مدیریت و کسب و کار - لیست آثار

رسم جهاد

علی مشایخی

20,000 15,800 تومان

روایت بی صدا

جمعی از نویسندگان

14,000 11,060 تومان

سطح عمیق

جمعی از نویسندگان

16,000 12,640 تومان

مدیریت، فراسوی اعداد

مارگارت هفرنان

15,000 11,850 تومان

نفحات نفت

رضا امیرخانی

35,000 27,650 تومان