امیر جوشقانی

امیر جوشقانی

گوینده آثار: ۱۰

آثار امیر جوشقانی

همراه با آرزو

ایران صدا

رایگان

حادثه سن فیاکر

ایران صدا

رایگان

شمعی در باد

ایران صدا

رایگان

حق السکوت (بخش دوم)

ایران صدا

رایگان

سیزده پله تا اعدام

ایران صدا

رایگان

حق السکوت (بخش اول)

ایران صدا

رایگان

آرزوهای بزرگ

ایران صدا

رایگان

و حتی یک کلمه هم نگفت

هاینریش بل

رایگان

قهرمان شماره 756

سهیلا خدادادی

رایگان