مدیریت بر خود - لیست آثار

کتابچه سرعت اعتماد

استفان ام. کاوی

3,000 تومان

اعتماد به نفس

سیدمجتبی حورائی

12,000 تومان

تمرکز فکر

سیدمجتبی حورائی

6,500 تومان

ارتباط موثر

سیدمجتبی حورائی

11,000 تومان

رهایی از اضطراب

مایکلین ماندی

7,000 تومان

اثر مرکب

دارن هاردی

از 8,900 تا 37,900 از 8,900 تا 29,941 تومان