نظر دیگران

نظر شما چیست؟
ای که گنجهای رحمتش تمامی ندارد، بر محمّد و خاندانش درود فرست، و برای ما بهره ای از رحمتت مقرر فرمای، و ای که دیدگان از دیدنش فرو ماند، بر محمّد و خاندانش درود فرست و ما را به مقام قرب خویش نزدیک نمای. ای آن که بلندای شکوه ارجمندان به نزد منزلتش ناچیز است، بر محمّد و خاندانش درود فرست، و ما را نزد خود گرامی دار. و ای آن که اسرار اخبار نزدش آشکار بُوَد، بر محمّد و خاندانش درود فرست و ما را در پیشگاهت رسوا مساز. پروردگارا، ما را با عطای خود از بخشش بخشندگان بی نیاز ساز، و با پیوند به خویش، وحشتِ جداییِ وابریدگان از ما دور دار؛ تا با عطایت دیگر به کسی روی نیاوریم، و با احسانت از احدی هرگز نهراسیم.
صفحات کتاب :
5

کتاب های مشابه دعای پنجم امام سجاد (ع): در طلب مقام و منزلت در بارگاه الهی برای خود و شیعیان