������������������ - لیست آثار

نمایشنامه نویسی عروسکی

سوره مهر

6,000 تومان

شهسوار و شاهزاده

افراز

1,300 تومان

آخرین دلقک

افراز

1,300 تومان

عاشقی با طعم سیب

افراز

2,200 تومان

تبر

افراز

1,500 تومان

اپرای پیاز

افراز

3,000 تومان

مدرسه ی فیلم

ساقی

1,600 تومان

کارولین، یا تغییر

افراز

5,800 تومان

از منظر درام نویسان

سوره مهر

2,400 تومان

جان مالکوویچ بودن

افراز

5,000 تومان

سرطان و ضیافت شیطان

افراز

3,200 تومان

من کار خیلی بدی کردم مادر

سوره مهر

8,000 تومان

آیا نمک خدا را خورده ای؟

سوره مهر

6,700 تومان

چرا نهنگ ترسید؟

سوره مهر

7,600 تومان

آخرین تابلو

سوره مهر

7,000 تومان

از صمیم قلب

سوره مهر

8,000 تومان

آتش به جان دشمن

سوره مهر

8,000 تومان

جنگه و جنگه، بیا تماشا

سوره مهر

7,600 تومان

خوشا به حال آن شهر

سوره مهر

8,000 تومان

بهانه یا عمل بی فکر

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 تومان

قصد دعوا ندارم

سوره مهر

6,700 تومان

گربه خواب آلود

سوره مهر

7,600 تومان

گام آخر

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 تومان

شهر بی گدا

سوره مهر

7,000 تومان

کار، پول، خانواده

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 تومان

بوسه بر دست پدر

سوره مهر

7,000 تومان