مدیریت فروش - لیست آثار

کتابچه مسری

جونا برگر

از 2,000 تا 3,000 تومان

هنرمند فروش

وحید رسولیان

17,000 تومان

کتابچه فروش رقابتی

متیو دیکسون

از 2,000 تا 3,000 تومان

سودآوری مزمن

مارک ویکتور هانسن

3,000 تومان

سلامت مالی

آماندا کلایمن

7,000 تومان

فروش در 60 ثانیه

دیوید لورنزو

12,900 تومان

کتابچه تسلط بر بازی پول

آنتونی رابینز

از 2,000 تا 3,000 تومان

کتابچه چهار راه پولسازی

رابرت کیوساکی

از 2,000 تا 3,000 تومان