مدیریت فروش - لیست آثار

شاه کلید فروش در ایران (بخش سوم)

سعید تقدسی

4,500 3,600 تومان

شاه کلید فروش در ایران (بخش دوم)

سعید تقدسی

5,500 4,400 تومان

شاه کلید فروش در ایران

سعید تقدسی

9,500 7,600 تومان

مدرسه تجارت

طاهریان

5,000 تومان

قدرت انعطاف پذیری

طاهریان

3,500 تومان

فوق ستاره فروش شوید

شادن پژواک

3,000 تومان

مهارت در فروش پیچیده

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 تومان