طنز - لیست آثار

جوادی کجایی؟

فاطمه تقی زاده

5,900 تومان

آقازاده عزیز

محمدرضا شهبازی

5,000 تومان

مگیل

محسن‌ مطلق

از 2,000 تا 9,000 از 1,400 تا 6,300 تومان

آبنبات هل دار

سوره مهر

از 16,000 تا 40,000 تومان

آبنبات دارچینی

مهرداد صدقی

از 13,500 تا 40,000 تومان

فرزندان ایرانیم

سوره مهر

از 6,000 تا 28,000 از 4,200 تا 19,600 تومان