× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
5 امتیاز
1 نفر

نظام حقوقی بارنامه های دریایی در حقوق ایران

نوع اثر : کتاب

ناشر : زبانکده پردیس

نویسنده :

قیمت نسخه چاپی : 800 تومان

صفحات کتاب : 204

دریافت این اثر

کتاب دیجیتال 800 تومان
برچسب ها:

خلاصه اثر

بارنامه دریایی به عنوان یکی از مهمترین اسناد مورد استفاده در تجارت بین الملل همچون سایر دست آوردهای بشری بر اثر نیازمندهای قابل لمس پدید آمده و در مسیر تاریخ تکمیل شده است. این سند با توجه به پیشینه تاریخی دارای ابعاد گوناگون و منحصر به فردی است که موجب شده است تا نظام حقوقی خاصی بر آن حاکم باشد.
نقش کلیدی بارنامه در تعیین سمت و سوی دعاوی و اختلافات بین المللی و سوء استفاده مالکان کشتی از «اصل آزادی قراردادها» از یک سو و تشتت قوانین و مقررات داخلی کشورها از سوی دیگر باعث شد تا مجامع بین المللی کنوانسیون ها و پروتکل های متعددی را برای یکسان سازی و تبیین نظام حقوقی بارنامه دریایی به تصویب رسانیده و اغلب کشورها نیز با پیروی از این کنوانسیون های بین المللی اقدام به تدوین و تصویب قانون داخلی خود نمایند. قانونگذار ایرانی نیز با توجه به عدم وجود سابقه خاص در زمینه حمل و نقل دریایی در فقه و حقوق اسلامی، قانون دریایی را بر اساس کنوانسیون لاهه در سال 1343 تصویب و یک سال بعد نیز ایران را به این کنوانسیون یاد شده ملحق نمود.

کتاب دیجیتال

800 تومان

حجم : 911.1 کیلو بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 204

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

موضوعات

فهرست

سپاسگزاری
اهداء
مقـدمـه
بخش اول:
بخش اول:کلیـات
فصـل اول :تاریخچه بارنامه دریایی و منابع حقوقی آن در حقوق ایران
گفتار اول :تاریخچه و پیشینه تدوین بارنامه دریایی
بند اول: حقوق انگلیس و بارنامه دریایی
بند دوم: حقوق آمریکا و بارنامه دریایی
بند سوم: حقوق فرانسه و بارنامه دریایی
بند چهارم: حقوق ایران و بارنامه دریایی
گفتـار دوم :منـابـع حقوقـی بـارنـامه دریـایی در حقوق ایـران
بند اول: منابع داخلی
1- قانون دریایی ایران مصوب 1343
2- مقررات راجع به حمل و نقل مندرج در قانون تجارت ایران
3- مقررات راجع به حمل و نقل در قانون مدنی ایران
4- اختلاف و تعارض قوانین داخلی
بند دوم: منابع بین المللی
بند سوم: بارنامه دریایی و قواعد حقوق بین الملل خصوصی ایران
فصـل دوم :تعریف بارنامه دریایی، استثنائات صدور و انـواع بـارنامه دریایی
گفتـار اول:تعریف بـارنامه دریایی
بند دوم: اسناد مشابه سند مالکیت
بند سوم: اهمیت تفکیک راهنامه دریایی و اسناد مشابه حمل
گفتـار دوم :بارنامه دریایی و قواعد عمومی قراردادها
بند اول: بارنامه دریایی و اصل نسبی بودن قراردادها
بند دوم: تعارض حق ثالث با اصل نسبی بودن قراردادها
نظریه نمایندگی
نظریه تعهد به نفع ثالث
نظریه حق ناشی از ماهیت بارنامه دریایی
گفتـار سوم:استثناء بر لزوم صدور بارنامه دریایی
بند اول: قراردادهائی که سند آن، بارنامه دریایی یا سند مشابه آن نباشد
1- حمل کالا با شرایط خاص
2- خاص بودن کالای موضوع حمل
3- خاص بودن شرایط حمل
4- دامنه شمول حمل کالا با شرایط خاص
بند دوم: حمل حیوانات زنده
بند چهارم: شرط عدم صدور بارنامه دریایی
گفتـار چهارم:انواع بارنامه دریایی
بند اول: بارنامه دریایی از جهت موقعیت کالای موضوع بارنامه
1- بارنامه دریایی کالای بارگیری شده روی کشتی
1-1- اعتبار بارنامه دریایی کالای بارگیری شده
2- بارنامه دریایی کالای دریافت شده برای حمل
1-2- موارد صدور بارنامه دریایی کالای دریافت شده برای حمل
3- تفاوت بارنامه «کالای بارگیری شده» و بارنامه «کالای دریافت شده برای حمل»
بند دوم: بارنامه دریایی از جهت وضعیت و کیفیت کالای موضوع حمل
1- بارنامه دریایی پاک
1-1- اهمیت و ارزش تجاری بارنامه دریایی پاک
2- بارنامه دریایی مخدوش یا غیر تمیز
بند سوم: بارنامه دریایی از جهت تعدد قرارداد حمل و وسایل حمل
1- بارنامه دریایی مستقیم
2- بارنامه دریایی غیر مستقیم، یکسره یا سراسری
1-2- شرایط صدور بارنامه دریایی یکسره
3- بارنامه دریایی حمل مرکب
1-3- خصوصیات بارنامه دریایی حمل مرکب
2-3- مقررات حاکم بر بارنامه دریایی حمل مرکب
4- ارتباط بارنامه های دریایی سراسری و حمل مرکب
5- بارنامه دریایی فیاتا
فصل سوم:مندرجات بـارنامه دریـایی
گفتـار اول :بارنامه دریایی و مشخصات مربوط به کالا
بند اول: درج مشخصات مربوط به مقدار و وضعیت ظاهری کالا
بند دوم: اطلاعات مندرج در بارنامه مربوط به کیفیت و ماهیت ذاتی محموله
گفتـار دوم:تاریخ در بارنامه دریایی
اثر تاریخ غیر واقعی مندرج در بارنامه نسبت به دارنده با حسن و نیت
گفتـار سوم :امضاء بارنامه دریایی
گفتـار چهارم :نسخ بارنامه دریایی
فصل چهـارم:شروط منـدرج در بارنامه دریـایی
گفتـار اول :شرط پـارامـونت
گفتـار دوم :شرط هیمالیـا
گفتـار سوم: شرط دیمایس
اعتبار شرط دیمایس
گفتـار چهارم :شرط حق ممتازه (حق حبس کالا)
بند اول: شرایط اعمال حق ممتازه دریایی
بند دوم: دامنه اعمال حق ممتازه قراردادی
بند سوم: محدود بودن حق ممتازه به کالای موضوع بارنامه دریایی
بند چهارم: حق ممتازه و استیفاء دیون متصدی از محل آن
گفتـار پنجم:شرط ارجاعی
بند اول: حدود، ابعاد و شرایط اعتبار ماده «شرط» هماهنگ کننده
بند دوم: تعارض و تضاد شرط ارجائی و بارنامه دریایی
بند سوم: عبارات هماهنگ ساز
بند چهارم: ماده هماهنگ کننده و قراردادهای اجاره ثانوی
گفتـار ششم: شرط غفلت
گفتـار هفتم: شرط عدم قابلیت دریانوردی
گفتـار هشتـم:شرط آزادی انحراف از مسیر
گفتـار نهـم:شرط کاسپیانا
تفاوت شرط کاسپیانا و شرط آزادای انحراف از مسیر
گفتـار دهـم:شروط مندرج در بارنامه دریایی و نهاد «شروط ضمن عقد»
بخش دوم : خصوصیات بارنامه دریایی
فصـل اول :انتقال بارنامه دریایی و آثار آن
گفتـار اول :انتقال بارنامه دریایی
بند اول: انتقال بارنامه دریایی در حقوق انگلیس و رومی ژرمنی
بند دوم: حقوق ایران و انتقال بارنامه دریایی
بند سوم: بارنامه دریایی، سندی «قابل واگذاری» یا سندی «قابل معامله»؟
گفتـار دوم :آثار انتقال بارنامه دریایی
بند اول: حقوقی که بوسیله انتقال بارنامه دریایی منتقل می شود
1- ظهرنویسی بارنامه دریایی بدون انتقال مالکیت کالا
2- ظهرنویسی بارنامه دریایی با انتقال مالکیت بصورت مشروط
3- ظهرنویسی بارنامه دریایی به عنوان وثیقه
بند دوم: حقوق متصوره بانک نسبت به بارنامه دریایی
گفتـار سوم : شرایط و نحوه انتقال بارنامه دریایی
بند اول: شرایط انتقال بارنامه دریایی
1- قابل نقل و انتقال بودن بارنامه دریایی
2- در حین حمل بودن کالا
3- ذیسمت بودن ظهر نویس بارنامه دریایی
بند دوم: نحوه انتقال بارنامه دریایی
1- بارنامه دریایی به اسم شخص معین
2- بارنامه دریایی به حواله کرد شخص معین
3- بارنامه دریایی به صورت حامل
فصـل دوم :ارتباط بارنامه دریایی با قرارداد حمل دریایی و قرارداد اجاره کشتی
گفتـار اول :ارتباط بارنامه دریایی و قرارداد اجاره کشتی
گفتـار دوم :ارتباط بارنامه دریایی با قرارداد حمل دریایی
بند اول: قرارداد حمل غیر مستقل
بند دوم: قرارداد حمل مستقل
تفاوت قرارداد حمل مندرج در بارنامه دریایی با قرارداد حمل مندرج در قرارداد اجاره کشتی
گفتـار سوم :تعارض بارنامه دریایی و قرارداد اجاره کشتی
بند اول: وحدت مستأجر و صاحب کالا
بند دوم: مجزا بودن مستأجر و صاحب کالا
بند سوم: وضعیت بارنامه دریایی در صورت انتقال از طرف مستاجر به ثالث
بند چهارم: استحاله بارنامه دریایی صادره بر مبنای قرارداد اجاره کشتی
بند پنجم: وضعیت بارنامه دریایی منتقل شده از ثالث به مستاجر کشتی
فصل سوم :اوصاف تجاری بارنامه دریایی
گفتـار اول :وصف تجریدی بارنامه دریایی
گفتـار دوم :بارنامه دریایی و اصل عدم توجه ایرادات
گفتـار سوم :وصف تضامنی بارنامه دریایی
گفتـار چهارم :وصف تنجیزی بارنامه دریایی
درج شرط در بارنامه دریایی
گفتـار پنجم :مفقود شدن بارنامه دریایی
بند اول: مفقودی بارنامه دریایی در وجه شخص معین
بند دوم: مفقودی بارنامه دریایی به حواله کرد
بند سوم: مفقودی بارنامه دریایی در وجه حامل
فصـل چهـارم:اعتبار بارنامه دریایی به عنوان ادله اثبات دعوی
گفتـار اول: بارنامه دریایی و قدرت اثباتی نسبی آن
بند اول: کنوانسیون لاهه و سندیت بارنامه دریایی
بند دوم: حقوق انگلیس و سندیت بارنامه دریایی
پرونده «گرانت و نوروی»
بند سوم: قانون آمریکا و سندیت بارنامه دریایی
بند چهارم: حقوق فرانسه و سندیت بارنامه دریایی
بند پنجم: قانون دریایی ایران و سندیت بارنامه دریایی
بند ششم: اثبات خلاف مندرجات بارنامه دریایی توسط ثالت
بند هفتم: توافق صریح و ضمنی طرفین مبنی بر سندیت بارنامه دریایی
گفتـار دوم :استوپل
ماهیت حقوقی استوپل
گفتـار سوم:استثناء بر سندیت بارنامه دریایی
بند دوم: اظهار اطلاعات راجع به وزن بار فله توسط شخصی غیر از فرستنده بار
بند سوم: رزرواسیون
1- شرایط شکلی رزرواسیون
2-اعتبار رزرواسیون
3- اثر حقوقی رزرواسیون معتبر
4- رزرواسیون نامنظم و اثر حقوقی آن
نتیجـه
منـابع فــارسی
منـابع انـگلیـسی

محصولات مشابه

بیشتر