پژوهش هنر - لیست آثار

گفتمان تئاتر

افراز

6,700 تومان

زیبایی شناسی و مسائل هنر

انتشارات بین المللی الهدی

5,000 تومان

از منظر درام نویسان

سوره مهر

2,400 تومان

اورنگ

سوره مهر

1,500 تومان

آشنایی با فلسفه هنر

سوره مهر

3,250 تومان

تصویرپردازی هنری در قرآن کریم

پژوهشگاه علوم انسانی

3,400 تومان

طریق التحقیق

سوره مهر

700 تومان