������������ - لیست آثار

اصول مذاکره

نسل نواندیش

13,900 تومان

هنر چانه زنی

نسل نواندیش

12,900 تومان

مذاکره قدرتمندانه فروش

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 تومان