علوم سیاسی - لیست آثار

نفوذ

محمد رستمی

4,000 تومان

قانون شاهنشاهی

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب

3,500 تومان

شرح ماجرا

انقلاب اسلامی

رایگان

اندیشه های سیاسی و اجتماعی امام خمینی(ه)(جلد چهارم)

مرکز ترجمه و نشر المصطفی(ص)

2,000 تومان

گفت و گو های سیاسی

سوره مهر

1,500 تومان

فضاهای جدید آزادی

روزبهان

3,000 تومان

نگهبان آرا

مرکز اسناد انقلاب اسلامی

رایگان

پارلمان تک جنسیتی

هزاره ققنوس

2,400 تومان

اسپینوزا: رساله سیاسی

روز بهان

5,000 تومان

اتفاق می افتد

روز بهان

7,000 تومان

نوالیس

روز بهان

3,000 تومان

شبکه فریب

سروش

5,000 تومان

درس های دیپلماسی

سروش

3,600 تومان