طنز - لیست آثار

مگیل

محسن‌ مطلق

از 2,000 تا 9,000 تومان

تاریخ مستطاب آمریکا

محمدصادق کوشکی

از 5,900 تا 30,000 تومان

فرزندان ایرانیم

سوره مهر

از 6,000 تا 28,000 تومان

گچ پژ

سوره مهر

از 5,000 تا 8,000 تومان