مدیریت بر خود - لیست آثار

اعتماد به نفس برای همه

کهکشان دانش

7,900 تومان

این کافی نیست!

افراز

4,200 تومان

مدیر مواظب باش!

جمال

1,200 تومان

چند وظیفگی ممنوع!

ماهنامه شبکه

رایگان

مدیریت زمان

ورای دانش

1,000 تومان

کپسول گفتگو

سخنوران

7,900 تومان

چند قدم تا شناخت خود

کیکاووس

6,000 تومان

مدیریت زمان

ملیسا رافونی

2,000 تومان

مدیریت خشم

چشم انداز قطب

3,000 تومان

من و آرامش

کیکاووس

3,000 تومان

نگرش همه چیز است

چشم انداز قطب

3,000 تومان