دانشگاهی - لیست آثار

شناخت و درمان اتیسم

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2,400 تومان

بیماری های نقص ایمنی اولیه

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

7,500 تومان

فرایندهای پیشرفته تصفیه آب

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

600 تومان

تشخیص و طرح درمان بالینی در بیماری های لثه

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

9,900 تومان

کودک، بیماری مزمن کبدی، تغذیه

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2,700 تومان

سلامت جامعه و محیط زیست

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

5,200 تومان

درآمدی بر جامعه شناسی زبان

پژوهشگاه علوم انسانی

4,600 تومان

آموزش و پیشگیری از سرطان پستان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

5,100 تومان

قانون تجارت (بخش ششم)

داداِستان

3,000 0 تومان

فیزیولوژی بالینی (جلد اول)

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10,400 تومان

قانون تجارت (بخش پنجم)

داداِستان

3,000 0 تومان

پاتولوژی مولکولی سرطان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

11,200 تومان

قانون تجارت (بخش دوم)

داداِستان

3,000 0 تومان

قانون تجارت (بخش اول)

داداِستان

3,000 0 تومان

فلسفه اخلاق جان دیویی

پژوهشگاه علوم انسانی

2,600 تومان

بیهوشی در جراحی قلب

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10,000 تومان

سیبویه پژوهی

پژوهشگاه علوم انسانی

2,500 تومان

اختلال دوقطبی و ادامه زندگی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

6,000 تومان

مسمومیت ها

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

800 تومان

کل گرایی و کل نگری

سپهر اندیشه‏

3,000 تومان