برندگان جوایز - لیست آثار

بر باد رفته

پر

10,000 تومان

انگشتری عقیق ژنرال

ایران صدا

رایگان

یک ذهن زیبا

عطایی

5,000 تومان

سوران سرد(بخش اول)

ایران صدا

رایگان

حکایت سال های بارانی

عیدگاه

3,500 تومان

دفاع از دیوانگی

شور آفرین

5,000 تومان

شاه بی شین

سوره مهر

7,500 تومان