خرید و دانلود کتاب پارلمان تک جنسیتی

بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی موثر بر شکاف جنسیتی در انتخابات پارلمانی ایران

کتاب الکترونیکی پارلمان تک جنسیتی

حجم دانلود: 1.1 مگا بایت
توضیحات درباره کتاب

مشارکت سیاسی و کم و کیف آن در نظا مهای سیاسی امروز یکی از مهمترین مسایل مطرح در جامعه شناسی سیاسی است. امروزه مساله مشارکت سیاسی شهروندان در نظام سیاسی بصورت یک ارزش سیاسی مهم فراملی تبدیل شده که حتی نظامهای غیر دمکراتیک نیز ناگزیرند به نحوی بدان بپردازند و بر مردمی بودن و مشارکت پذیری نظام خود تاکید کنند.
مشارکت سیاسی در کشورهای مختلف در اشکال گوناگونی تجلی کرده و این مساله از ابعاد مختلف مورد مطالعه قرار می گیرد؛ حقیقت مشارکت سیاسی، میزان مشارکت سیاسی و روند آن، چگونگی ساختار نظام سیاسی در رابطه با انواع مشارکت سیاسی، انواع و سطوح مختلف مشارکت سیاسی، میزان مشارکت گرو هها ، قشرها و طبقات اجتماعی، عوامل موثر بر چگونگی و میزان مشارکت سیاسی و تاثیر متقابل مشارکت سیاسی و فرهنگ سیاسی و... از جمله این ابعاد مطالعه بشمار می روند. مطالعه میزان مشارکت زنان در سیاست و عوامل موثر بر چگونگی و میزان مشارکت زنان از جایگاه مهمی در این حوزه مطالعاتی بخود اختصاص داده است.
مطالعه جامعه شناختی مشارکت سیاسی زنان در نظام سیاسی ایران و بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر شکاف جنسیتی و مشارکت زنان در ایران محور اصلی کتاب حاضر می باشد.

مشخصات کتاب
دیویی :
‫‬‭‭305/420955
کتابشناسی ملی :
‫‭2982073
شابک :
‫‭978-600-286-009-5
سال نشر :
1393
صفحات کتاب :
120
کنگره :
‫‭HQ1236/5 /‮الف‬9‫‬‭ش9 1391
نظرات درباره کتاب پارلمان تک جنسیتی
شما اولین نفری باشید که درباره این کتاب نظر می دهید.