مدیریت عمومی - لیست آثار

هر روز با MBA

شور آفرین

10,000 تومان

مدیر مواظب باش!

جمال

1,200 تومان

اصول و مبانی مدیریت اسلامی والگوهای آن

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

3,400 تومان

پرش به سوی موفقیت حرفه ای

کهکشان دانش

7,900 تومان

مدیریت فرهنگی

مرکز ترجمه و نشر المصطفی(ص)

4,000 تومان

اجرای راهبرد

عارف کامل

2,000 تومان

شش سیگما برای مدیران

استاد

1,800 تومان

افسانه مدیران

سخن گستر

1,500 تومان

ارائه موفق

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 تومان

نظام مدیریت منابع انسانی در سازمانها

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 تومان

رهبری خارق العاده

سخن گستر

3,000 تومان

ایده های ناب مدیریتی

ورای دانش

1,000 تومان

اسرار موفقیت 1

مؤسسه نسیم وصل

2,000 تومان

300 اصل درمدیریت اسلامی

درسهایی از قرآن

رایگان

ارتباط موثر

آرمان رشد

3,500 تومان

مدیر موفق

جمال

1,500 تومان

مشارکت و مدیریت مشارکتی

آوای نور

2,500 تومان

عاشقش باش و ترکش نکن

افراز

2,900 تومان

هوش شراکت

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 تومان

چالش های مدیریت در سده بیست و یک

سازمان فرهنگی فرا

2,000 تومان

آشنایی با امور مالی

عارف کامل

2,000 تومان