db_subject_dastane_irani - لیست آثار

سکوت برده ها

علیرضا کوشک جلالی

8,000 تومان

مربای شیرین

هوشنگ مرادی کرمانی

12,000 تومان

سه کاهن

مجید قیصری

30,000 تومان

رژیسور

سوره مهر

از 15,000 تا 37,000 تومان

جام جهانی در جوادیه

داوود امیریان‌

از 20,000 تا 30,000 از 20,000 تا 23,700 تومان

بر جاده های آبی سرخ

نادر ابراهیمی

155,000 122,450 تومان

آهِ با شین

محمد کاظم مزینانی

از 14,500 تا 25,000 تومان

نرگس

سوره مهر

از 11,000 تا 13,000 تومان

اصیل آباد

سوره مهر

از 5,000 تا 12,000 تومان

اسماعیل

سوره مهر

از 11,900 تا 29,000 تومان

پلاک طیبه

علی صفایی حائری

از 700 تا 27,500 تومان

دختران آفتاب

امیرحسین بانکی

از 14,000 تا 58,000 تومان

روایتی ساده از ماجرایی پیچیده

ابراهیم حسن بیگی

از 7,500 تا 23,000 تومان

زنان عنکبوتی

نرجس شکوریان فرد

از 10,000 تا 32,000 تومان

سگ خوب قصه ما

سوره مهر

از 1,400 تا 5,000 تومان