طنز - لیست آثار

حتما قبول شوندگان

سوره مهر

3,000 تومان

تاریخ مستطاب آمریکا

خاکریز ایمان و اندیشه

5,900 تومان

عروسی مسخره

ایران صدا

رایگان

چگونه نقاش شویم؟

سوره مهر

3,250 تومان

قسه خوش بو پیکه نین

زانکو

2,500 تومان

لبخندهای دیجیتالی

زانکو

1,650 تومان

خنده و پیکه نین

زانکو

500 تومان

لبخندک

جمال

1,500 تومان

دو نمایشنامه گاف و کشکاب

هزاره ققنوس

1,740 تومان

بی سر و ته

کتاب قاف

1,768 تومان

برانکارد دربستی

سوره مهر

3,500 تومان