رمان خارجی - لیست آثار

بیمار خاموش

الکس مایکلیدس

8,500 5,950 تومان

خوشه های خشم

جان اشتاین بک

111,000 87,690 تومان

سکوی پنهان

صالح مرسی

20,000 14,000 تومان

سانشیرو

ناتسومه سوسه کی

20,500 14,350 تومان

غرور و تعصب

پر

از 10,000 تا 18,000 از 7,000 تا 12,600 تومان

اندوهی ورای رویاها

پیتر هاندکه

7,000 4,900 تومان

زن در آینه

اریک امانوئل اشمیت

32,000 22,400 تومان

99 مهره ی پراکنده

حلیم یوسف

17,000 11,900 تومان

آخرین دروغ

ماری کوبیکا

21,000 14,700 تومان

روزنه ی نور

بهاء طاهر

21,500 15,050 تومان

زخم داوود

سوزان ابوالهوی

45,000 35,550 تومان

باز هم من

نسل نواندیش

13,900 9,730 تومان

بازی با مرگ

زاهاریا استانکو

7,000 4,900 تومان