هنر - لیست آثار

نمایشنامه نویسی

افراز

9,300 تومان

در بروژ

افراز

3,300 تومان

نمایشنامه نویسی عروسکی

سوره مهر

6,000 تومان

بلا تار، پس از پایان

شور آفرین

3,000 تومان

30 فریم در ثانیه

افراز

6,300 تومان

تلخ مثل اسپرسو

افراز

500 تومان

ونگ کار-وای

شور آفرین

10,000 تومان

گفت و گو با اینگمار برگمان

شور آفرین

7,000 تومان

شهسوار و شاهزاده

افراز

1,300 تومان

آخرین دلقک

افراز

1,300 تومان

عاشقی با طعم سیب

افراز

2,200 تومان

تبر

افراز

1,500 تومان

گفت و گو با تئو آنجلوپلوس

شور آفرین

6,000 تومان

بلا تار

شور آفرین

10,000 تومان

کافکا و عکاسی

شور آفرین

10,000 تومان

دگرگونی‌های سینما

شور آفرین

6,000 تومان

موسیقی درمانی

تجسم خلاق

3,900 تومان

اپرای پیاز

افراز

3,000 تومان

عکاسی مستند

شور آفرین

5,500 تومان

دفاع از دیوانگی

شور آفرین

5,000 تومان

آغازگران بداهه‌

شور آفرین

1,500 تومان

ولفگانگ آمادئوس موتسارت

موسسه فرهنگ رسانه پویا

3,000 تومان

موسیقی و خواب های رنگی

موسسه فرهنگ رسانه پویا

4,000 تومان