رمان خارجی - لیست آثار

سی و نه پله

جان بوکان

14,000 تومان

مزدور

هاوارد فاست

20,000 تومان

پادشاهی این جهان

الخو کارپنتیه

15,000 تومان

زندگی پی

یان مارتل

22,000 تومان

بیمار خاموش

الکس مایکلیدس

8,500 تومان

خوشه های خشم

جان اشتاین بک

111,000 87,690 تومان

سکوی پنهان

صالح مرسی

20,000 تومان

سانشیرو

ناتسومه سوسه کی

20,500 تومان

غرور و تعصب

پر

از 5,000 تا 18,000 تومان

زن در آینه

اریک امانوئل اشمیت

32,000 تومان

آخرین دروغ

ماری کوبیکا

21,000 تومان

روزنه ی نور

بهاء طاهر

21,500 تومان

زخم داوود

سوزان ابوالهوی

45,000 35,550 تومان

بوی خوش عشق

کلوش نیازی

از 4,600 تا 15,900 تومان