حقوق و علوم سیاسی - لیست آثار

حقوق تجارت 4

فاطمه السادات هاشمی

15,000 تومان

زبان تخصصی متون حقوقی 4

فاطمه السادات هاشمی دمنه

9,000 تومان

حقوق مدنی 8

مریم صفرپور

18,000 تومان

آیین دادرسی مدنی 3

فاطمه السادات هاشمی دمنه

15,000 تومان

حقوق مدنی 6

مریم صفرپور

9,000 تومان

حقوق اداری 1

مریم صفرپور

12,500 تومان

متون فقه 3

احمد احسانی فر

20,000 تومان

حقوق مدنی 5

مریم صفرپور

12,500 تومان

حقوق دریایی

شیرین طهماسبی

12,500 تومان

کیفرشناسی

جمیله کرمی

9,000 تومان

حقوق فضای مجازی

شیرین طهماسبی

9,000 تومان

متون فقه 2

امیر رضوان‌دوست

12,500 تومان

حقوق مدنی 4

آتنا فضلی

10,000 تومان

اصول فقه 1

فاطمه السادات هاشمی دمنه

12,500 تومان

حقوق اساسی 2

حمیدرضا تاج پور

14,000 تومان

حقوق مدنی 3

مریم صفرپور

12,500 تومان

حقوق مالکیت فکری

شیرین طهماسبی

9,000 تومان

حقوق اساسی 3

شیرین طهماسبی

12,500 تومان

حقوق تجارت 2

سامان کتابی

15,000 تومان

حقوق مدنی 2

مریم صفرپور

9,000 تومان

حقوق تطبیقی

یلدا خسروی

12,500 تومان

حقوق اداری 2

شیرین طهماسبی

20,000 تومان

آیین دادرسی مدنی 2

فاطمه السادات هاشمی دمنه

12,500 تومان