داستان کوتاه - لیست آثار

یک کوله پشتی خاطره

پروانه میرحبیبی

4,300 تومان

حواست هست

زینب سنجارون

10,000 تومان

هفت خان

شهید کاظمی

10,000 تومان

من یک انسان هستم

حمیدرضا رضوانی اول

1,000 تومان

خفته در خون

حمید بابایی

13,500 تومان

انار سلطان

بیتا سپهری کیان

1,000 تومان

گوسفندی برای شاه

خسرو باباخانی

از 2,500 تا 5,000 از 2,500 تا 3,950 تومان

تکه های ساده من

گیتی رجب زاده

7,000 تومان

به امید خدا

رحمت پوریزدی

3,500 تومان

آیه های سبز

لیله القدر

از 5,000 تا 27,500 از 5,000 تا 21,725 تومان

در هم ماندگی

اسماء شایسته فر

9,500 تومان

خدمات درمانی در تسخیر ارواح

ریچارد استپ

از 5,900 تا 15,000 تومان