برندگان جوایز - لیست آثار

پل سن لوئیس ری

افراز

5,600 تومان

باد سهمگین

افراز

5,800 تومان

طوطی و الیور در آمریکا

شور آفرین

3,500 تومان

آندروماک

افراز

3,000 تومان

هر کسی به فکر خودش

شور آفرین

5,000 تومان

آدمای خوب

افراز

5,300 تومان

انگشتری عقیق ژنرال

ایران صدا

رایگان

دفاع از دیوانگی

شور آفرین

5,000 تومان

وقت هرز

شور آفرین

4,500 تومان

دروزیان بلگراد

افراز

6,400 تومان

سوران سرد(بخش اول)

ایران صدا

رایگان

بلویل

افراز

2,800 تومان

حکایت سال های بارانی

عیدگاه

3,500 تومان

زبردست، زیردست

افراز

4,400 تومان

سه دختر گل فروش

سوره مهر

900 تومان

شطرنج باز

افراز

2,500 تومان

داستانی زمستانی

افراز

4,400 تومان

همه ی صبح های دنیا

افراز

3,000 تومان

همه چیز فرو می پاشد

افراز

6,200 تومان

اتاق

افراز

12,400 تومان

کارولین، یا تغییر

افراز

5,800 تومان

یادداشت های سال بد

افراز

7,100 تومان

بر باد رفته

پر

10,000 تومان

درسی از اَلُس

افراز

3,600 تومان

انجمن مخفی

سوره مهر

7,600 تومان

دا

سوره مهر

8,000 تومان

پایی که جا ماند

سوره مهر

8,000 5,600 تومان