حقوق و علوم سیاسی - لیست آثار

متون فقه 4

علی جعفری

18,500 12,950 تومان

بررسی احکام عقد صلح

هرمز عبداللهی

10,000 7,000 تومان

عقد فاسد و عقد باطل

سعید آیینه بندی

10,000 7,000 تومان

کلیات حقوق

سمیه رضاپورکجیدی

25,000 17,500 تومان