1 / 3

راهنمای طراحی آموزشی

ناشر : پیام نور

نویسنده :

موضوعات


دانلود کتاب راهنمای طراحی آموزشی

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 479.6 کیلو بایت
صفحات کتاب : 99
1,500 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

طراحی آموزشی، پیش بینی و تنظیم رویدادهای آموزشی بر اساس اهداف، محتوا و امکانات موجود با توجه به ویژگیهای دانش آموزان است.
طراحی آموزشی، خواه مربوط به یک گروه کامل یا به یک جلسه ی آموزشی باشد، از اهمیت خاصی برخوردار است. توجه و دقت در تنظیم آن میتواند موجب کارایی و اثر بخشی تدریس شود.
در طراحی آموزشی، معلم باید کل محتوای آموزشی (یا مطالبی که باید درس داده شود) را به اجزای قابل تدریس نامیده میشود، تقسیم کند و « جلسات درس یا تدریس » که معمولاً به نام مشخص سازد که بر اساس زمان تعیین شده، چند جلسه یا ساعت در طول سال تحصیلی تدریس خواهد داشت و در هر جلسه چه موضوعی و با چه هدف هایی دنبال خواهد شد.
کتاب راهنمای طراحی آموزشی می تواند برای کلیه کسانی که به کار آموزش می پردازند مفید واقع گردد.کتاب دارای پنج فصل است و در فصول آن مفهوم،اهمیت و مراحل طراحی آموزشی و چگونگی تعیین هدفهای آموزشی بحث شده است، همینطور ،تعیین موقعیت آموزشی و فعالیت های مقدماتی در آموزش دادن و چگونگی تعیین محتوا ،روش و سایل آموزشی و چگونگی ارزشیابی آموزش، از مباحث دیگر این کتاب است.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 99

فهرست

پیشگفتار
فصل اول: مفھوم، اھمیت و مراحل طراحی آموزشی
ھدفھای آموزشی
تعریف طراحی آموزشی
اھمیت و فایده طراحی آموزشی.
مراحل طراحی آموزشی
پرسشھایی برای یادگیری و تأمل بیشتر
فصل دوم : تعیین ھدفھای آموزشی
ھدفھای آموزشی
انواع ھدفھای آموزشی
ھدفھای کلی
ھدفھای رفتاری
مراحل نگارش ھدفھای آموزشی
الف - تعیین ھدفھای کلی آموزشی
ب - تبدیل ھدف کلی بھ ھدفھای جزئی
ج - تبدیل ھدفھای جزئی بھ ھدفھای رفتاری
نحوه تدوین ھدفھای رفتاری
حیطھ ھای سھگانھ تعیین ھدفھای رفتاری
ھدفھای آموزشی، بیانی و روش کاری
ھدفھای آموزشی بیانی
نحوۀ کمک بھ دانش آموزان برای تحقق بھ اھداف بیانی
شیوۀ کمک بھ دانش آموزان در شکل دھی معانی
کمک بھ دانش آموزان در سازمان دھی دانش بیانی
کمک بھ دانش آموزان در ذخیره کردن دانش بیانی
راھبردھای آموزشی برای تحقق ھدفھای دانش بیانی
ابزارھای سازمان دھی یا طراحی
ھدفھای روش کاری
راھبردھای آموزشی برای یادگیری دانش روش کاری
شکل دھی دانش روش کاری
درونی کردن دانش روش کاری (خودکار شدن)
پرسشھایی برای یادگیری و تأمل بیشتر
فصل سوم : تعیین موقعیت آموزشی
ھدفھای آموزشی
الف - فعالیتھای آموزشی
ب - رابطھی بین ھدفھای آموزشی
ج - تعیین رفتار ورودی
د - ارزشیابی تشخیصی
ه - تعیین گروهھای یاد دھی - یادگیری
پرسشھایی برای یادگیری و تأمل بیشتر
فصل چھارم : تعیین محتوا، روش و وسایل آموزشی
ھدفھای آموزشی
تعیین و انتخاب محتوا
انتخاب روش تدریس
انتخاب وسایل آموزشی
مزایای استفاده آموزشی از چندرسانھایھا
شیوه ھای استفاده از چند رسانھ ایھا در آموزش
انتخاب چند رسانھ ھای آموزشی
الف- ویژگیھای آموزشی
ب ویژگیھای فنی
ج امکانات اجرایی
پرسشھایی برای یادگیری و تأمل بیشتر
فصل پنجم: تعیین نعام ارزشیابی
ھدفھای آموزشی فصل
ھدف ارزشیابی
ارزشیابی تشخیصی
ارزشیابی تکوینی
ارزشیابی پایانی
ارزشیابی عملکردی
ھدف آزمون عملکردی
مراحل طراحی آزمون عملکردی
پرسشھایی برای یادگیری و تأمل بیشتر
منابع و مآخذ

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات