ج) مقاومت مردم در شهرها و اندیشه تحریم
د) صدور حکم تحریم و پیروزی نهضت
ه ) پیامدها و آثار مثبت جنبش تنباکو
یکم: افزایش قدرت سیاسی علما
دوم: حضور سیاسی مردم
سوم: امتزاج دین و سیاست
چهارم: شکست استعمار
پنجم: شکست استبداد و نفی مشروعیت سلطنت
۳. جنبش مشروطیت
الف) زمینه ها و علل آغاز نهضت
یکم: زمینه ها و علل فکری فرهنگی
دوم: زمینه ها و علل سیاسی
سوم: زمینه ها و علل اقتصادی
ب) عوامل شتابزا یا جرق ه های نهضت
یکم: ماجرای مسیونوز بلژیکی
دوم : حادثه کرمان
سوم: حادثه بانک استقراضی
چهارم: حادثه بازار
ج) روند حوادث
د) نیروهای درگیر در انقلاب مشروطه
یکم: روحانیت
دوم: روشن فکران
ه ) علل شکست مشروطه
و) پیامدهای مشروطه
ماهیّت حکومت رضاخان و مبارزات شهید مدرّس
۴. نهضت مّلی شدن صنعت نفت و کودتای ۲۸ مرداد
الف) زمینه ها و علل آغاز نهضت
ب) گام دوم نهضت مّلی
ج) سرانجام نهضت مّلی
د) علل شکست نهضت
ه ) پیامدهای نهضت
پرسش ها
جهت مطالعه
جریان به حکومت رسیدن رضاخان
۴. نهضت امام خمینی +
۱. زندگی نامه سیاسی، خصوصیّات و شیو ههای مبارزاتی امام خمینی
الف) زندگی نامه سیاسی
یکم: اعتقاد به حرکت از طریق مرجعیّت عامّه
دوم: بیگانگی حوزه های علمیّه با سیاست
سوم: ضرورت تربیت نیروهای متف ّ کر و انقلابی
ب) خصوصیات و شیوه های مبارزاتی امام خمینی +
۲. اندیشه های فقهی، سیاسی و حکومتی امام خمینی
اندیشه امام + در کتاب کش ف الاسرار
اندیشه امام در کتاب حکومت اسلامی یا ولایت فقیه
الف) دلایل لزوم تشکیل حکومت
یکم: لزوم مؤسّسات اجرایی
دوم: سّنت و رویه رسول اکرم |
سو م: ضرورت استمرار اجرای احکام
چهارم: رویه امیرمؤمنان علی ابن ابیطالب
پنجم: ماهیّت و کیفیّت قوانین اسلام
ب) شرایط زمامدار
ج) ولایت فقیه به استناد اخبار
د) مبارزه برای تشکیل حکومت اسلامی
یکم: تبلیغات
دوم: عاشور
سوم: مقاومت در مبارزه
چهارم: اصلاح حوز ههای روحانیت
پنجم: از بین بردن آثار استعمار
ششم: براندازی حکوم ت های جائر
۳. سیر پیدایش انقلاب اسلامی (از آغاز دهه ۴۰ تا اواخر دهه ۵۰ شمسی )
الف) اقدامات شاه و موض ع گیری امام
یکم: تضعیف روحانیت و تقویت عمّال بیگانه
دوم: گسترش ب یبندوباری در پوشش اعطای حقّ رأی به زنان
سوم: انقلاب سفید و پیامدهای آن
ب) قیام پانزدهم خرداد ۱۳۴۲
یکم: ویژگی های نهضت پانزده خرداد
دوم: تأثیرات و نتایج قیام پانزده خرداد
ج) لایحه کاپیتولاسیون و تبعید امام خمینی
د) بررسی تحوّلات از ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۷ (از تبعید امام تا پیروزی انقلاب )
یکم : واکنش در مقابل تبعید امام
دوم: انتقال امام از ترکیه به عراق و اقدامات امام در این مقطع :
ه ) عوامل شتاب زای انقلاب اسلامی
یکم: شهادت حاج آقا مصطفی خمینی
دوم: قیام ۱۹ دی قم
سوم: اربعین ها و تداوم نهضت
چهارم: فاجعه سینما رکس آبادان
پنجم: عید فطر و شتاب انقلاب
ششم: حادثه ۱۷ شهریور
هفتم: موج اعتصابات و فاجعه مسجد جامع کرمان
هشتم: هجرت امام به فرانسه
نهم: محرّم، ماه پیروزی خون بر شمشیر
دهم: ورود امام خمینی + به ایران و پیروزی انقلاب اسلامی
پرسش ها
۵. مهم ترین تحوّلات بعد از انقلاب اسلامی
۱. دهه اوّل انقلاب
الف) مرحله اوّل
حاکمیت نیروهای لیبرال (دولت موّقت )
ب) مرحله دوم
حاکمیت مشترک
ج) مرحله سوم
حاکمیّت نیروهای خ ّ ط امام
د) مرحله چهارم
انقلاب سوم و حاکمیّت کامل نیروهای خط امام
۲. دهه دوم انقلاب
الف) عزل آی ت الله منتظری
ب) بازنگری قانون اساسی
ج) رحلت حضرت امام و انتخاب آی ت الله خامن ه ای به عنوان رهبر
د) دوره سازندگی
ه ) انتخابات دوم خر داد
نتیجه گیری
پرسش ها
کتابنامه

محصولات مشابه

بیشتر