برندگان جوایز - لیست آثار

بر باد رفته

پر

10,000 تومان

یک ذهن زیبا

عطایی

5,000 تومان

شاه بی شین

سوره مهر

7,500 تومان

سوران سرد(بخش اول)

ایران صدا

رایگان

انگشتری عقیق ژنرال

ایران صدا

رایگان

دفاع از دیوانگی

شور آفرین

5,000 تومان