جستجو

13 نتیجه یافت شد

دوره آموزشی راهنمای شرکت در رویداد استارتاپ ویکند

ارائه دهنده : drstartup.ir

گوینده : مهدی علیپور سخاوی

قیمت : رایگان

دوره آموزشی راهنمای مربیگری رویداد استارتاپ ویکند

ارائه دهنده : drstartup.ir

گوینده : مهدی علیپور سخاوی

قیمت : رایگان

دوره آموزشی آموزش بوم مدل کسب و کار ویژه استارتاپ ها

ارائه دهنده : drstartup.ir

گوینده : مهدی علیپور سخاوی

قیمت : رایگان

دوره آموزشی آموزش انگلیسی از طریق اخبار10

ارائه دهنده : تامین محتوای نگین

قیمت : 10000 ریال

دوره آموزشی آموزش انگلیسی از طریق اخبار9

ارائه دهنده : تامین محتوای نگین

قیمت : 10000 ریال

دوره آموزشی آموزش انگلیسی از طریق اخبار 8

ارائه دهنده : تامین محتوای نگین

قیمت : 10000 ریال

دوره آموزشی آموزش انگلیسی از طریق اخبار 7

ارائه دهنده : تامین محتوای نگین

قیمت : 10000 ریال

دوره آموزشی آموزش انگلیسی از طریق اخبار 6

ارائه دهنده : تامین محتوای نگین

قیمت : 10000 ریال

دوره آموزشی آموزش انگلیسی از طریق اخبار 5

ارائه دهنده : تأمین محتوای نگین

قیمت : 10000 ریال

دوره آموزشی آموزش انگلیسی از طریق اخبار 4

ارائه دهنده : تامین محتوای نگین

قیمت : 10000 ریال

دوره آموزشی آموزش انگلیسی از طریق اخبار 3

ارائه دهنده : تامین محتوای نگین

قیمت : 10000 ریال

دوره آموزشی آموزش انگلیسی از طریق اخبار2

ارائه دهنده : تامین محتوای نگین

قیمت : 10000 ریال

دوره آموزشی آموزش انگلیسی از طریق اخبار 1

ارائه دهنده : تأمین محتوای نگین

قیمت : 10000 ریال