داستان ایرانی - لیست آثار

پلاک طیبه

علی صفایی حائری

از 700 تا 27,500 تومان

دختران آفتاب

امیرحسین بانکی

از 14,000 تا 58,000 تومان

رژیسور

سوره مهر

از 15,000 تا 37,000 تومان

روایتی ساده از ماجرایی پیچیده

ابراهیم حسن بیگی

از 7,500 تا 23,000 تومان

زنان عنکبوتی

نرجس شکوریان فرد

از 10,000 تا 32,000 تومان

سگ خوب قصه ما

سوره مهر

از 1,400 تا 5,000 تومان

سیاحت غرب

آقا نجفی قوچانی

از 2,000 تا 25,000 تومان

شاه بی شین

محمدکاظم مزینانی

از 15,000 تا 30,000 تومان

کیمیاگر

رضا مصطفوی

از 6,500 تا 19,000 تومان

لبخند مسیح

سارا عرفانی

از 7,500 تا 15,000 تومان