برندگان جوایز - لیست آثار

دروزیان بلگراد

افراز

6,400 تومان

سوران سرد(بخش اول)

سوره مهر

رایگان

بلویل

افراز

2,800 تومان

حکایت سال های بارانی

عیدگاه

3,500 تومان

زبردست، زیردست

افراز

4,400 تومان

بچرخ تا بچرخیم

پویش مطالعاتی روشنا

3,400 تومان

سه دختر گل فروش

سوره مهر

900 تومان

شطرنج باز

افراز

2,500 تومان

داستانی زمستانی

افراز

4,400 تومان

همه ی صبح های دنیا

افراز

3,000 تومان

همه چیز فرو می پاشد

افراز

6,200 تومان

اتاق

افراز

12,400 تومان

کارولین، یا تغییر

افراز

5,800 تومان

یادداشت های سال بد

افراز

7,100 تومان

بر باد رفته

پر

10,000 تومان

درسی از اَلُس

افراز

3,600 تومان

انجمن مخفی

سوره مهر

7,600 تومان

دا

سوره مهر

8,000 تومان

پایی که جا ماند

سوره مهر

8,000 تومان

شاه بی شین

سوره مهر

7,500 تومان

قسمت دوم

سوره مهر

3,600 تومان

ناهید

سوره مهر

1,600 تومان

آهِ با شین

سوره مهر

5,800 تومان

جاده جنگ (جلد 4)

سوره مهر

3,300 تومان

جاده جنگ (جلد5)

سوره مهر

8,000 تومان

جاده جنگ(جلد2)

سوره مهر

3,000 تومان