خرید کتاب رهیافت های اقتصادی اسلام

با چهار گفتار جدید

کتاب چاپی رهیافت های اقتصادی اسلام

توضیحات درباره کتاب

معرفی کتاب رهیافت های اقتصادی اسلام

کتابی رهیافت های اقتصادی اسلام، دفتر سوم از مجموعۀ «در قلمرو اندیشۀ امام موسی صدر» است. در بردارندۀ مجموعۀ مقالات و گفتارهای اقتصادی امام موسی صدر است. از نگاه امام موسی صدر، ما در اسلام علم اقتصاد نداریم، اما این سخن بدین معنا نیست که اسلام را با مسائل اقتصادی کاری نیست، بلکه به عکس، با نگاهی به همۀ ابواب فقه می توان رهیافت اقتصادی اسلام و جهت گیری اقتصادی آن را دریافت.

در واقع، او روشی میانه را برای دریافت احکام اقتصادیِ اسلام در پیش گرفت؛ دو روش دیگر نگاه هایی افراطی و تفریطی به احکام اسلامی است، که یکی بر آن است که ما همۀ علوم را در اسلام داریم و دیگری می گوید علوم جدید و احکام اسلامی متعلق به دو دنیای کاملاً متمایزِ سنت و تجدد هستند، و این یکی هیچ راهی به دیگری ندارد. 

در واقع، باید گفت که امام موسی صدر، در کتاب رهیافت های اقتصادی اسلام با نگرش جامع خود، نه راه افراط پیموده و نه راه تفریط، بلکه پیوندی میان سنت و مدرنیته برقرار ساخته است، و با توجه به اصول اسلامی، پاسخ هایی به مسائل جدید جامعه می دهد. او خود می گوید: « بی شک، همه می دانیم که علم اقتصاد از علوم جدید به شمار می رود.

اما آدمی می تواند از احکام گوناگون اسلام، مکتبی اقتصادی کشف کند. به بیان دیگر، با نگاه به مکاتب اقتصادی جدید، درمی یابیم که اسلام راه روشنی در اقتصاد در پیش گرفته و همۀ احکام اقتصادی اسلام در این روش و مکتب جای می گیرد.»

مشخصات کتاب
صفحات کتاب :
261
کنگره :
‏‫‬‭DS87/2‏‫‬‮‭‭‏‫‬‮‭/ص4ر9 1394
دیویی :
‏‫‬‭956/92044
کتابشناسی ملی :
3754674
شابک :
978-600-5676-33-4
سال نشر :
1394
نظرات درباره کتاب رهیافت های اقتصادی اسلام
شما اولین نفری باشید که درباره این کتاب نظر می دهید.