امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
5,000
نظر شما چیست؟
مجید کوچولو، پسر توپولو با مامانش خرید می رفت. توی بازار، مامان برای مجید کوچولو یک کتاب قصه خرید اما مجید کتاب قصه نمی خواست. دلش یک آدم آهنی می خواست که سوار موشکا بشه و به فضا سفر کنه...
صفحات کتاب :
16
دیویی :
‭‮دا‬130‬‭ص5784م 1390‬
کتابشناسی ملی :
2667684
شابک :
‫‭978-600-91365-0-6
سال نشر :
1390

کتاب های مشابه من دیگه یک شهروند خوب هستم(جلد دوم)